Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Regulators certify TAP A.G. as an independent transmission operator

 
PRESS RELEASE

Regulators certify TAP A.G.

as an independent transmission operator

18th April 2016 - The three National Regulatory Authorities of Albania (ERE), Greece (RAE) and Italy (AEEGSI)  have  successfully  concluded  the  certification  of  TAP  AG  as  an  independent  transmission operator for TAP, the pipeline that will bring Azeri gas to Italy, through Greece and Albania.
The decision of the three Authorities is the result of the excellent partnership undertaken since the beginning of the exemption procedure. This model is an example of best practice in Europe and the certification of TAP AG represents a third additional step (following the approval of the Tariff Code and the Compliance Programme) towards the realization of an infrastructure that will increase competition and diversification of gas sources as well as security of energy supply in the European natural gas market.

Following the Europian Commission decision on TAP AG’ exemption of 16 May 2013, the Authorities with three separate acts (AEEGSI Deliberation 249/2013/R/GAS of the 6th of June 2013, RAE Decision n.269/2013 of the 12th of June 2013, ERE Decision n. 64/13 of the 13th of June 2013) adopted the Final Joint Opinion(FJO) on TAP AG’s request for exemption from third party access, regulated tariffs and ownership unbundling for 25 years, pursuant to article 36 of Directive 2009/73/EC (“Gas Directive”), subject to a number of conditions listed in Part 4 of the FJO. In particular, according to the provisions of Section 4.5.2 of the FJO TAP AG was granted an exemption from the provisions on ownership unbundling as set out in Article 9.1 of the Gas Directive, for a period of 25 years, subject to a set of conditions.

Among other conditions, an obligation was imposed on TAP AG to apply for certification on the basis of the  independent transmission operator model in accordance with Article 10 or 11 of the Gas Directive, as the case may be, so as to ensure that the pipeline technical and commercial operations are carried out independently from TAP AG’s shareholders and to be fully certified as an independent transmission system operator before start of construction of the pipeline, which is at the latest scheduled to start on the 16th  of May of 2016 [1].
To this end on 1 July 2015, the Authorities received an application by TAP AG for certification on the basis of Section 4.5.2 of the FJO. The application has been submitted by TAP AG on the basis of the provisions of an independent transmission operator model set out in Chapter IV of the Gas Directive with the exclusion of Article 22 of the Gas Directive.
 
Following the European Commission Opinion of 28.1.2016 and the Energy Community Secretariat Opinion of 3.2.2016 on the Authorities joint preliminary assessment on the certification of TAP AG according to the provisions of the FJO and the Gas Directive, the Authorities with three separate acts (AEEGSI Deliberation 172/2016/R/gas of the 7th of April 2016RAE Decision n. 45/2016 of the 31st of March 2016,  ERE Decision no. 36 of the 31st of March 2016) adopted the Energy Regulators’ Final Decision on the certification of TAP AG.
 
In essence, the Final Certification Decision and the conditions and obligations included therein for TAP AG, along with the strict regulatory regime applicable to TAP AG pursuant to the FJO, provide the necessary safeguards to ensure that TAP AG operates as an independent transmission operator.
[1] According to the Authorities’ Joint Opinion on TAP AG’s request for a prolongation of the validity period of the FJO, adopted by the Authorities in April 2015.   

Rregullorja e Ankandit per Alokimin e Kapacitetit ne SEE CAO

 
Me qëllim rritjen e transparencës të tregut së energjisë elektrike në rajonin e Europës Juglindore, OST përkatëse të këtyre vendeve vendosën të krijonin një zyre të Koordinimit të Ankandeve. Në vijim të procesit të vënies në funksion të Zyrës së Koordinuar të Ankandeve për Europën Juglindore SEE CAO,më qendër në Mal të Zi, Podgoricë, është përgatitur Rregullorja e Ankandit per Alokimin e Kapacitetit ne SEE CAO. Këto rregulla do hyjnë në fuqi së shpejti dhe do jenë detyruese për gjithë Pjesmarrësit e Tregut të Energjisë Elektrike që do të marrin pjesë në Ankandet e Alokimit të Kapaciteteve.
Këto rregulla janë në procesin e konsultimeve dhe si e tillë cdo person i interesuar mund të njihet me këto rregulla dhe të dërgojë komentet pranë zyrave të ERE, apo në adresën e email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., para datës 03.11.2014. Bashkelidhur gjeni rregulloren. Rregullorja e Ankandit per Alokimin e Kapacitetit ne SEE CAO

13th Energy Investment and Regulation Conference

13th Energy Investment and Regulation Conference
   

Auction Rules for Capacity Allocation in SEE CAO

 
 Me qëllim thjeshtëzimin e tregut të energjisë elektrike në rajonin e Europës Juglindore, OST përkatëse të këtyre vendeve vendosën të krijonin një zyre të Koordinimit të Ankandeve. Në vijim të procesit të vënies në funksion të Zyrës së Koordinuar të Ankandeve për Europën Juglindore më qendër në Mal të Zi, Podgoricë, janë përgatitur Rregullat e Anakandit të kësaj Zyre. Këto rregulla do hyjnë në fuqi në vitin 2014 dhe do jenë detyruese për gjithë pjesmarrësit e ankandeve. Këto rregulla janë në procesin e konsultimeve dhe si e tillë cdo person I interesuar mund të njihet me këto rregulla (materiali bashkelidhur) dhe të dërgojë komentet pranë zyrave të ERE, apo në adresën e email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., para datës 10.11.2013.

Auction Rules for Capacity Allocation in SEE CAO

Njoftim

 

Sot ne ora 16.00 është mbylluar faza e paraqitjes së aplikimeve për administrator të përkohshëm të shoqërisë CEZ Shpërndarje. Për këtë pozicion kanë aplikuar disa kandidate të cilët  kanë paraqitur dokumentacionin pranë ERE.

Nga ana e ERE është ngritur një grup pune i cili do të shqyrtojë nëse aplikimet  përmbushin kriteret e vendosuara nga ana e Bordit të Komisionerëve të ERE.

Kandidatë që përmbushin kriteret për të qënë administrator të përkohshëm të shoqërisë CEZ Shpërndarje SH.A, do të njoftohen për të patur një takim prezantues me Bordin e Komisionerëve të ERE, të enjten, datë 17.10.2013, ora 10.00.

Konferenca e 12-te per Rregulloret dhe Investimet ne Fushen e Energjise,16-17 Shtator 2013 Tallinn, Estoni

 
 Konferenca e 12-te per Rregulloret dhe Investimet ne Fushen e Energjise, 16-17 Shtator 2013 Tallinn, Estoni

Njoftim per shtyrjen e mbledhjes se Bordit te dates 05.07.2013 per ne daten 08.07.2013 ora 10:00

Njoftim per shtyrjen e mbledhjes se Bordit te dates 05.07.2013 per ne daten 08.07.2013 ora 10:00

Njoftim

 
 Njoftojme se pika e pare e mbledhjes se ditës se Hene datë.28.01.2013, ora10:00, ne lidhje me "Miratimin e struktures  se propozuar nga CEZ Shperndarje per administrimin e perkoheshem" do te shtyhet per arsye teknike.

Njoftim

 
 Njoftojme se pika e pare e mbledhjes se ditës se Hene datë.28.01.2013, ora10:00, ne lidhje me "Miratimin e struktures  se propozuar nga CEZ Shperndarje per administrimin e perkoheshem" do te shtyhet per arsye teknike.
 
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese