Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Njoftim për Shtyp 29.12.2021

Enti Rregullator i Energjise gjatë ditës së sotme organizoi seancën degjimore publike me qëllim diskutimin me palët e interesit në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e transmetimit të energjisë elektrike për vitin 2022 dhe periudhën 2022-2024 dhe aplikimit të tarifave të OSSH sh.a., për vitin 2022.

Në këtë seancë dëgjimore, ishin ftuar të gjithë palët e identifikuara të interesit si shoqata konsumatori, shoqata prodhuesish apo tregëtarësh, si dhe cdo institucion tjetër që në funksion të veprimtarisë ka mes të tjerave edhe adresimin e cështjeve të interesit të konsumatorit Shqipëtar. Kjo ishte një seancë publike në të cilën u ftuan të pasqyrojnë aktivitetin por edhe të adresojnë pyetje të gjithë mediat televizive, ato audiovizive si dhe përfaqesues të shtypit të shkruar.

Seanca dëgjimore pati në fokus të saj prezantimin nga ana e përfaqesuesve te OSSH dhe OST te aplikimeve per tarfe si dhe sqarimeve të nevojshme në lidhje me elementët përbërës të këtyre aplikimeve si dhe adresimin e pyetjeve të palëve pjesëmarrëse.

Pjesëmarres në këtë seancë vec aplikuesve dhe medias, ishin Shoqata e prodhuesve shqipëtare, Konfindustria, Shoqata e prodhuesve të energjisë nga burimet e rinovueshme (AREA), Agjencia e mbrojtjes së konsumatorit, Avokati i Popullit etj.

Qëllimi i ERE-s është që në vendimarrjen e saj për shqyrtimin e tarifave të propozuara nga OST dhe OSSH,  të balancojmë interesat e palëve duke mbajtur ne konsiderate që këto tarifa të bazohen në kosto të drejta dhe të argumentuara si dhe të reflektojnë aktet e tjera ligjore në fuqi të tillë si politikat në fushën e burimeve të rinovueshme apo planeve të konsolidimit financiar të sektorit të energjisë dhe detyrimeve që lidhen me shërbimin publik.

Nga ana tjetër ERE synon të ruajë ekulibrat mes palëve të interesit por edhe nevojave të shoqërive që ofrojnë shërbime të rregulluara. Është e rëndesishme për të permbushur misionin e sa më sipër që edhe shoqëria civile apo palët e interesit të luajnë nje rol aktiv në adresimin e problematikave që evidentojnë, nesë gjejnë të tilla, në këto aplikime me qëllim vlerësimin e drejtë të kërkesave për tarifat e transmetimit apo shpërndarjes dhe marrjen e nje vendim marrje sa me te drejte.

Njoftim për Shtyrjen e Seancës Zyrtare Publike

Shoqëria OSSH sh.a., në vijim të aplikimit të tarifave për vitin 2022, ka paraqitur në ERE në datën 16.12.2021 materiale plotësuese në lidhje me këtë aplikim, të cilat i gjeni të publikuara në faqen e ERE në  linkun https://ere.gov.al/sq/publikime/aplikime .

Për sa më sipër, në vijim të njoftimit të ERE nr. 1136 Prot., datë 10.12.2021 për zhvillimin e një seance dëgjimore publike në datën 17.12.2021, me qëllim diskutimin mes palëve në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e transmetimit të energjisë elektrike për vitin 2022 dhe periudhën 2022-2024 dhe aplikimit të tarifave të OSSH sh.a., për vitin 2022, si dhe për ti dhënë mundësi palëve të njihen me dokumentacionin plotësues të percjellë nga OSSH sh.a. ju bëjmë me dije se kjo seancë do të shtyhet dhe do të organizohet nëpërmjet platformës online sipas modaliteteve të parashikuara në njoftimin sipërcituar, me datë 29.12.2021, ora 10:00.

Duke vlerësuar të rëndësishëm procesin e shqyrtimit të aplikimeve të operatorëve sipërcituar si dhe komenteve të palëve të interesit në lidhe me të, Ju ftojmë të depozitoni me shkrim dhe me email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., pyetjet, opinionet apo sugjerimet në lidhje me këto aplikime jo më vonë se 2 (dy) ditë kalendarike përpara datës së organizimit të saj.

Takimi i I-rë i Hidrogjenit 03.11.2021

Z. Petrit Ahmeti në takimin e parë të Hidrogjenit të organizuar nga @medreg_energy u shpreh: Duke parë rolin e rëndësishëm të rregullatorëve, me qëllim përballimin e sfidave të formave të ndryshme të energjisë, rregullatorët do të duhet të realizojnë mbikëqyrjen e tregun për të shmangur abuzimet në pozicionet dominuese si dhe krijimin e një tregu të energjisë që të jetë plotësisht funksional, transparent dhe i qëndrueshëm. Ndër sfidat që dalin përpara nesh duhet punuar në drejtim të implementimit të politikave mbështetëse në mënyrë që të promovojmë projekte si hidrogjeni ashtu dhe Burimet e Rinovueshme të Energjisë apo dhe parashikimin afatgjatë rregullator, të cilat janë aspekte kyçe që mbështesin zhvillimin e infrastrukturës për të bërë të mundur përshtatjen e Hidrogjenit dhe Burimeve të Rinovueshme të Energjisë drejt tranzicionit të energjisë. Kjo do të mundësonte një qasje fleksibël ndaj hidrogjenit, i cili nga krahu tjetër do të bënte të mundur që sistemet kombëtare të shfrytëzonin plotësisht karakteristikat e tyre për të kontribuar drejt qellimit final të dekarbonizimin të sektorit. #energy #medreg #erealb #hydrogen

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) ,Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) dhe Operatorët e Sistemit, Transetimit të Shqipërise (OST) dhe të Kosovës (KOSTT) me mbështetjen e USAID nënshkruan sot marrëveshjen e bashkëpunimit të tregjeve

Enti Rregullator i Energjisë( ERE), Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) së bashku me Operatorët të Sistemit, Transetimit të Shqipëris (OST) dhe të Kosovës (KOSTT) me mbeshtetjen e USAID nënshkruan sot marrëveshjen e bashkëpunimit të tregjeve dhe përcaktimit të të drejtave, detyrimeve dhe hapat e nevojshme, që palët duhet të ndërmarrin në drejtim të bashkëpunimit në lidhje me organizimin e tregjeve të bashkuara të Energjisë Elektrike midis dy vendeve. Ky Bashkim i tregjeve do të kontribuojë në zgjerimin e sigurisë së furnizimit, rritjen e konkurencës, nxitjen eficiente të përfitimeve në të dy vendet. Po ashtu ai  do te shërbejë si nxitje per zgjerimin e bashkimit të tregjeve në rajon e më gjerë. Aktuakisht kjo marrëveshje është e para e këtij lloji midis vendeve të rajonit dhe do të shërbejë si bazë për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në rajon“

1

3

4

10

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese