Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Njoftim date 12.10.2020

 


Ne vijim edhe te njoftimit te mepareshem, duke marre shkak nga shtimi i rasteve te rezultuara pozitiv me SARS-CoV-2 (Covid -19) ne institucion, per te ruajtur shendetin e punonjesve dhe te konsumatoreve apo paleve te cilet kane marredhenie me Entin, ne perputhje dhe      me instruksionet e Ministrise se Shendetesise dhe OBSH,  nga dita e hene dt. 12/10/2020 dhe pergjate gjithe javes ne vijim,

Ju njoftojme se cdo korespondence drejtuar institucionit duhet te dergohet me e-mail tek adresa elektronile zyrtare e Entit Rregullator te Energjise Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ERE do te marre te gjitha masat per mbarevajtjen e punes nepermjet mjeteve elektronike te komunikimit.

Njoftim

 

Duke marre shkak nga shtimi i rasteve te rezultuara pozitiv me SARS-CoV-2 (Covid -19) ne institucion, per te ruajtur shendetin e punonjesve dhe te konsumatoreve apo paleve te cilet kane marredhenie me Entin, ne perputhje dhe me instruksionet e Ministrise se Shendetesise dhe OBSH, duke filluar nga dita e hene dt. 05/10/2020 dhe pergjate gjithe javes ne vijim,

Ju njoftojme se cdo korespondence drejtuar institucionit duhet te dergohet me e-mail tek adresa elektronile zyrtare e Entit Rregullator te Energjise Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ERE do te marre te gjitha masat per mbarevajtjen e punes nepermjet mjeteve elektronike te komunikimit.

Pjesëmarrje virtuale në Asamblenë e 29-të të Përgjithshme të MEDREG

Pjesëmarrje virtuale në Asamblenë e 29-të të Përgjithshme të MEDREG

Kryetari i ERE-s Z. Petrit Ahmeti, i cili mban dhe postin e zv/presidentit në MEDREG, me mbështetjen e Anëtarëve të Bordit dhe Sekretarit të Përgjithshëm Z. Elton B. Radheshi morën pjesë në Asamblen e 29-të të Përgjithshme të MEDREG - Mediterranean Energy Regulators . Mbledhja e parë për Vitin 2020 u zhvillua online për shkak të kufizimeve të vendosura si pasojë e pandemisë Covid-19. Asambleja midis çështjeve të tjera diskutoi përditësimet e aktiviteteve teknike të Grupeve të Punës, Prezantimin e masave rregullatore të ndërmarra nga Anëtarët e MEDREG për të lehtësuar impaktin e përhapjes së COVID – 19 dhe Kontratën e Grantit KE – MEDREG për vitin 2020. Prezantimi i Raportit Vjetor per vitin 2019

 

Kryetari I ERE-s mori pjesë në seancën dëgjimore për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin në drejtimin e kryetarit Z. Niko Peleshi,    e organizuar me Videokonferencë më datë 20.05.2020. Z. Petrit Ahmeti raportoi mbi veprimtarinë e Entit Rregullator të Energjisë, lidhur me sektorin e energjisë elektrike dhe atë të gazit natyror, për vitin 2019. Deputetët u prezantuan dhe me vështirësitë e arritjet me të cilat janë përballur këta sektorë.Per me teper...Takimi i institucioneve të pavarura me Kryetarin e Kuvendit

 

Tema: Takimi i institucioneve te pavarura me kryetarin e kuvendit

Kryetari I ERE-s mori pjesë në takimin e radhës së Kryetarit të Kuvendit Z. Gramoz Ruci me institucionet e pavaruara, e organizuar me Videokonferencë më datë 07.05.2020. Z. Ahmeti raportoi mbi punën e Entit gjatë Vitit 2019 dhe për objektivat e Vitit 2020, duke theksuar ndër të tjera dhe zhvillimet e Sektorit përfshirë këtu dhe njohjen së fudmi të Kosovës si një Bllok I Pavarur, i cili do ti hapi rrugën krijimit të tregut të përbashkët midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe vënien në punë të linjes së interkonjeksionit.
Po ashtu, nga ana e Kryetarit u raportua mbi masat e marra në institucion dhe në Sektor për mbarvajtjen normale të punës, dhe sigurimin e detyrimeve të operatorëve për garantimin e furnizimit të popullatës me energji elekrike dhe të mos cënimit të të drejtave të konsumatorëve në këtë prizëm, si dhe falenderoi Kuvendin për bashkëpunimin dhe mbështetjen e dhënë në punën e Entit.ERE përshëndet Marrëveshjen e Lidhjes së re midis KOSTT dhe ENTSO-E

ERE përshëndet Marrëveshjen e Lidhjes së re midis KOSTT dhe ENTSO-E

 

                            Foto: Nëntor 2019 - Firmosja e Marrëveshjes OST dhe KOSTT (Tiranë)

Kryetari i Entit Rregullatorë të Energjisë, Z. Petrit Ahmeti gjen rastin për të përshëndetur njoftimin se "Grupi Rajonal I Evropës Kontinentale votoi më 20.04.2020 Marrëveshjen e re të Lidhjes midis "Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës" (KOSTT) dhe "Operatorët Evropian të Sistemit të Energjisë Elektrike" (ENTSO-E).
KOSTT do të fillojë operimin si Zonë Rregulluese, brënda Bllokut Rregullues Kosovë- Shqipëri."

Kjo është një arritje tejet e rëndësishme jo vetëm për Operatorin e Sistemit të Energjisë Elektrike të Kosovës por dhe për krijimin e një zone rregulluese të përbashkët midis të dy vendeve apo dhe hapat e mëtejshëm të krijimit të një tregu të përbashkët midis Shqipërisë dhe Kosovës, ku Operatorët e Sistemit të Operimit janë aktorët kryesorë.

Në këtë prizëm, urimet më të mira dhe Falenderimet shkojnë kryesisht për stafin e KOSTT dhe vecanërisht të OST, si një ndër promotorët kryesorë të këtij proçesi kundrejt ENTSO-E, ku KOSTT gjeti mbeshtetjen kryesore dhe një partner të sigurtë dhe të besueshëm. Një urim po ashtu dhe për kolegët e Zyrës së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës (ZRRE) të cilët së bashku me ERE, patën një angazhim maksimal në këtë proçes tejet të rëndësishëm në të cilin OST dhe KOSTT u mbështetën në këtë arritje.

Duke i uruar dhe njëherë përzemërsisht të dy Operatorët e Sistemit të Transmetimit, për këtë arritje të rëndësishme të Sektorit, shpreh sigurinë e vazhdimit të arritjes së objektivave të tjera në këtë fushë.

Date 20.02.2020 seanca degjimore mes perfaqesuesve te Konfederates se Industrive te Shqiperise, Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Autoriteti i Konkurrences, MIE, FSHU, OSSH dhe ERE

Date 20.02.2020 seanca degjimore mes perfaqesuesve te Konfederates se Industrive te Shqiperise, Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Autoriteti i Konkurrences, MIE, FSHU, OSSH dhe ERE

 “Më datë 20.02.2020 në orën 10:00, u organizua ne Ambientet e ERE-s seanca degjimore mes përfaqësuesve të Konfederatës së Industrive të Shqipërisë, Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Autoriteti i Konkurrencës, MIE,  FSHU, OSSH dhe ERE për të diskutuar e dëgjuar opinionin në lidhje me aplikimin e shoqërisë OSSH sh.a për përcaktimin e tarifave sipas nivelit të tensionit për vitin 2020, si dhe aplikimin e FSHU, për përcaktimin e çmimit të shitjes me pakicë për klientët që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për vitin 2020”

Date 20.02.2020 seanca degjimore mes perfaqesuesve te Konfederates se Industrive te Shqiperise, Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Autoriteti i Konkurrences, MIE, FSHU, OSSH dhe ERE

Date 20.02.2020 seanca degjimore mes perfaqesuesve te Konfederates se Industrive te Shqiperise, Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Autoriteti i Konkurrences, MIE, FSHU, OSSH dhe ERE

Date 19.02.2020 seanca degjimore mes perfaqesuesve te Shoqata e Mbrojtjes se Konsumatorit, Zyra per Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalideve te Punes, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurences, FSHU dhe ERE

Date 19.02.2020 seanca degjimore mes perfaqesuesve te Shoqata e Mbrojtjes se Konsumatorit, Zyra per Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalideve te Punes, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurences, FSHU dhe ERE

 “Në Datën 19.02.2020 u zhvillua në ambientet e ERE-s seanca dëgjimore mes përfaqësuesve të Shoqata e Mbrojtjes së Konsumatorit, Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalidëve të Punës, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurencës, FSHU dhe ERE për të diskutuar mbi proçesin e shqyrtimit të aplikimit të FSHU, për përcaktimin e çmimit të shitjes me pakicë për klientët që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për vitin 2020”

“Në Datën 19.02.2020 u zhvillua në ambientet e ERE-s seanca dëgjimore mes përfaqësuesve të Shoqata e Mbrojtjes së Konsumatorit, Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalidëve të Punës, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurencës, FSHU dhe ERE për të diskutuar mbi proçesin e shqyrtimit të aplikimit të FSHU, për përcaktimin e çmimit të shitjes me pakicë për klientët që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për vitin 2020

“Në Datën 19.02.2020 u zhvillua në ambientet e ERE-s seanca dëgjimore mes përfaqësuesve të Shoqata e Mbrojtjes së Konsumatorit, Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalidëve të Punës, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurencës, FSHU dhe ERE për të diskutuar mbi proçesin e shqyrtimit të aplikimit të FSHU, për përcaktimin e çmimit të shitjes me pakicë për klientët që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për vitin 2020

 “Në Datën 19.02.2020 u zhvillua në ambientet e ERE-s seanca dëgjimore mes përfaqësuesve të Shoqata e Mbrojtjes së Konsumatorit, Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit, Shoqata e Invalidëve të Punës, Avokati i Popullit, MIE, Autoriteti i Konkurencës, FSHU dhe ERE për të diskutuar mbi proçesin e shqyrtimit të aplikimit të FSHU, për përcaktimin e çmimit të shitjes me pakicë për klientët që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për vitin 2020”

NjoftimPer arsye te ndryshimit te kompanise qe ofrom sherbimin e website disa nga materialet mund te jene te mos jene te riferskura ne kohe.

Jemi duke punuar per sistemimin sa me pare te tyre.

Kryetari i ERE, z.Petrit Ahmeti, zgjidhet zv/President i MEDREG

Kryetari i ERE, z.Petrit Ahmeti, zgjidhet zv/President i MEDREG
Në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të MEDREG, të mbajtur më 29 nëntor në Stamboll, Kryetari i ERE z. Petrit Ahmeti u zgjodh në postin e zv/Presidentit të MEDREG. 
MEDREG është organizmi i Rregullatorëve të Energjisë për vendet e Mesdheut, me përbërje nga 25 vende të Mesdheut, e krijuar në vitin 2007 nën mbështetjen e Komisionit Europian.  

Konferenca e 17-të e Investimeve dhe Rregullimit të Energjisë

Konferenca e 17-të e Investimeve dhe Rregullimit të Energjisë

 

Konferenca e 17-të e Investimeve dhe Rregullimit të Energjisë

organizohet nga Shoqata Rajonale e Rregullatorëve të Energjisë (ERRA)

në bashkëpunim me Samitin Turk të Energjisë (TES)

dhe do të drejtohet nga Enti Rregullator i Tregut të Energjisë të Turqisë (EMRA).

Tema e konferencës:

  • Statusi aktual i sektorit të energjisë turke
  • Konsumatorët e fuqizuar: roli i rregullatorit në përmirësimin e dinamikës së kërkesës
  • Tendencat në rritje në politikën e gazit - perspektivat për tregjet rajonale dhe globale
  • Rritja e sigurisë së furnizimit në kushtet e tregut në tranzicion

Në ndryshim nga vitet e mëparëshme

  • Konferenca do të organizohet paralelisht me Samitin Turk të Energjisë me një sesion hapës të përbashkët. Samiti Turk i Energjisë bashkon të gjithë sektorin turk të energjisë dhe ofron një zonë ekspozitë unike të kompanive kryesore turke që veprojnë në sektorin e energjisë.
  • Pjesëmarrësit e konferencës do të kenë qasje në Konferencën ERRA dhe në Samitin Turk të Energjisë - 8 seanca së bashku për një tarifë regjistrimi.
  • Mundësi për bashkëpunim me mbi 600 aktorë të sektorit turk të energjisë, ku gjithsej do të jenë 800 pjesëmarrësit në aktivitet. Prezantimet e posterave të Projektit të Kërkimit Rregullativ të ERRA-s.
  • Aktivitet social para konferencës, i titulluar "Kupa e Golfit të Samitit Turk të Energjisë". Fansat e golfit, në nivele amatore dhe fillestare, gjithashtu do të gjejnë një shans për të shijuar trajnime golfi gjatë aktivitetit.

Për të njohur me axhendën dhe për të rezervuar vendin tuaj në konferencë, ju lutemi klikoni këtu:

https://erranet.org/conference/investment-conference-2018/?tab=register

Njoftim per Seance Degjimore date 20.04.2018

 
 Enti Rregullator i  Energjisë, njofton te gjitha palët e interesuara, se në vijim të procesit të nisur “Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të OSHEE sh.a. për tarifat e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike sipas nivelit të tensionit për vitin 2018””, në datën 20.04.2018, ora 12.00, në mbështetje të nenit 27 dhe 29 të “Rregullore për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s” do të organizojë një seancë degjimore mes përfaqësuesve të ERE dhe OSHEE sh.a.

Njoftim per Seance Degjimore date 30.03.2018

 
Enti Rregullator i  Energjisë, njofton te gjitha palët e interesuara, se në vijim të procesit të nisur “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror nga shoqëria ALBGAZ sh.a, për vitin 2018”, në datën 30.03.2018, ora 12.00, në mbështetje të nenit 27 dhe 29 të “Rregullore për Organizimin, Funksionimin dhe Proçedurat e ERE-s” do të organizojë një seancë degjimore mes përfaqësuesve të ERE, Albpetrol sh.a. dhe ALBGAZ sh.a.

Njoftim per zhvillimin e nje seance degjimore date 26.12.2017, ora 10:00 ne ambientet e ERE-s ne lidhje me “Miratimin e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a për vitin 2018“

 

Njoftim per zhvillimin e nje seance degjimore date 26.12.2017, ora 10:00 ne ambientet e ERE-s

ne lidhje me "Miratimin e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a për vitin 2018"

15 th Energy Investment and Regulation Conference, 17-18 October 2016, Bratislava Slovakia

15 th Energy Investment and Regulation Conference, 17-18 October 2016, Bratislava Slovakia
 

Njoftim ne lidhje me “Rregulloren e lidhjeve te reja ne sistemin e shperndarjes”

 

 Njoftim !

Te gjithe subjektet e interesuara, jane te ftuara te japin komentet e tyre ne lidhje me “Rregulloren e lidhjeve te reja ne sistemin e shperndarjes” te propozuar per miratim  ne Bordin e ERE, nga Operatori I sistemit te shperndarjes OSHEE sh.a.

Lutemi te shprehni qendrimin tuaj  dhe komentet mbi kete draft perpara dates 05.08.2016.

Draftin e propozuar te Rregullores se lidhjeve te reja ne sistemin e shperndarjes, do ta gjeni ne faqen zyrtare te ERE www.ere.gov.al nen zerin Konsultime.

Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit për Ballkanin Perëndimor 6

 
Ne kuader te procesit te Berlinit, perfaqesuesit e nivelit te larte te Ministrise se Energjise dhe Industrise, Entit Rregullator te Energjise dhe Operatorit te Sistemit te Transmetimit nenshkruan ne Vjene, nen kujdesin e Sekretariatit te Komunitetit te Energjise, Memorandumin e Mirekuptimit, midis 6 vendeve te Ballkanit Perendimor WB 6. Memorandumi synon zhvillimin e tregut rajonal te energjise elektrike dhe krijimin e strukturave per bashkepunime te tjera te ardhshme

Memorandumi i Mirekuptimit per Ballkanin Perendimor 6
  

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese