Bordi

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë Bordi i anëtarëve të ERE përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Aktualisht Bordi i anëtarëve të ERE përbëhet:

P.Ahmeti copy Petrit Ahmeti Kryetar i Bordit të ERE, emeruar në detyre më datë 26.02.2019 me cilësinë e kryetarit të Bordit (Inxhinier Elektrik).

 

 

 

 

 

 Erjola Erjola Sadushi anëtare e Bordit, e emëruar në detyrë më datë 21.12.2017(Juriste).


 

 

 

 

 

 

 

 Maksi copy Maksim Shuli anëtar i Bordit, i emëruar në detyrë më datë 26.02.2019 (Inxhinier Hidrokarburesh).


 

 
Raimonda Raimonda Islamaj
 anëtare e Bordit, e emëruar në detyrë më datë 13.12.2018 (Ekonomiste).