ERE | Programi i Transparencës

Programi i Transparencës


Enti Rregullator i Energjisë

Rreth Autoritetit

Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi ERE Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të ERE Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga ERE Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të ERE Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga ERE Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga ERE

 • Legjislacion ndërkombëtar
 • Legjislacion kombëtar
  • Legjislacioni për të drejtën e Informimit
  • Legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave personale
  • Legjislacioni për njoftimin dhe konsultimin publik
 • Akte nënligjore
  • Për mbrojtjen e të dhënave personale
   • Vendime
   • Udhëzime
 • Rregullore
 • Kodi i sjelljes
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit*
 • Zyra e Komisionerit nuk miraton rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit.
 • Strategji
 • Raport vjetor
 • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e ERE dhe që prek publikun
  • Udhezues
  • Opinione
  • Manuale

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

  Lista e Shërbimeve* që ofron ERE, përfshirë (tarifat, formular aplikimi, afati kohor, procedurë ankimimi, standardet për cilësinë e shërbimit):
 • Transferimi ndërkombëtar i të dhënave
 • Akreditimi i organizmave të certifikuar
 • Për të dy procedurat nuk aplikohet asnjë tarifë

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etj.

Shënim: Zyra e Komisionerit nuk ka iniciativë për propozimin e akteve ligjore.

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga ERE*
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
 • Procedura e ankimimit*

Shënim: ERE nuk e ofron këtë shërbim.

Shënim: ERE vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është përgatitur programi i transparencës për Entin Rregullator të Energjisë. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës autoriteti publik (këtej e tutje ERE) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. ERE do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së ERE, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.ere.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Cdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale: