ERE | Programi i Transparencës

Programi i Transparencës


Enti Rregullator i Energjisë

Rreth Autoritetit

Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi ERE Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të ERE Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga ERE Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të ERE Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga ERE Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga ERE

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

** ERE nuk e ofron këte shërbim.

  • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga ERE*
  • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
  • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim*
  • Procedura e ankimimit*

Shënim: ERE nuk e ofron këtë shërbim.

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është përgatitur programi i transparencës për Entin Rregullator të Energjisë. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës autoriteti publik (këtej e tutje ERE) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. ERE do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së ERE, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.ere.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Cdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale: