Akte të tjera mbi Tregun

Rregullat per alokimin e kapaciteteve te interkonjeksioneve

Rregullorja e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Rregullore për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e enegjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik

Kontratë për shit-blerje të energjisë elektrike ndermjet OSHEE sh.a dhe prodhuesve me perparesi te energjise elektrike

Marreveshja per Pjesemarrjen ne Treg

Rregullat e Përkohshme te Mekanizmit Balancues të Energjisë Elektrike

Rregullore e proçedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit

Marrëveshja e Lidhjes në Rrjetin e Transmetimit

Marrëveshja e Operimit në Rrjetin e Transmetimit

Programi i Pajtueshmërisë i Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike

Rregullat për Garancitë Finaciare të Pjesëmarrësve për Regjistrimin në Tregun e Energjisë Elektrike

Kontratë Shit-Blerje e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht apo pjesërisht nga shteti dhe furnizuesi i shërbimit universal për furnizimin e klientëve fundore për periudhën kohore 01.01.2018- 31.12.2018

Rregullat për kushtet e shërbimit të furnizimit nga furnizuesi i mundësisë së fundit, dhe kushtet kontraktore të furnizimit me energji elektrike

Marrëveshja e Shërbimit të Transmetimit të Energjisë Elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe Furnizuesit të Energjisë Elektrike

Rregullat për monitorimin e tregut të energjisë

Rregullat e Tregut Shqiptar te Balancimit te Energjise Elektrike

Të fundit

Njoftim per Mbledhje Bordi date 01.10.2021

29-09-2021 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 01.10.2021

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.09.2021

20-09-2021 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 22.09.2021

Lexo më shumë

Mbi treguesit per kriteret standarte te cilesise së furnizimit dhe performances se sigurise se rrjetit te shpërndarjes së energjisë elektrike per vitin 2021

13-09-2021 Konsultime

Mbi treguesit per kriteret standarte te cilesise së furnizimit dhe performances se sigurise se rrjetit te shpërndarjes së energjisë elektrike per vitin 2021

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese