Akte të tjera mbi Tregun

Rregullat per alokimin e kapaciteteve te interkonjeksioneve

Rregullorja e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Rregullore për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e enegjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik

Kontratë për shit-blerje të energjisë elektrike ndermjet OSHEE sh.a dhe prodhuesve me perparesi te energjise elektrike

Marreveshja per Pjesemarrjen ne Treg

Rregullat e Përkohshme te Mekanizmit Balancues të Energjisë Elektrike

Rregullore e proçedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit

Marrëveshja e Lidhjes në Rrjetin e Transmetimit

Marrëveshja e Operimit në Rrjetin e Transmetimit

Programi i Pajtueshmërisë i Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike

Rregullat për Garancitë Finaciare të Pjesëmarrësve për Regjistrimin në Tregun e Energjisë Elektrike

Kontratë Shit-Blerje e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht apo pjesërisht nga shteti dhe furnizuesi i shërbimit universal për furnizimin e klientëve fundore për periudhën kohore 01.01.2018- 31.12.2018

Rregullat për kushtet e shërbimit të furnizimit nga furnizuesi i mundësisë së fundit, dhe kushtet kontraktore të furnizimit me energji elektrike

Marrëveshja e Shërbimit të Transmetimit të Energjisë Elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe Furnizuesit të Energjisë Elektrike

Rregullat për monitorimin e tregut të energjisë

Rregullat e Tregut Shqiptar te Balancimit te Energjise Elektrike

Të fundit

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.07.2021

24-07-2021 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 27.07.2021

Lexo më shumë

Rregullorja per procedurat dhe afatet per dhenien e autorizimit nga ERE per ndryshimin e statusit ligjor te te licencuarit ose ndryshimin e ortakut/aksionerit qe kontrollon interesat e te licencuarit

22-07-2021 Konsultime

 Rregullorja per procedurat dhe afatet per dhenien e autorizimit nga ERE per ndryshimin e statusit ligjor te te licencuarit ose ndryshimin e ortakut/aksionerit qe kontrollon interesat e te licencuarit

Lexo më shumë

Newsletter Nr.3

16-07-2021 Njoftime

Newsletter Nr.3

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.07.2021

09-07-2021 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 12.07.2021

Lexo më shumë

Kodi i Transmetimit

07-07-2021 Konsultime

Kodi i Transmetimit

Lexo më shumë

Kerkese per derrogim ne lidhje me kodin e transmetimit, miratuar me vendimin e Bordit te ERE 186/2017, ndryshuar me vendmimin 129/2018.

05-07-2021 Konsultime

Kerkese per derrogim ne lidhje me kodin e transmetimit, miratuar me vendimin e Bordit te ERE 186/2017, ndryshuar me vendmimin 129/2018.

Lexo më shumë

Kerkese per derrogim ne lidhie me Kodin e Transmetimit, miratuar me vendimin e Bordit te ERE 186/2017, te ndryshuar.

05-07-2021 Konsultime

Kerkese per derrogim ne lidhie me Kodin e Transmetimit, miratuar me vendimin e Bordit te ERE 186/2017, te ndryshuar.

Lexo më shumë

Newsletter Nr.2

02-07-2021 Njoftime

Newsletter Nr.2

Lexo më shumë

Enti Rregullatori Shqiptar i Energjisė (ERE) do tė drejtojė Presidencėn e MEDREG me Presidentin Petrit Ahmeti gjatė periudhės 2021-2022

01-07-2021 Deklarata për Shtyp

Enti Rregullatori Shqiptar i Energjisė (ERE) do tė drejtojė Presidencėn e MEDREG me Presidentin Petrit Ahmeti gjatė periudhės 2021-2022

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese