Akte të tjera mbi Tregun

Rregullat per alokimin e kapaciteteve te interkonjeksioneve

Rregullorja e Ankandit për Alokimin e Kapaciteteve në SEE CAO

Rregullore për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e enegjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik

Kontratë për shit-blerje të energjisë elektrike ndermjet OSHEE sh.a dhe prodhuesve me perparesi te energjise elektrike

Marreveshja per Pjesemarrjen ne Treg

Rregullat e Përkohshme te Mekanizmit Balancues të Energjisë Elektrike

Rregullore e proçedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit

Marrëveshja e Lidhjes në Rrjetin e Transmetimit

Marrëveshja e Operimit në Rrjetin e Transmetimit

Programi i Pajtueshmërisë i Operatorit të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike

Rregullat për Garancitë Finaciare të Pjesëmarrësve për Regjistrimin në Tregun e Energjisë Elektrike

Kontratë Shit-Blerje e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht apo pjesërisht nga shteti dhe furnizuesi i shërbimit universal për furnizimin e klientëve fundore për periudhën kohore 01.01.2018- 31.12.2018

Rregullat për kushtet e shërbimit të furnizimit nga furnizuesi i mundësisë së fundit, dhe kushtet kontraktore të furnizimit me energji elektrike

Marrëveshja e Shërbimit të Transmetimit të Energjisë Elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe Furnizuesit të Energjisë Elektrike

Rregullat për monitorimin e tregut të energjisë

Rregullat e Tregut Shqiptar te Balancimit te Energjise Elektrike

Kontrata tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesi i shërbimit universal për furnizimin e klientëve fundorë.
Të fundit

Mbledhje Bordi date 26.01.2022

24-01-2022 Njoftime

Mbledhje Bordi date 26.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

19-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 21.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

15-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

11-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyp 29.12.2021

29-12-2021 Njoftime

Enti Rregullator i Energjise gjatë ditës së sotme organizoi seancën degjimore publike me qëllim diskutimin me palët e interesit në lidhje me aplikimin e shoqërisë OST sh.a. për tarifën e...

Lexo më shumë

Njoftim për Shtyrjen e Seancës Zyrtare Publike

16-12-2021 Njoftime

Shoqëria OSSH sh.a., në vijim të aplikimit të tarifave për vitin 2022, ka paraqitur në ERE në datën 16.12.2021 materiale plotësuese në lidhje me këtë aplikim, të cilat i gjeni...

Lexo më shumë

Ne Proces rishikimi-Propozimi I Inspektoriatit Shteteror Teknik Industrial (ISHTI) për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren e lidhjeve të reja në sistemin e shpërndarjes së miratuar me vendimin nr. 166, datë 10.10.2016, i ndryshuar

14-12-2021 Konsultime

Propozimi I Inspektoriatit Shteteror Teknik Industrial (ISHTI) për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren e  lidhjeve të reja në sistemin e shpërndarjes së miratuar me vendimin nr. 166, datë 10.10.2016...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese