Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) ,Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) dhe Operatorët e Sistemit, Transetimit të Shqipërise (OST) dhe të Kosovës (KOSTT) me mbështetjen e USAID nënshkruan sot marrëveshjen e bashkëpunimit të tregjeve

Enti Rregullator i Energjisë( ERE), Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) së bashku me Operatorët të Sistemit, Transetimit të Shqipëris (OST) dhe të Kosovës (KOSTT) me mbeshtetjen e USAID nënshkruan sot marrëveshjen e bashkëpunimit të tregjeve dhe përcaktimit të të drejtave, detyrimeve dhe hapat e nevojshme, që palët duhet të ndërmarrin në drejtim të bashkëpunimit në lidhje me organizimin e tregjeve të bashkuara të Energjisë Elektrike midis dy vendeve. Ky Bashkim i tregjeve do të kontribuojë në zgjerimin e sigurisë së furnizimit, rritjen e konkurencës, nxitjen eficiente të përfitimeve në të dy vendet. Po ashtu ai  do te shërbejë si nxitje per zgjerimin e bashkimit të tregjeve në rajon e më gjerë. Aktuakisht kjo marrëveshje është e para e këtij lloji midis vendeve të rajonit dhe do të shërbejë si bazë për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në rajon“

1

3

4

10

Njoftim për shlyerjen e detyrimit të Pagesës Rregullatore me Vendim të Bordit nr.142,datë 15.06.2021 për vitin 2021.

Në zbatim të nenit 17 pikat 1, 2 dhe 4 të Ligjit nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, nenit 14 të Ligjit nr.102/2015 “Për sektorin e gazit natyror”, i ndryshuar, "Rregullores për përcaktimin dhe miratimin e pagesave rregullatore", miratuar me vendimin e Bordit të ERE nr. 190, datë 23.11.2017, ndryshuar me vendimin e Bordit të ERE nr.129, datë 10.08.2020, Bordi i ERE-s me vendimin nr.142, datë 15.06.2021 ka miratuar pagesën rregullatore për vitin 2021.

Sjellim në vëmendje se Vendimi i Bordit nr.142, datë 15.06.2021 është botuar në Fletoren zyrtare nr: 103, datë 29.06.2021.

Deri në bërjen aktive të sistemit të fiskalizimit nga ana e ERE-s, të licensuarit të  kryejnë shlyerjen e pagesës të detyrimit  brenda 30 ditëve nga botimi në Fletore Zyrtare.

Në zbatim të AKTIT NORMATIV Nr.27, datë 1.07.2021  “Për një shtesë në Ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për  procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, shtohet pika 7  me këtë  përmbajtje:

“Përjashtimisht parashikimeve në këtë ligj, për  kundravajtje  administrative që lidhen me afatet e hyrjes në fuqi dhe zbatimit efektiv të ligjit nr.87/2019, ”Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, të ndryshuar, zbatimi i sanksioneve do të filloj të aplikohet pas datës 1 Janar 2022.

Ky akt normativ është  botuar në Fletoren Zyrtare  numër :106, me datën 2  Korrik 2021,

dhe  hyn në  fuqi menjëherë me botimin  në Fletoren Zyrtare.

Linku i Aktit Normativ: Pamja e dokumentit - Qendra e Botimeve Zyrtare (qbz.gov.al)

Likujdimi do të bëhet në BKT Dega “Ismail Qemali” Tiranë nr. llogarie 0200511 në lek, ose IBANI AL 7320511021200511 CLCUCLALLL shërbimi i komisionit të bankës (në nisje dhe mbërritje) do të paguhet nga ana juaj.

Prezantimi i Raportit Vjetor per vitin 2020

Prezantimi i Raportit Vjetor, 01 Korrik 2021

rv2020

U prezantua sot Raporti Vjetor i ERE në Kuvendin e Shqipërisë, nga Kryetari, Z. Petrit Ahmeti. Në këtë raport janë paraqitur në mënyrë të detajuar të dhëna mbi ecurinë e Sektorit të Energjisë Elektrike dhe të Gazit Natyror për Vitin 2020, si dhe krahasimet e disa prej treguesve të këtij viti me vitet parardhës. Gjatë fjalës së tij, Z. Ahmeti në mënyrë të përmbledhur prezantoi gjëndjen e këtij sektori dhe veprimtarinë e ERE-s pergjatë Vitit 2020. Ndër të tjera ai vuri theksin mbi aktivitetin vjetor të ERE-s me qëllim garantimin e përmbushjes së detyrimeve të pjestarëve të tregut për të siguruar furnizimin me energji, me cilësi dhe me kosto sa më të ulët të klientëve si dhe rikujtoi që në bashkëpunim të ngushtë me partnerët kryesorë të përpilimit të legjislacionit primar dhe sekondar, Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vienë, MIE, Autoritetin e Konkurencës etj., ERE do të ketë në fokus implementimin e paketës së katërt legjislative, atë të paketës së pastër, krijimin e bursës së Energjisë Elektrike, në drejtim të zbutjes së efekteve tek klientët fundorë, vijimin dhe konsolidimin e proçesit të ndarjes së OSSH në përputhje me detyrimet ligjore dhe angazhimet ndërkombëtare, si dhe zhvillimin më tej të kuadrit rregullator për sektorit e gazit natyror. Me gjithë arritjet e prezantuara në raport, duke konsideruar se ende mbetet shumë për të punuar në kuadër, Z.Ahmeti në mbyllje të fjalës së tij tha se puna e ERE në vijim do të fokusohet në çështje që lidhen me miratimin dhe zbatimin e rregullores së transparencës dhe integritetit të tregut me shumicë të energjisë elektrike, monitorimi i implementimit të ndarjes funksionale dhe organizative të OSHEE-së, zbatimi i planit strategjik, reforma në sektorin elektro – energjitik, impakti i burimeve të rinovueshme dhe zbatimi i strategjisë për infrastrukturën kritike.

Gjithashtu Z. Ahmeti ju përgjigj dhe pyetjeve të disa prej anëtarëve të kuvendit.

Në fund të seancës nga ana e Kuvendit u mbështet veprimtaria e ERE-s për vitin 2020 si dhe u votua Projekt Rezoluta “PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË PËR VITIN 2020” paraqitur nga ana e Komisioinit të Veprimtarive Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit, me detyrat për ERE përgjatë vitit 2021.

Asambleja e Përgjithshme MEDREG, Mbledhja nr.31 29 Qershor 2021

 

MEdreg

Asambleja e Përgjithshme MEDREG, Mbledhja nr.31

29 Qershor 2021

U kryesua sot nga Kryetari i ERE Z.Ahmeti, në rolin e Presidentit të Medreg Mbledhja e 31të e Asamblesë së Përgjithshme të Medreg. Pjesë e axhendës së Asamblesë ishin aktivitetet teknike të grupeve të punës, si ai i gazit, elektricitetit, institucional, i energjive të rinovueshme si dhe mbrojtjes së konsumatoreve. Ndër pikat që u diskutuan nga grupet e punes se perhërshme kishin të bënin me sigurine e furnizimit në vendet e Mesdheut, planifikimin e zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes, hartimin dhe zbatimin e rregullores për sektorin e gazit, analiza e infrastrukturës së gazit për të përmirësuar fleksibilitetin dhe ndërveprimin e sistemeve të energjisë, si dhe roli i dixhitalizimit dhe ndikimi i tij në çështjet e konsumatorit.

Gjithashtu, u diskutua mbi Raporti Vjetor 2020, përditësimin e buxhetit të Kontratës së Grantit me Komisionin Europian. Në përfundim të asamblesë, në bashkëpunim me DGNER pranë Komisionit Europian u vu theksi në rëndsinë e bashkëpunimit midis Komisionit dhe Shoqatës si dhe sfidat në vijim. Po ashtu u diskutua dhe kalendari i aktiviteteve të planifikuara të gjashtëmujorit të dytë të vitit.

Memorandumi i Bashkėpunimit mes ERE dhe FDUT

Memorandumi i Bashkëpunimit mes ERE dhe FDUT

Kryetati i ERE Z. Petrit Ahmeti zhvilloi sot takimin me përfaqësues të Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, gjatë së cilit u firmos Memorandumi i Bashkëpunimit, nënshkruar me qëllim rritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve dhe ofrimin e shërbimeve mes dy institucioneve, në zbatim të politikave të ERE dhe kurrikulave të FDUT.

Palët synojnë të bashkëpunojnë dhe  kontribuojnë në fusha me interes të përbashkët, si konsulencë legjislacioni vendas dhe atij të Bashkimit Europian, menaxhim burimesh njerëzore, organizimi i trajnimeve, projekteve të ndryshme, praktikave të punës, fushatave ndërgjegjësuese etj., nëpërmjet shkëmbimit të përvojave dhe ideve me ekspertë të ERE.

Kryetari i ERE dhe Presidenti i MEDREG, z.Petrit Ahmeti, mori pjese dhe kryesoi Mbledhjen e 41-te te Komitetit Drejtues së MEDREG

Kryetari i ERE dhe Presidenti i MEDREG, z.Petrit Ahmeti, mori pjese dhe kryesoi Mbledhjen e 41-te te Komitetit Drejtues së MEDREG
logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese