Per nje ndryshim ne njoftimin e mbledhjes se bordit date 28.04.2022