Studime


Gjetjet paraprake dhe studimi mbi konsumin e energjisë elektrike në Shqipëri dhe sjellja konsumatore

Vleresimi mbi kuadrin rregullator dhe ligjor me qellim perdorimin e teknologjive te reja per stacionet e ngarkimit te automjteve elektrike, perfshire rregullimin e tarifimit te ketij sherbimi

Studimi mbi Borxhin e Keq nga Eksperti Financiar i Pavarur
Relacioni mbi Studimin e Borxhit te Keq
Studim per cmimet e HEC-eve deri 15 MW
Studim mbi efektivitetin e perdorimit te gazit natyror ne TEC Vlore
Llogaritjet e nevojshme te studimit, mbi efektivitetin e perdorimit te gazit natyrorne TEC Vlore
Studimi Konsumi i Energjise Elektrike ne Familje

Unit investment cost indicators and corresponding reference values for Gas Infrastructure
Unit investment cost indicators and corresponding reference values for Electricity Infrastructure