Njoftim për Shtyp datë 13.04.2022

Në mbledhjen e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë, sot në datën 13.04.2022 u shqyrtuan aplikimet dhe u miratuan tarifat për shërbimin e transmetimit dhe atë të shpërndarjes së energjisë elektrike si dhe u vlerësuan çmimet e furnizimit për klientët fundorë të lidhur në tension të ulët (0.4 kV). Tarifat e miratuara mundësojnë kryerjen e mirëmbajtjes dhe investimeve më të nevojshme dhe të domosdoshme në rrjet dhe synojnë të garantojnë qëndrueshmërinë e sistemit dhe cilësinë e shërbimit të furnizimit të konsumatorëve.

Pavarësisht aplikimit të OST sh.a për miratimin e një tarife mesatare prej 1.41 lekë/kWh, ERE bazuar në analizën e të dhënave që lidhen me ushtrimin e aktivitetit të transmetimit të energjisë elektrike, vendosi të miratojë tarifën mesatare të transmetimit prej 0.85 lekë/kWh për periudhën rregullatore 1 maj 2022 - 31 dhjetor 2024.

Lexo njoftimin e plote

Sa i perket aplikimit te OSSH, kjo e fundit ka kerkuar nje tarife mesatare shperndarje prej 6.69 leke /kWh, dhe miratimin e tarifave te shperndarjes per nivelet e tensionit si vijon: • Tarifa e shperndarjes se energjise elektrike per vitin 2022 ne tensionin 35 kv prej 2.62 Leke /Kwh; • Tarifa e shperndarjes se energjise elektrike per vi tin 2022 ne tensionin 20/10/6 kv prej 4.14 Leke/Kwh; • Tarifa e shperndarjes se energjise elektrike per vitin 2022 ne tensionin 0.4 kV prej 7.37 Leke/Kwh.

ERE ne perputhje me kuadrin rregullator ne fuqi dhe pas analizimit te te dhenave per qellime te percaktimit te tarifave te shperndarjes , vendosi te miratoje tarifat e meposhtëme: • Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 35 kV - 1.55 Lekë/Kwh • Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 0.6 - 20 kV - 3.99 Lekë/Kwh • Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 0.4 kV - 6.42 Lekë/Kwh

Lexo njoftimin e plote

Nderkohe tarifa mesatare e sherbimit te shperndarjes per periudhen 1 maj - 31 dhjetor 2022, me miratimin e tarifave te mesiperme, rezulton 5.89 leke/kWh kundrejt tarifes mesatare prej 6.69 leke /kWh, te kerkuar nga OSSH sh.a. Tarifat e miratuara me lart kane marrë në konsiderate zvogëlimin e efekteve qe lidhen me rritjen e cmimeve ne tregun rajonal, i cili ka patur dhe do te kete efektet e tij ne financat e operatoreve te sistemeve te transmetimit dhe shperndarjes se energjise elektrike. Per rrjedhoje ERE do te vijoje monitorimin e kostove te aktiviteteve te ketyre operatoreve ne periudhen pasardhese.

Me miratimin e tarifave te transmetimit dhe shperndarjes, ERE paralelisht vleresoi edhe efektet e ketyre tarifave ndaj cmimit final te furnizmit te klienteve familjare dhe jo familjare ne nivelin e tensionit te ulet 0.4 kV.

Lexo njoftimin e plote

Per periudhen e mbetur te vitit 2022, ERE vendosi lenien ne fuqi te cmimit te klienteve familjar dhe jo familjar te lidhur ne nivelin e tensionit 0.4kv.

Ne vijim paraqitet nje tabele ilustruese qe mundeson krahasimin e tarifave aktuale me tarifat e kerkuara nga operatoret si dhe tarifat e cmimet e miratuara nga ERE te cilat do te jene te aplikueshme duke filluar nga data 1 Maj 2022

Lexo njoftimin e plote

Të rejat e fundit

Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.08.2022

08-08-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 10.08.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.08.2022

01-08-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 03.08.2022

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 10.08.2022

21-01-2022 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 10.08.2022

Lexo më shumë

Konsultime

Ne lidhje me propozimet e OST mbi ndrysh…

28-03-2022 Konsultime

Ne lidhje me propozimet e OST mbi ndryshimet e Rregullave te Tregut Shqiptare te Balancimit.

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Raporti Vjetor 2021

Image

Biblioteka
Dokumente
Legjislacioni

Image

Foto të
aktiviteteve
tona

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese