Enti Rregullator i Energjisë

Të rejat e fundit

Njoftime

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) ,Zyr…

22-10-2021 Njoftime

Enti Rregullator i Energjisë( ERE), Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) së bashku me Operatorët të Sistemit, Transetimit të Shqipëris (OST) dhe të Kosovës (KOSTT) me mbeshtetjen e...

Lexo më shumë

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 15.10.2021

15-10-2021 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 15.10.2021

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Publikuar: 29 Qershor 2021

Raporti Vjetor 2020

Image

Biblioteka
Dokumente
Legjislacioni

Image

Foto të
aktiviteteve
tona