Njoftim për klientët fundorë që plotësojnë kushtet për daljen në tregun e liberalizuar të energjisë elektrike!

Të gjithë klientët fundorë që janë njoftuar se plotësojnë kushtet teknike për daljen në treg të liberalizuar nga data 1 janar 2022, kanë të drejtë: Të zgjedhin lirisht të furnizohen nga një prej të licencuarve nga ERE në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike sipas listës së të licencuarve të publikuar në faqen e ERE në zërin “Tregu I Energjisë- Furnizuesit në Treg të lirë”

Klientët fundorë që nuk arrijnë të sigurojnë një marrëveshje furnizimi me një nga furnizuesit që ushtrojnë aktivitetin e licencuar sipas listës së publikuar nga ERE, kanë të drejtë të sigurojnë furnizimin me energji elektrike nga Furnizuesi I Mundësisë së Fundit, aktivitet I cili ushtrohet aktualisht nga FSHU sha -Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa nr. 88, H. 1, Kati V, Njësia Administrative nr. 7, 1023, Tiranë

Njoftim për klientët fundorë që plotësojnë kushtet për daljen në tregun e liberalizuar të energjisë elektrike!

Të gjithë klientët fundorë që janë njoftuar se plotësojnë kushtet teknike për daljen në treg të liberalizuar nga data 1 janar 2022, kanë të drejtë: Të zgjedhin lirisht të furnizohen nga një prej të licencuarve nga ERE në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike sipas listës së të licencuarve të publikuar në faqen e ERE në zërin “Tregu I Energjisë- Furnizuesit në Treg të lirë”

Klientët fundorë që nuk arrijnë të sigurojnë një marrëveshje furnizimi me një nga furnizuesit që ushtrojnë aktivitetin e licencuar sipas listës së publikuar nga ERE, kanë të drejtë të sigurojnë furnizimin me energji elektrike nga Furnizuesi I Mundësisë së Fundit, aktivitet I cili ushtrohet aktualisht nga FSHU sha -Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa nr. 88, H. 1, Kati V, Njësia Administrative nr. 7, 1023, Tiranë

Njoftim për klientët fundorë që plotësojnë kushtet për daljen në tregun e liberalizuar të energjisë elektrike!

Të gjithë klientët fundorë që janë njoftuar se plotësojnë kushtet teknike për daljen në treg të liberalizuar nga data 1 janar 2022, kanë të drejtë: Të zgjedhin lirisht të furnizohen nga një prej të licencuarve nga ERE në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike sipas listës së të licencuarve të publikuar në faqen e ERE në zërin “Tregu I Energjisë- Furnizuesit në Treg të lirë”

Klientët fundorë që nuk arrijnë të sigurojnë një marrëveshje furnizimi me një nga furnizuesit që ushtrojnë aktivitetin e licencuar sipas listës së publikuar nga ERE, kanë të drejtë të sigurojnë furnizimin me energji elektrike nga Furnizuesi I Mundësisë së Fundit, aktivitet I cili ushtrohet aktualisht nga FSHU sha -Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa nr. 88, H. 1, Kati V, Njësia Administrative nr. 7, 1023, Tiranë

Njoftim për klientët fundorë që plotësojnë kushtet për daljen në tregun e liberalizuar të energjisë elektrike!

Të gjithë klientët fundorë që janë njoftuar se plotësojnë kushtet teknike për daljen në treg të liberalizuar nga data 1 janar 2022, kanë të drejtë: Të zgjedhin lirisht të furnizohen nga një prej të licencuarve nga ERE në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike sipas listës së të licencuarve të publikuar në faqen e ERE në zërin “Tregu I Energjisë- Furnizuesit në Treg të lirë”

Klientët fundorë që nuk arrijnë të sigurojnë një marrëveshje furnizimi me një nga furnizuesit që ushtrojnë aktivitetin e licencuar sipas listës së publikuar nga ERE, kanë të drejtë të sigurojnë furnizimin me energji elektrike nga Furnizuesi I Mundësisë së Fundit, aktivitet I cili ushtrohet aktualisht nga FSHU sha -Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa nr. 88, H. 1, Kati V, Njësia Administrative nr. 7, 1023, Tiranë

Të rejat e fundit

Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

15-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 17.01.2022

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

11-01-2022 Njoftime

Njoftim per Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi 2022

13-01-2022 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 13.01.2022

Lexo më shumë

Konsultime

Propozimi I Inspektoriatit Shteteror Tek…

14-12-2021 Konsultime

Propozimi I Inspektoriatit Shteteror Teknik Industrial (ISHTI) për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren e  lidhjeve të reja në sistemin e shpërndarjes së miratuar me vendimin nr. 166, datë 10.10.2016...

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Publikuar: 29 Qershor 2021

Raporti Vjetor 2020

Image

Biblioteka
Dokumente
Legjislacioni

Image

Foto të
aktiviteteve
tona