Akte te tjera


VENDIM Nr. 584, datë 8.10.2021 PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË EMERGJENCËS NË FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 256, datë 29.4.2022 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.584, DATË 8.10.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË EMERGJENCËS NË FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 398 ,datë 9.6.2022 PER TRAJTIIMIN E DISBALANCAVE TE SHKAKTUARA NGA PRODHUESIT ME PERPARESI TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 456, datë 29.6.2022 PËR MIRATIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E DETYRIMIT TË SHËRBIMIT PUBLIK, QË DO TË ZBATOHEN NDAJ TË LICENCUARVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, TË CILËT USHTROJNË AKTIVITETIN E PRODHIMIT, TRANSMETIMIT, SHPËRNDARJES DHE FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 650 , date 10.10.2022 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE VENDIMIN NR.584, DATE 8.10.2021, TE KESHILLIT TE MINISTRA VE, "PER SHPALLJEN E GJENDJES SE EMERGJENCES NE FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE", TE NDRYSHUAR