Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

FORMULAR ANKESE

Ju mund te beni ankesa prane ERE duke plotesuar formularin e meposhtem. Ju lutemi lexoni termat e perdorimit te ketij websiti

 

Fushë e detyrueshme
Fushë e detyrueshme
Fushë e detyrueshme
Fushë e detyrueshme
Fushë e detyrueshme
Fushë e detyrueshme

Adresa e emailit, kërkohet për të informuar në lidhje me trajtimin e ankesës. Ankuesi autorizon ERE të përdorë këtë adresë Emaili, për qëllime të informimit të klientit në lidhje me të drejta të tij, të garantuara nga ligji nr.43/2015 “Për Sektorin e Energjisë elektrike”, i ndryshuar, si dhe Ligji nr.102/2015 “Për Sektorin e Gazit Natyror” i ndryshuar.

Fushë e detyrueshme
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

DOKUMENTACIONI I PARAQITUR BASHKËLIDHUR ANKESËS

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ERE nuk autorizohet të përdorë të dhënat e disponuara më sipër, për qëllime të ndryshme nga ato që lidhen me qëllimin për të cilin janë dhënë. Këto të dhëna mbrohen nga ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Shënim: Tarifa për ofrimin e këtij shërbimi është 0 lekë

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese