Kontratat

Rregullorja mbi kushtet e pergjithshme te kontrates se shërbimit universal te furnizimit me Energji Elektrike për klientët fundor

Kontrate TIP mbi Verifikimin e Matesave te Energjise Elektrike dhe Vulosjen e Tyre

Marredheniet kontraktuale te furnizimit

Rregullat mbi Kushtet e Përgjithshme të Shërbimit të Furnizimit me Gaz Natyror për Klientët Fundorë

Kushtet e pergjithshme te kontrates tip te furnizimit me gaz natyror per klientet fundore qe perfitojne nga sherbimi publik i furnizimit

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës së Shërbimit Universal të Furnizimit me Energji Elektrike për Klientët Fundor

Rregullat për kushtet e shërbimit të furnizimit nga furnizuesi i mundësisë së fundit,  dhe kushtet kontraktore të furnizimit me energji elektrike

Rregullorja mbi kushtet e përgjithshme të shërbimit të furnizimit me energji elektrike për klientet fundor