Aplikime

Aplikimi i OST sh.a per vitin 2011

Aplikimi i KESH sh.a per vitin 2011

Aplikimi i OSSH per vitin 2011

Relacion lidhur me Tarifen e prodhimit te energjise elektrike per KESH sh.a per vitin 2011

Relacion lidhur me Tarifen e sherbimit te shperndarjes se energjise elektrike per OSSH sh.a per vitin 2011

Relacion lidhur me Tarifen e sherbimit te transmetimit per OST sh.a per vitin 2011

Aplikimi i tarifave te CEZ Shperndarje 2012-2014

Aplikimi i tarifave te KESH sh.a per periudhen 2012-2014

Perditesimi i Aplikimi i tarifave te OST sh.a per periudhen 2012-2014


Perditesimi i Aplikimi te tarifave te CEZ shperndarje per 2012 -2014

Rishikimi i Aplikimit te tarifave per KESh sh.a 2012-2014

Relacioni per tarifat e CEZ Shperndarje 2012-2014

Relacioni per tarifat e KESH sh.a 2012-2014

Relacioni per tarifat e OST sh.a 2012-2014

Relacion mbi perditesimin e tarifave 2012-2014(I)

Relacion mbi perditesimin e tarifave 2012-2014(II)

Relacion per llogaritjen e tarifave te prodhimit te energjise elektrike, te sherbimit te furnizimit me shumice, transmetimit, shperndarjes, furnizimit me pakice te energjise elektrike per konsumatoret tarifore per periudhen e trete rregullatore (2012-2014)

Relacion per Shtyrjen e afatit te vendimit Nr. 54.date 03.05.2013 te Bordit te Komisionereve te ERE-s “Mbi shtyrjen e afatit te Vendimit nr. 161, date 07.12.2012, te Bordit te Komisionereve

Aplikimi për tarifat e reja të shitjes së energjisë në rrjetin e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) për vitin 2015

Relacion per llogaritjen e tarifave te prodhimit te energjise elektrike, te sherbimit te furnizimit me shumice, transmetimit, shperndarjes dhe shitjes me pakice te energjise elektrike per konsumatoret tarifore per vitin 2015.
 

Njoftim Mbi publikimin e aplikimeve për tarifa te shërbimeve të energjisë elektrike si dhe tarifat e shitjes
per konsumatoret për vitin 2015


Relacion mbi Lenien ne Fuqi te Vendimeve Nr .139, Nr.140, Nr 141, Nr. 145, Nr. 146, Nr.147, Nr.148 date 26.12.2014 si dhe te Vendimit nr.27 date 16.02.2015 te Bordit te Komisionereve te ERE-s per Periudhen 1 Janar 2016-30 Qershor 2016

Aplikimi Per Cmimin e Shitjes Me Pakice Dhe Tarifave Te Shërbimit Te Shperndarjes Per Nivel Tensioni Per Vitin 2016

Aplikimi Per Tarifen e Prodhimit dhe Tregetimit te Energjise Elektrike per Periudhen 1 Korrik 2016 – 31 Dhjetor 2016

Aplikimi Per Tarifen e Transmetimit te Energjise Elektrike per Periudhen 1 Korrik- 31 Dhjetor 2016

Kerkese per Rialokim ne Tarifen e Sherbimit te Shperndarjes ne Nivel Tensioni 35 Kv per Vitin 2017

Aplikim per Tarifen e Transmetimit te Energjise Elektrike 1 Janar- 31 Dhjetor 2017

Relacion mbi Lënien në Fuqi të Vendimeve Nr .139, Nr. 145, Nr.146, Nr.147, Nr.148 datë 26.12.2014 dhe Vendimit Nr.128 datë 29.07.2016 të Bordit të ERE-s, deri në 31.12.2017

Relacion mbi miratimin e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a për vitin 2018

Kerkese per aplikim per tarifen e transmetimit te energjise elektrike per vitin 2018

Kerkese per miratimin e tarifes se transmetimit te gazit natyror nga ALBGAZ sh.a


Plotësim dokumentacioni mbi Kërkesën për miratimin e tarifës së transmetimit të Gazit Natyror nga ALBGAZ sh.a

Relacion mbi miratimin e tarifës së shoqërisë ALBGAZ sh.a si operator i transmetimit të gazit natyror, për vitin 2018


APLIKIMI PER TARIFA TE SHERBIMIT TE SHPERNDARJES PER NIVEL TENSIONI SI DHE PER ÇMIMIN E SHERBIMIT TE FURNIZIMIT UNIVERSAL 2018

Plotesim dokumentacioni lidhur me aplikimin per tarifat e sherbimit te shperndarjes se energjise elektrike sipas nivelit te tensionit per vitin 2018 (1)

Plotesim dokumentacioni lidhur me aplikimin per tarifat e sherbimit te shperndarjes se energjise elektrike sipas nivelit te tensionit per vitin 2018 (2)

Plotesim dokumentacioni lidhur me aplikimin per tarifat e sherbimit te shperndarjes se energjise elektrike sipas nivelit te tensionit per vitin 2018 (3)

Kerkese per aplikim per tarifen e transmetimit te energjise elektrike per vitin 2019

Plotesim dokumentacioni lidhur me aplikimin e OST Sh.a. per percaktimin e tarifes se sherbimit te transmetimit te energjise elektrike per vitin 2019

Aplikimi per Tarifen e Operatorit te Sistemit të Shperndarjes OSSH per vitin 2020

Aplikimi per cmimin e Shitjes me Pakice te Energjisë te FSHU per vitin 2020

Aplikimi per Tarifa te Operatorit te Sistemit te Shperndarjes per Nivel Tensioni 2021

Kerkese per aplikim per Tarifen e Transmetimit te Energjise Elektrike per vitin 2021

Aplikimin e shoqerise Furnizuesi i Sherbimit Universal per cmimin e shitjes se energjise elektrike me pakice per vitin 2021

Aplikimi per Tarifa te Operatorit te Sistemit te Shperndarjes per Nivel Tensioni 2022

Aplikimi per Tarifen e Transmetimit te Energjise Elektrike per vitin 2022 per periudhen 2022-2024Të fundit

Njoftim mbi Konkurimin per Proceduren e Levizjes Paralele ne Kategorine e Mesme Drejtues

12-11-2021 Njoftime

Njoftim mbi Konkurimin per Proceduren e Levizjes Paralele ne Kategorine e Mesme DrejtuesNe vijim te :Shpallje vende te lira puneKërkesë per publikim "Shpallje per Nenpunes Civil,Lëvizje Paralele dhe per Ngritjen...

Lexo më shumë

Takimi i I-rë i Hidrogjenit 03.11.2021

05-11-2021 Njoftime

Z. Petrit Ahmeti në takimin e parë të Hidrogjenit të organizuar nga @medreg_energy u shpreh: Duke parë rolin e rëndësishëm të rregullatorëve, me qëllim përballimin e sfidave të formave të...

Lexo më shumë

Shpallje vende te lira pune

02-11-2021 Njoftime

Shpallje vende te lira pune

Lexo më shumë

Mbi propozimin e OSSH sha per disa ndryshime në vendimin e ERE nr. 181 datë 23.11.2016, “Mbi përcaktimin e metodologjisë së vlerave referuese në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme dhe të paarritshme

01-11-2021 Konsultime

Mbi propozimin e OSSH sha per disa ndryshime në vendimin e ERE nr. 181 datë 23.11.2016, “Mbi përcaktimin e metodologjisë së vlerave referuese në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese