Kontratat e furnizimit me energji elektrike dhe roli i Entit Rregullator të Energjisë në mbrojtjen e konsumatorëve