Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Njoftim për Konsumatorët që prej datës 01.01.2024 dalin në treg të lirë.

Njoftim për Konsumatorët që prej datës 01.01.2024 dalin në treg të lirë.

Konsumatorët të cilët sipas parashikimeve të ligjit nr. 43/2015, u përfundon afati i furnizimit nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit (FSHU) dhe nga data 01 Janar 2024, janë në treg të lirë, kanë të drejtë të furnizohen nëpërmjet furnizuesve të licencuar që ofrojnë këtë shërbim.

Një kopje e listës së furnizuesve që ofrojnë këtë shërbim në tregun e lirë, mund ta gjeni në faqen e web të ERE-s në link

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese