Njoftim per pjesëmarrësit ne tregun e energjisë lidhur me regjistrimin ne kuader te zbatimit te rregullores “Për Integritetin dhe Transparencën e Tregut me Shumicë të Energjisë” (REMIT)