Enti Rregullator i Energjisë (ERE) ,Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) dhe Operatorët e Sistemit, Transetimit të Shqipërise (OST) dhe të Kosovës (KOSTT) me mbështetjen e USAID nënshkruan sot marrëveshjen e bashkëpunimit të tregjeve

Enti Rregullator i Energjisë( ERE), Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) së bashku me Operatorët të Sistemit, Transetimit të Shqipëris (OST) dhe të Kosovës (KOSTT) me mbeshtetjen e USAID nënshkruan sot marrëveshjen e bashkëpunimit të tregjeve dhe përcaktimit të të drejtave, detyrimeve dhe hapat e nevojshme, që palët duhet të ndërmarrin në drejtim të bashkëpunimit në lidhje me organizimin e tregjeve të bashkuara të Energjisë Elektrike midis dy vendeve. Ky Bashkim i tregjeve do të kontribuojë në zgjerimin e sigurisë së furnizimit, rritjen e konkurencës, nxitjen eficiente të përfitimeve në të dy vendet. Po ashtu ai  do te shërbejë si nxitje per zgjerimin e bashkimit të tregjeve në rajon e më gjerë. Aktuakisht kjo marrëveshje është e para e këtij lloji midis vendeve të rajonit dhe do të shërbejë si bazë për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në rajon“

1

3

4

10

Të fundit

Njoftim mbi Konkurimin per Proceduren e Levizjes Paralele ne Kategorine e Mesme Drejtues

12-11-2021 Njoftime

Njoftim mbi Konkurimin per Proceduren e Levizjes Paralele ne Kategorine e Mesme DrejtuesNe vijim te :Shpallje vende te lira puneKërkesë per publikim "Shpallje per Nenpunes Civil,Lëvizje Paralele dhe per Ngritjen...

Lexo më shumë

Takimi i I-rë i Hidrogjenit 03.11.2021

05-11-2021 Njoftime

Z. Petrit Ahmeti në takimin e parë të Hidrogjenit të organizuar nga @medreg_energy u shpreh: Duke parë rolin e rëndësishëm të rregullatorëve, me qëllim përballimin e sfidave të formave të...

Lexo më shumë

Shpallje vende te lira pune

02-11-2021 Njoftime

Shpallje vende te lira pune

Lexo më shumë

Mbi propozimin e OSSH sha per disa ndryshime në vendimin e ERE nr. 181 datë 23.11.2016, “Mbi përcaktimin e metodologjisë së vlerave referuese në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme dhe të paarritshme

01-11-2021 Konsultime

Mbi propozimin e OSSH sha per disa ndryshime në vendimin e ERE nr. 181 datë 23.11.2016, “Mbi përcaktimin e metodologjisë së vlerave referuese në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht...

Lexo më shumë

Formular Ankese

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese