Asambleja e Përgjithshme MEDREG, Mbledhja nr.31 29 Qershor 2021

 

MEdreg

Asambleja e Përgjithshme MEDREG, Mbledhja nr.31

29 Qershor 2021

U kryesua sot nga Kryetari i ERE Z.Ahmeti, në rolin e Presidentit të Medreg Mbledhja e 31të e Asamblesë së Përgjithshme të Medreg. Pjesë e axhendës së Asamblesë ishin aktivitetet teknike të grupeve të punës, si ai i gazit, elektricitetit, institucional, i energjive të rinovueshme si dhe mbrojtjes së konsumatoreve. Ndër pikat që u diskutuan nga grupet e punes se perhërshme kishin të bënin me sigurine e furnizimit në vendet e Mesdheut, planifikimin e zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes, hartimin dhe zbatimin e rregullores për sektorin e gazit, analiza e infrastrukturës së gazit për të përmirësuar fleksibilitetin dhe ndërveprimin e sistemeve të energjisë, si dhe roli i dixhitalizimit dhe ndikimi i tij në çështjet e konsumatorit.

Gjithashtu, u diskutua mbi Raporti Vjetor 2020, përditësimin e buxhetit të Kontratës së Grantit me Komisionin Europian. Në përfundim të asamblesë, në bashkëpunim me DGNER pranë Komisionit Europian u vu theksi në rëndsinë e bashkëpunimit midis Komisionit dhe Shoqatës si dhe sfidat në vijim. Po ashtu u diskutua dhe kalendari i aktiviteteve të planifikuara të gjashtëmujorit të dytë të vitit.