Ne lidhje me propozimet e OST mbi ndryshimet e Rregullave te Tregut Shqiptare te Balancimit.