Kërkesë për zgjatjen e periudhës së parashikuar në pikën 2 të Vendimit të ERE Nr.78,datë 13.04.2022.