Kerkese per zgjatjen e periudhes se parashikuar ne piken 5 te Vendimit te ERE Nr.255, date 21.12.2021.