Viti 2023

Rregjistri i Vendimeve 2023

VENDIM Nr. 02, Datë 10.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUNPOWER 2017” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË POVELÇË, BASHKIA FIER

VENDIM Nr. 03, Datë 10.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN AVENUE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË POVELÇË, BASHKIA FIER

VENDIM Nr. 05, Datë 16.01.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2022 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 06, Datë 16.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 417, SERIA T18, SË SHOQËRISË “RENRGY TRADING GROUP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 07, Datë 16.01.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 167, DATË 28.06.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 09, Datë 23.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 10, Datë 23.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 11, Datë 23.01.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERA HYDRO” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË HEC STRORI NË FAVOR TË BANKËS AMERIKANE TË INVESTIMEVE SH.A.

VENDIM Nr.12, Datë 27.01.2023 MBI HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, NR. 134, SERIA PV11K, TË SHOQËRISË “DOSKU-ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 14, Datë 27.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “TPLANI HC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALI “VALBONA”, NË LUMIN E VALBONËS, BASHKIA TROPOJË, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2300 KW

VENDIM Nr. 15, Datë 27.01.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BALKAN ENERGY TRADE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 16, Datë 06.02.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2023 PËR SHOQËRITË UJËSJELLËS KANALIZIME TË CILAT FURNIZOHEN NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT

VENDIM Nr. 17, Datë 06.02.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW”

VENDIM Nr. 18, Datë 06.02.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “BALKAN ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 19, Datë 06.02.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “RENRGY TRADING GROUP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 163, DATË 19.07.2018


VENDIM Nr. 21, Datë 09.02.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 22, Datë 09.02.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 23, Datë 09.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NATYRE ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 24, Datë 09.02.2023 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NATYRE ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 25, Datë 09.02.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “SUN AVENUE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 26, Datë 09.02.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “SUN POWER 2017” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.27, Datë 16.02.2023 MBI ÇMIMIN E APLIKUESHËM TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI ME HYRJEN NË FUQI TË VKM-SË NR. 67, DATË 08.02.2023

VENDIM Nr. 28, Datë 16.02.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr.29, Datë 16.02.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 20/10/6 KV PËR VITIN 2023

VENDIM Nr. 30, Datë 16.02.2023 MBI MIRATIMIN E AMENDIMIT NR. 1 TË KONTRATËS PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT OST SH.A. DHE KESH SH.A.

 

VENDIM Nr. 32, Datë 20.02.2023 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS SHQIPTARE TË FURNIZUESVE TË ENERGJISË (AAES) PËR DISA NDRYSHIME NË ZBATIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 23, DATË 14.02.2022

VENDIM Nr. 33, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 397, SERIA PV18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KRYEZI”, DHËNË SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K.

VENDIM Nr. 34, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 420, SERIA P18, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “FUSHË-ARRËZ”, DHËNË SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K.

VENDIM Nr. 35, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 449, SERIA P19, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BE-IS ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 36, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 388, SERIA PV17K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “AFRIMI K” SH.P.K.

VENDIM Nr. 37, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 10, SERIA PV03, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “EN.KU” SH.P.K.

VENDIM Nr. 38, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 185, SERIA PV12K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ENERGJI-XHAÇI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 39, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 415, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 40, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 14, SERIA PV03P, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “JUANA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 41, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 129, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SELISHTE” SH.P.K.

VENDIM Nr. 42, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 392, SERIA PV17K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SIMA-COM” SH.P.K.

VENDIM Nr. 43, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 125, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC-I DRAGOSTUNJE” SH.P.K.

VENDIM Nr. 44, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 126, SERIA T11P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC-I DRAGOSTUNJE” SH.P.K.

VENDIM Nr. 45, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 280, SERIA PV15K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 46, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 292, SERIA T15P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 47, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 136, SERIA T11P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ERMA M.P.” SH.P.K.

VENDIM Nr. 48, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 454, SERIA T19, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ELECTRAL BATRA HPP” SH.P.K.

VENDIM Nr. 49, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 446, SERIA T19, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “TERNA ENERGY TRADING” SH.P.K.

VENDIM Nr. 50, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN ENERGY SOLUTIONS” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË SHEQ MARINAS, TOPOJË, BASHKIA FIER

VENDIM Nr. 51, Datë 20.02.2023 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY24” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 52, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ATEANI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET “SHUTRI 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 370 KW DHE “SHUTRI 2” ME KAPACITET 1600 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 1970 KW

VENDIM Nr. 53, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ATEANI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 55, Datë 24.02.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRISË “KESH” SH.A. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA TEC I LUNDRUESHËM I INSTALUAR NË PORTIN E TRIPORTIT NË GJIRIN E VLORËS

VENDIM Nr. 56, Datë 24.02.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISE “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 213, SERIA PM13P PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-I “SHKOPET”

VENDIM Nr. 57, Datë 24.02.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “TPLANI HC” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 58, Datë 24.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NATYRE ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 59, Datë 24.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY MARKET ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 64, Datë 03.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERSEKA SOLAR PARK 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 20 MW, NË ZONËN E ERSEKËS, BASHKIA KOLONJË, QARKU I KORÇËS

VENDIM Nr. 66, Datë 03.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NATYRE ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 67, Datë 03.03.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 257, DATË 21.12.2021 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “YILDIRIM ENERGY EUROPE ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 68, Datë 03.03.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 258, DATË 21.12.2021 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “YILDIRIM ENERGY EUROPE ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 70 Datë 13.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR DISA NDRYSHIME NË KONTRATËN TIP MBI VERIFIKIMIN DHE VULOSJEN E MATËSAVE ELEKTRIKË TË PROPOZUARA NGA SHOQËRIA OSSH SH.A.

VENDIM Nr. 71, Datë 13.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NATYRE ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 72, Datë 13.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN AVENUE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË POVELÇË, BASHKIA FIER

VENDIM Nr. 73, Datë 13.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUNPOWER 2017” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË POVELÇË, BASHKIA FIER

VENDIM Nr. 74, Datë 13.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY24” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 75, Datë 15.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR PAJISJE ME CERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS TË IMPIANTIT FOTOVOLTAIK TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË DIGËN E QYRSAQIT, HEC “VAU I DEJËS”, TË SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE” SH.A.


VENDIM Nr. 76, Datë 15.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS TË SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” (FTL) SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 77, Datë 15.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS TË SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” (FTL) SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 78, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SUN BEAT SYSTEM” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË KAPITALIT SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 79, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “TREN SUN SYSTEM” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË KAPITALIT SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 80, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERNI SOLAR” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË KAPITALIT SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 81, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KORÇA PHOTOVOLTAIC PARK” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR BARRËSIMIN E LLOGARIVE BANKARE DHE CASH SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 82, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “NTSP” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË KAPITALIT SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 83, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 33, DATË 20.02.2023 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 397, SERIA PV18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 84, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 34, DATË 20.02.2023 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 420 SERIA PV18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 85, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 35, DATË 20.02.2023 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 449, SERIA P19, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BE-IS ENERGY” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 86, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 36, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 388, SERIA PV17K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “AFRIMI K” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 87, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 37, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 10, SERIA PV03P, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “EN.KU” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 88, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 39, DATË 20.02.2023 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 415, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 89, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 40, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 14, SERIA PV03P, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “JUANA” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 90, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 41, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 129, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SELISHTE” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 91, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 42, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 392, SERIA PV17K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SIMA-COM” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 92, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 43, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 125, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC-I DRAGOSTUNJE” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 93, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 44, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 126, SERIA T11P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC-I DRAGOSTUNJE” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 94, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 45, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 280, SERIA PV15K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 95, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 46, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 292, SERIA T15P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 96, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 47, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 136, SERIA T11P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ERMA M.P.” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 97, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 48, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 454, SERIA T19, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ELECTRAL BATRA HPP” SH.P.K.”


VENDIM Nr. 99, Datë 20.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS TË SHOQËRISË “GEN-I TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 100, Datë 20.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS TË SHOQËRISË “GEN-I TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 101, Datë 20.03.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “SUN ENERGY SOLUTIONS” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 102, Datë 20.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 38, DATË 20.02.2023 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 185, SERIA PV12K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ENERGJI-XHAÇI” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 103, Datë 20.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN DHE PEZULLIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 17, DATË 06.02.2023 “MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW”

VENDIM Nr. 104, Datë 20.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 105, Datë 23.03.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHKURT 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 106, Datë 23.03.2023 MBI MIRATIMIN E DISA SHTESAVE NË RREGULLAT E TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUARA ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 347, DATË 27.12.2022

VENDIM Nr. 107, Datë 23.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ATEANI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET “SHUTRI 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 370 KW DHE “SHUTRI 2” ME KAPACITET 1600 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 1970 KW

VENDIM Nr. 108, Datë 23.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ATEANI ENERGY” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 109, Datë 27.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH) SH.A.”, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA TEC-I LUNDRUES I INSTALUAR NË PORTIN E TRIPORTIT NË GJIRIN E VLORËS

VENDIM Nr. 110, Datë 27.03.2023 MBI KËRKESËN E OST SH.A., PËR INTERVALIN KOHOR 1 ORË NË OPERIMIN E PROCESEVE TË TREGUT BALANCUES DHE NOMINIMEVE TË TRANSAKSIONEVE TREGTARE

VENDIM Nr. 111, Datë 27.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “TPLANI HC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALI “VALBONA”, NË LUMIN E VALBONËS, BASHKIA TROPOJË, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2100 KW

VENDIM Nr. 112, Datë 27.03.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 161, DATË 17.06.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “VOKOPOLA ENERGJI” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VOKOPOLA 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 274 KW, “VOKOPOLA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 3104 KW, DHE “VOKOPOLA 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2297 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 5675 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 113, Datë 27.03.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “ENERGY MARKET ALBANIA” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 114, Datë 27.03.2023 MBI MIRATIMIN E ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË TË “OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES” (OSSH) SH.A.

VENDIM Nr. 115, Datë 30.03.2023 MBI MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË “KODIN E RRJETIT TAP” PROPOZUAR NGA TAP AG

VENDIM Nr. 117, Datë 30.03.2023 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË ERE-S, “GJENDJA E SEKTORIT TË ENERGJISË DHE VEPRIMTARIA E ERE-S GJATË VITIT 2022”

VENDIM Nr. 118, Datë 04.04.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ECO - ELB” SH.A., PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI I PËRPUNIMIT TË MBETJEVE URBANE, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2850 KW

VENDIM Nr. 119, Datë 04.04.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “AEE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 120, Datë 04.04.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN E PROCEDURAVE PËR LIDHJET E REJA DHE MODIFIKIMIN E LIDHJEVE EKZISTUESE ME RRJETIN E TRANSMETIMIT, MARRËVESHJEN E OPERIMIT NË RRJETIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A. DHE PËRDORUESIT TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 87, DATË 20.04.2018

VENDIM Nr. 121, Datë 04.04.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” (FTL) SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 122, Datë 04.04.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË”(FTL) SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 123, Datë 04.04.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN ENERGY SOLUTIONS” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË FSHATIN SHEQ MARINAS, TOPOJË, BASHKIA FIER

VENDIM Nr. 124, Datë 04.04.2023 MBI MIRATIMIN E LICENCIMIT TË SHOQËRISË “ENERGY24” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 125, Datë 04.04.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S 58, DATË 31.03.2022, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC TERFOJA SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “TERFOJA”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW”

VENDIM Nr. 126, Datë 04.04.2023 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISË “M&K ENERGY TRADING CO” SH.P.K.

VENDIM Nr. 127, Datë 07.04.2023 MBI MIRATIMIN E DATËS SË FILLIMIT TË TREGTIMIT NË BURSËN SHQIPTARE TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 129 , Datë 07.04.2023 MBI KËRKESËN E SHOQATËS “AREA” PËR RISHIKIMIN VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 27, DATË 16.02.2023 “MBI ÇMIMIN E APLIKUESHËM TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI ME HYRJEN NË FUQI TË VKM-SË NR. 67, DATË 08.02.2023”

VENDIM Nr. 130, Datë 07.04.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GEN-I TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 131, Datë 07.04.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GEN-I TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 132 , Datë 07.04.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K. PËR TRANSFERIMIN (NËPËRMJET VENDOSJES SË BARRËS SIGURUESE) E ASETEVE FIKSE TË CENTRALIT FOTOVOLTAIK BLUE 1 NË FAVOR TË GREEN FOR GROWTH FUND SOUTHEST EUROPE S.A, SICAV-SIF

VENDIM Nr. 133, Datë 07.04.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 355, DATË 28.12.2022 “MBI MIRATIMIN PARAPRAK TË ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË “ALBGAZ” SH.A.”

VENDIM Nr. 134, Datë 11.04.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MARS 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 135, Datë 11.04.2023 MBI MIRATIMIN E AMENDIMIT NR. 2 TË KONTRATËS “PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A. DHE KESH SH.A.”

VENDIM Nr. 138, Datë 14.04.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY MARKET ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 139, Datë 14.04.2023 MBI MIRATIMIN E KUFIJVE MINIMALË DHE MAKSIMALË TË LEJUAR TË ÇMIMIT PËR TREGUN E DITËS NË AVANCË


VENDIM Nr. 142, Datë 24.04.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ECO-ELB” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI I PËRPUNIMIT TË MBETJEVE URBANE, QARKU ELBASAN, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2850 KW

VENDIM Nr. 143, Datë 24.04.2023 MBI SHTYRJEN E VENDIMARRJES SË BORDIT TË ERE-S LIDHUR ME RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 144, Datë 24.04.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “AEE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 145, Datë 24.04.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENER TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 146, Datë 24.04.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENER TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 147, Datë 24.04.2023 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K. SI MJET (BARRË SIGURUESE) PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ “GREEN FOR GROWTH FUND SOUTHEAST EUROPE S.A., SICAV-SIV”

VENDIM Nr. 148, Datë 24.04.2023 MBI HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “TERNA ENERGY TRADING” SH.P.K.


VENDIM Nr. 150, Datë 28.04.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 213, SERIA PM13P, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-I “SHKOPET”

VENDIM Nr. 151, Datë 28.04.2023 MBI PAJISJEN ME CERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS TË IMPIANTIT TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE HEC “BANJË”, TË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A.

VENDIM Nr. 152, Datë 28.04.2023 MBI PAJISJEN ME CERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS TË IMPIANTIT TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE HEC “MOGLICË”, TË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A.,

VENDIM Nr. 153, Datë 28.04.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “DUKA T2” SH.P.K. PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT E BORDIT TË ERE-S NR. 12, DATË 23.01.2020 DHE MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 190, SERIA PV13K, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 156, Datë 02.05.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “ERSEKA SOLAR PARK 1” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 158, Datë 05.05.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “EU GREEN ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA PARKU EOLIK I ERËS “DROPULLI WIND”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 20 MW, NË NJËSINË ADMINISTRATIVE JORGUCAT, BASHKIA DROPULL, QARKU GJIROKASTËR

VENDIM Nr. 159, Datë 05.05.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NOVA SOLAR SYSTEM” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 50 MW, NË ZONËN KADASTRALE 3358, FSHATI SHEQ MARINAS, BASHKIA FIER, QARKU FIER

VENDIM Nr. 161, Datë 09.05.2023 MBI FILIMIN E PROCEDURËS LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRIVE “TEODORI 2003” SH.P.K., “TEODORI” SH.P.K. DHE SHOQËRISË “KONCESIONARE TËRNOVË ZALL BULQIZË” SH.P.K., PËR TRANSFERIMIN E PJESSHËM TË LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR HEC-IN “ZALL I BULQIZËS”, NGA SHOQËRIA “TEODORI 2003” SH.P.K. TE SHOQËRIA “KONCESIONARE TËRNOVË ZALL BULQIZË” SH.P.K.

VENDIM Nr. 163, Datë 15.05.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN PRILL 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 164, Datë 15.05.2023 MBI PAJISJEN ME CERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS TË IMPIANTIT FOTOVOLTAIK TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË DIGËN E QYRSAQIT, HEC “VAU I DEJËS”, TË SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE” (KESH) SH.A.

VENDIM Nr. 165, Datë 15.05.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENER TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 166, Datë 15.05.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENER TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 167, Datë 15.05.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 432, SERIA F18, SË SHOQËRISË “RENRGY TRADING GROUP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 168, Datë 15.05.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 187, DATË 25.11.2019, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2270 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 169, Datë 15.05.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 107, DATË 23.03.2023, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ATEANI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET “SHUTRI 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 370 KW DHE “SHUTRI 2” ME KAPACITET 1600 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 1970 KW

VENDIM Nr. 170, Datë 15.05.2023 MBI DISA NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 55, DATË 22.02.2021, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ARIS ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GURI I ZI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1719 KW, HEC “DAZNJANË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1518 KW DHE HEC “SHËLLI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1518 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 4755 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 171, Datë 15.05.2023 MBI LLOGARITJEN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2023

VENDIM Nr. 172, Datë 18.05.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË ALPEX SH.A. LIDHUR ME KOMITETIN E BURSËS SHQIPTARE TË ENERGJISË

VENDIM Nr. 173, Datë 18.05.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË KONTRATËN TIP MBI VERIFIKIMIN E MATËSAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE VULOSJEN E TYRE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 164/2016

VENDIM Nr. 174, Datë 18.05.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “PROINFINIT CONSULTING” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 175, Datë 18.05.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “PROINFINIT CONSULTING” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 176, Datë 18.05.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERSEKA SOLAR PARK 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 20 MW, NË ZONËN E ERSEKËS, BASHKIA KOLONJË, QARKU I KORÇËS

VENDIM Nr. 177, Datë 18.05.2023 MBI MODIFIKIMIN E LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 178, Datë 18.05.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S 40, DATË 10.03.2022, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “LAJTHIZA INVEST” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “QAMI 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.730 MW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 179, Datë 29.05.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA PRODHUESIT EKZISTUES ME PËRPARËSI NGA BURIMET FOTOVOLTAIKE DHE EOLIKE PËR VITIN 2023

VENDIM Nr. 180, Datë 29.05.2023 MBI KËRKESËN E OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT (OST) SH.A., PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI PEZULLIMIN DHE RIVENDOSJEN E AKTIVITETIT TË TREGUT, RREGULLAVE PËR SHLYERJEN E DISBALANCAVE, KAPACITETIT BALANCUES DHE ENERGJISË BALANCUESE, PËR PERIUDHËN GJATË SË CILËS AKTIVITETET E TREGUT JANË PEZULLUAR”

VENDIM Nr. 182, Datë 29.05.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SOLE 24 DOOEL SHKUP–DEGA NË SHQIPËRI” DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 183, Datë 29.05.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SOLE 24 DOOEL SHKUP–DEGA NË SHQIPËRI” DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 184, Datë 29.05.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 185, Datë 29.05.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 188 DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 186, Datë 06.06.2023 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS SHQIPTARE TË FURNIZUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE (AAES) PËR DISA NDRYSHIME DHE KUFIZIME NË ZBATIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 23, DATË 14.02.2022

VENDIM Nr. 187, Datë 06.06.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “PROINFINIT CONSULTING” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 188, Datë 06.06.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “PROINFINIT CONSULTING” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 189, Datë 06.06.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 190, Datë 06.06.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “RENRGY TRADING GROUP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 191, Datë 06.06.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN (NËPËRMJET VENDOSJES SË BARRËS SIGURUESE) TË ASETEVE TË PALUAJTSHME TË CENTRALIT FOTOVOLTAIK BLUE 1 NË FAVOR TË GREEN FOR GROWTH FUND SOUTHEST EUROPE S.A, SICAV-SIF

VENDIM Nr. 194, Datë 19.06.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MAJ 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 195, Datë 19.06.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “EU GREEN ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 196, Datë 19.06.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 197, Datë 19.06.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 198, Datë 19.06.2023 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË PARASHIKUAR NË KONTRATËN PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES (OSSH) SH.A.

VENDIM Nr. 200, Datë 23.06.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE – ALPEX” SH.A., PËR T’U PËRCAKTUAR SI OPERATORI I EMËRUAR I TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE (NEMO)

VENDIM Nr. 201, Datë 23.06.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S Nr. 41, DATË 10.03.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGE KUÇ” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KUÇ” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1930 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 202, Datë 23.06.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S Nr. 116, DATË 24.05.2022, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “BLUE 1” ME VENDNDODHJE NË ZONËN E SHEQ MARINAS, BASHKIA FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 50 MW”, I NDRYSHUAR

 

VENDIM Nr. 204, Datë 27.06.2023 MBI MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SOLE 24 DOOEL SHKUP–DEGA NË SHQIPËRI” DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 205, Datë 27.06.2023 MBI MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SOLE 24 DOOEL SHKUP–DEGA NË SHQIPËRI” DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 206, Datë 27.06.2023 MBI NJOHJEN E LICENCËS PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË FURNIZIMIT DHE TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË NGA KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJISË DHE SHËRBIMEVE TË UJIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, PËR SUBJEKTIN “SOLE 24 IMPORT-EKSPORT DOOEL SHKUP”

VENDIM Nr. 207, Datë 27.06.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 63, DATË 08.04.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PREVALLI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1750 KW”

VENDIM Nr. 208, Datë 27.06.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S 64, DATË 08.04.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 209, Datë 27.06.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 188, DATË 16.11.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KAMIÇAN”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1860 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 210, Datë 27.06.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 249, DATË 13.12.2021, I NDRYSHUAR, NE LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUSHTEVE TË LICENCIMIT NGA SHOQËRIA “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 211, Datë 27.06.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.250, DATË 13.12.2021, I NDRYSHUAR, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUSHTEVE TË LICENCIMIT NGA SHOQËRIA “SOT-AL” SH.P.K.

VENDIM Nr. 212, Datë 27.06.2023 MBI MIRATIMIN E “UDHËZUESIT PËR TESTIMIN E TREGUT PËR GAZSJELLËSIN TRANS ADRIATIK”

VENDIM Nr. 216, Datë 04.07.2023 MBI NJOHJEN E LICENCËS PËR FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE, LËSHUAR NGA ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PËR SUBJEKTIN “FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS SH.P.K.”

VENDIM Nr. 217, Datë 04.07.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GLOBAL TECHNICAL MECHANICS” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 218, Datë 04.07.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 16, DATË 23.01.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DIEZELA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LJUSA”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW”

VENDIM Nr. 219, Datë 04.07.2023 MBI PEZULLIMIN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “EU GREEN ENERGY” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA PARKU EOLIK I ERËS “DROPULLI WIND”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 20 MW

VENDIM Nr. 220, Datë 04.07.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “NOVA SOLAR SYSTEM” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 50 MW

VENDIM Nr. 222, Datë 10.07.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN QERSHOR 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 223, Datë 10.07.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME TRANSFERIMIN E PJESSHËM DHE MODIFIKIMIN E PJESSHËM TË LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, VETËM PËR HEC-IN ZALLI I BULQIZËS, NGA SHOQËRIA “TEODORI 2003” SH.P.K. TE SHOQËRIA “KONCESIONARE TËRNOVË ZALL BULQIZË” SH.P.K.

VENDIM Nr. 224, Datë 10.07.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 40, DATË 10.03.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “LAJTHIZA INVEST” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “QAMI 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.730 MW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 226, Datë 14.07.2023 MBI KËRKESËN E FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL (FSHU) SH.A. PËR RISHIKIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR SUBJEKTET QË USHTROJNË AKTIVITETIN “FURRA BUKE DHE/OSE PRODHIM MIELLI

VENDIM Nr. 227, Datë 14.07.2023 MBI MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN E PROCEDURAVE PËR LIDHJET E REJA DHE MODIFIKIMIN E LIDHJEVE EKZISTUESE ME RRJETIN E TRANSMETIMIT, MARRËVESHJEN E OPERIMIT NË RRJETIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A. DHE PËRDORUESIT TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 87, DATË 20.04.2018

VENDIM Nr. 228, Datë 17.07.2023 MBI MBI PËRCAKTIMIN E SHOQËRISË “BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE ALPEX” SH.A., SI OPERATORI I EMËRUAR I TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE (NEMO)


VENDIM Nr. 229, Datë 19.07.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALB SUN ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 230, Datë 19.07.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERSEKA SOLAR PARK 2” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 20 MW (AC)

VENDIM Nr. 231, Datë 19.07.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “EU GREEN ENERGY” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 232, Datë 19.07.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 233, Datë 19.07.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 234, Datë 19.07.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “HYDRO SETA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 235, Datë 19.07.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 243, DATË 02.12.2021, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 237, Datë 27.07.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 238, Datë 27.07.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GLOBAL TECHNICAL MECHANICS” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


VENDIM Nr. 240, Datë 03.08.2023 MBI PEZULLIMIN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “TEODORI 2003” SH.P.K. PËR TRANSFERIMIN E PJESSHËM TË LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR HEC-IN ZALLI I BULQIZËS, TE SHOQËRIA “KONCESIONARE TËRNOVË ZALL BULQIZË” SH.P.K.

VENDIM Nr. 241, Datë 03.08.2023 MBI KËKESËN E SHOQËRISË “JOINT VENTURE 2B 1979 DHE 2T” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 242, Datë 03.08.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NOVA SOLAR SYSTEM” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 50 MW

VENDIM Nr. 244, Datë 09.08.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN KORRIK 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 245, Datë 09.08.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS LIDHUR ME SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SELCA ENERGJI” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SELCA”

VENDIM Nr. 246, Datë 09.08.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “EU GREEN ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 247, Datë 09.08.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “HYDRO SETA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 248, Datë 09.08.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.58, DATË 31.03.2022, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC TËRFOJA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “TËRFOJA”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 250, Datë 16.08.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALB SUN ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 251, Datë 16.08.2023 MBI KËKESËN E SHOQËRISË “JOINT VENTURE 2B 1979 DHE 2T” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 253, Datë 23.08.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERSEKA SOLAR PARK 2” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 20 MW (AC)

VENDIM Nr. 254, Datë 23.08.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 255, Datë 23.08.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “TEKSOEN 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 256, Datë 23.08.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEALB ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET “GURI I BARDHË 1” ME FUQI TË INSTALUAR 5360 KW DHE “GURI I BARDHË 2” ME FUQI TË INSTALUAR 3940 KW, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 9300 KW

VENDIM Nr. 257, Datë 23.08.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 195, DATË 30.08.20218, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DERBI-E” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ANTENA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1105 KW

VENDIM Nr. 258, Datë 23.08.2023 MBI MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 16, DATË 23.01.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DIEZELA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LJUSA”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 260, Datë 31.08.2023 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “POWER-ELEKTRIK-SLABINJË” SH.P.K., PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 166, DATË 05.08.2021

VENDIM Nr. 261, Datë 31.08.2023 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K., PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 167, DATË 05.08.2021

VENDIM Nr. 262, Datë 31.08.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE” (KESH) SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 263, Datë 31.08.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 264, Datë 31.08.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 266, Datë 06.09.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K. PËR MARRJEN E MIRATIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN (NËPËRMJET HIPOTEKIMIT) TË ASETEVE TË PALUAJTSHME SI MJET PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE

VENDIM Nr. 268, Datë 11.09.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “JOINT VENTURE 2B 1979 DHE 2T” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 1950 KW

VENDIM Nr. 269, Datë 11.09.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E SHOQËRISË “SELCA ENERGJI” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC SELCA

VENDIM Nr. 271, Datë 19.09.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE” (KESH) SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 272, Datë 19.09.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 273, Datë 19.09.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “AYEN ENERGY TRADING” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 274, Datë 19.09.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “EZ-5 ENERGY” SH.P.K. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 275, Datë 19.09.2023 MBI FILLIMIN E ROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “EZ-5 ENERGY” SH.P.K. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 276, Datë 19.09.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN GUSHT 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 278, Datë 25.09.2023 MBI MIRATIMIN E “KONTRATËS PËR SHIT- BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI, KESH SH.A. DHE FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL (FSHU) SH.A., PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE QË FURNIZOHEN NGA FSHU SH.A. PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2023-31.12.2023

VENDIM Nr. 279, Datë 25.09.2023 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS NDËRMJET SHOQËRIVE KESH SH.A. DHE FTL SH.A. PËR SHITJEN/BLERJEN/DEPOZITIMIN/SHKËMBIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2023-31.12.2023

VENDIM Nr. 280, Datë 25.09.2023 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI PEZULLIMIN DHE RIVENDOSJEN E AKTIVITETIT TË TREGUT, RREGULLAVE PËR SHLYERJEN E DISBALANCAVE, KAPACITETIT BALANCUES DHE ENERGJISË BALANCUESE, PËR PERIUDHËN GJATË SË CILËS AKTIVITETET E TREGUT JANË PEZULLUAR”

VENDIM Nr. 281, Datë 25.09.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT TË ERE-S, PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË SAJ SI MJET (BARRË SIGURUESE) PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE

VENDIM Nr. 282, Datë 25.09.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “TEKSOEN 1”

VENDIM Nr. 283, Datë 25.09.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 21, DATË 25.01.2021, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PISHAT”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1911 kW”

VENDIM Nr. 284, Datë 25.09.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 99, DATË 16.04.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VARDARI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1972 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 285, Datë 05.10.2023 MBI MIRATIMIN E “PROJEKTPROPOZIMIT TË TAP A.g., SRG DHE DESFA PËR PROCESIN E RRITJES TË KAPACITETIT PËR VITIN 2021- FAZA 2 DETYRUESE”

VENDIM Nr. 287, Datë 09.10.2023 MBI PROPOZIMIN PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË PËR PËRCAKTIMIN E STRUKTURËS SË TARIFAVE NË ALPEX DHE MIRATIMIN E LISTËS SË TARIFAVE

VENDIM Nr. 288, Datë 09.10.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “EZ-5 ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 289, Datë 09.10.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “EZ-5 ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 290, Datë 09.10.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ECO-ELB” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI I PËRPUNIMIT TË MBETJEVE URBANE, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2850 KW

VENDIM Nr. 291, Datë 09.10.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 188, DATË 16.11.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KAMIÇAN”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1860 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 293, Datë 12.10.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR MIRATIMIN E PLANIT DHJETËVJEÇAR TË INVESTIMEVE NGA SHOQËRIA ALBGAZ SH.A

VENDIM Nr. 294, Datë 12.10.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHTATOR 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 296, Datë 19.10.2023 MBI MIRATIMIN E AMENDIMIT NR. 3 TË KONTRATËS “PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A. DHE KESH SH.A.”

VENDIM Nr. 297, Datë 19.10.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SUN AVENUE” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË SAJ SI MJET (BARRË SIGURUESE) PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ  TË TRETËVE

VENDIM Nr. 298, Datë 19.10.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SUNPOWER 2017” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË SAJ SI MJET (BARRË SIGURUESE) PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ  TË TRETËVE

VENDIM Nr. 299, Datë 19.10.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “TRUEN” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SAJ

VENDIM Nr. 300, Datë 19.10.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË "WENERG" SH.A PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E AKSIONARIT QË KONTROLLON INTERESAT E SAJ

VENDIM Nr. 302, Datë 23.10.2023 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS “AREA” PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 27, DATË 16.02.2023 “MBI ÇMIMIN E APLIKUESHËM TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI ME HYRJEN NË FUQI TË VKM-SË NR. 67, DATË 08.02.2023”

VENDIM Nr. 303, Datë 23.10.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “TEKSOEN 1”

VENDIM Nr. 304, Datë 23.10.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEALB ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET “GURI I BARDHË 1” DHE “GURI I BARDHË 2”

VENDIM Nr. 305, Datë 23.10.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRISË “M.C. ENERGJI GOJAN” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA “HEC GOJAN”

VENDIM Nr. 306, Datë 23.10.2023 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K., PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN (NËPËRMJET HIPOTEKIMIT) TË ASETEVE FIKSE SI MJET PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE

VENDIM Nr. 307, Datë 30.10.2023 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS “AREA” PËR RISHIKIMIN VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 27, DATË 16.02.2023 “MBI ÇMIMIN E APLIKUESHËM TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI ME HYRJEN NË FUQI TË VKM-SË NR. 67, DATË 08.02.2023”

VENDIM Nr. 308, Datë 30.10.2023 MBI  MIRATIMIN E RREGULLORES SË ALOKIMIT NË HIJE TË KAPACITETEVE (SHADOW AUCTION) NË KUADËR TË BASHKIMIT TË TREGJEVE SHQIPËRI-KOSOVË

VENDIM Nr. 309, Datë 30.10.2023 MBI PEZULLIMIN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “ECO-ELB” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 310, Datë 30.10.2023 MBI  FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SWISS BALANCING POOL” SH.P.K.  PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 311, Datë 30.10.2023 MBI  FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SWISS BALANCING POOL” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 312, Datë 30.10.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KARAVASTA SOLAR” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN (NËPËRMJET VENDOSJES SË BARRËS SIGURUESE DHE HIPOTEKËS) TË ASETEVE FIKSE TË SAJ

VENDIM Nr. 313, Datë 06.11.2023 MBI PEZULLIMIN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “SELCA ENERGJI” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SELCA”

VENDIM Nr. 314, Datë 06.11.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 62, DATË 08.04.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERA HYDRO” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “STRORI”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW

VENDIM Nr. 315, Datë 06.11.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 219, DATË 20.12.2019, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HYDRO POWER PANARITI” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VILE”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1994 KW, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 317, Datë 08.11.2023 MBI DISA NDRYSHIME TË PËRKOHSHME NË PROCEDURAT PËR DHËNIEN E GARANCIVE TË ORIGJINËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA BURIMET E RINOVUESHME

VENDIM Nr. 318, Datë 08.11.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN TETOR 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 319, Datë 08.11.2023 MBI KËRKESAT E SHOQËRIVE PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET PALËVE, TREN SUN SYSTEM SH.P.K., SUN BEAT SYSTEM SH.P.K., NTSP SH.P.K., KORCA PHOROVOLTAIC PARK SH.P.K. DHE SHOQËRISË FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A.

VENDIM Nr. 321, Datë 14.11.2023  MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALI “MIRESHI” ME FUQI TË INSTALUAR 1.900 MW

VENDIM Nr. 322, Datë 14.11.2023 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË SHOQËRISË “KARAVASTA SOLAR” SH.P.K. SI MJET (BARRË SIGURUESE) PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE

VENDIM Nr. 323, Datë 14.11.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.72, DATË 13.03.2023 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN AVENUE” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 324, Datë 14.11.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.73, DATË 13.03.2023 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUNPOWER 2017” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 325, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 326, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 327, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 328, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 329, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” SH.P.K.

VENDIM Nr. 330, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” SH.P.K.

VENDIM Nr. 331, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK’ SH.P.K.

VENDIM Nr. 332, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K.

VENDIM Nr. 333, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “KORKIS 2009” SH.P.K.

VENDIM Nr. 334, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “REKA ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 335, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “E.T.H-H” SH.P.K.

VENDIM Nr. 336, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 337, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “BARDHGJANA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 338, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “SIMA-COM” SH.P.K.

VENDIM Nr. 339, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 340, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 341, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 342, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY – AL” SH.P.K.

VENDIM Nr. 343, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY – AL” SH.P.K.

VENDIM Nr. 344, Datë 14.11.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “COSMOGRAL” SH.P.K.

VENDIM Nr. 346, Datë 22.11.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (SH.A KESH)” PËR DHËNIEN E GARANCISË SË ORIGJINËS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA HEC “FIERZË”

VENDIM Nr. 347, Datë 22.11.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (SH.A KESH)” PËR DHËNIEN E GARANCISË SË ORIGJINËS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA HEC “KOMAN”

VENDIM Nr. 348, Datë 22.11.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (SH.A KESH)” PËR DHËNIEN E GARANCISË SË ORIGJINËS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA HEC “VAU I DEJËS”

VENDIM Nr. 349, Datë 22.11.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 228, DATË 17.07.2023, “MBI  PËRCAKTIMIN E SHOQËRISË “BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE ALPEX” SH.A., SI OPERATORI I EMËRUAR I TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE (NEMO)”

VENDIM Nr. 350, Datë 22.11.2023 MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 133, DATË 06.06.2022 “MBI KËRKESËN E INSPEKTORATIT SHTETËROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES, MIRATUAR ME VENDIMIN NR.166, DATË 10.10.2016, TË BORDIT TË ERE, E NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 354, Datë 01.12.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “DRINI BULQIZE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “POLEMI”

VENDIM Nr. 355, Datë 01.12.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR KËRKESËN E SHOQËRISË “DRINI BULQIZË” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 356, Datë 01.12.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 126, DATË 31.05.2022, “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 357, Datë 01.12.2023 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 358, Datë 01.12.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “SWISS BALANCING POOL” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 359, Datë 01.12.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “SWISS BALANCING POOL” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 361, Datë 07.12.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEALB ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET “GURI I BARDHË 1” DHE “GURI I BARDHË 2”

VENDIM Nr. 362, Datë 07.12.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALI “MIRESHI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.9 MW

VENDIM Nr. 363, Datë 07.12.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRISË “ENERGY24” SH.P.K. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 364, Datë 15.12.2023 MBI MIRATIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2024

VENDIM Nr. 365, Datë 15.12.2023 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 73, DATË 13.04.2022

VENDIM Nr. 366, Datë 15.12.2023 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 74, DATË 13.04.2022

VENDIM Nr. 367, Datë 15.12.2023 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 206, DATË 16.12.2019, “MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË PËRKOHSHME TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA ALBGAZ SH.A.” PËR VITIN 2024

VENDIM Nr. 369, Datë 26.12.2023 MBI CAKTIMIN E ROLIT TË AGJENTIT TË TRANSFERIMIT (SHIPPING AGENT) PËR BASHKIMIN E TREGJEVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE SHQIPËRI - KOSOVË

VENDIM Nr. 370, Datë 26.12.2023 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “KARAVASTA SOLAR” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN (NËPËRMJET VENDOSJES SË HIPOTEKËS) SË ASETEVE FIKSE TË SAJ

VENDIM Nr. 371, Datë 26.12.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SWISS BALANCING POOL” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 372, Datë 26.12.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SWISS BALANCING POOL” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 373, Datë 26.12.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY 24” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 374, Datë 26.12.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “M.C. ENERGJI GOJAN” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GOJAN”

VENDIM Nr. 376, Datë 28.12.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN NENTOR 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 377, Datë 28.12.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “METODOLOGJISË MBI PËRCAKTIMIN TË DETYRIMIT PËR ENERGJINË E RINOVUESHME”

VENDIM Nr. 378, Datë 28.12.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E “RREGULLORES PËR LËSHIMIN, TRANSFERIMIN, TËRHEQJEN DHE ANULIMIN E GARANCIVE TË ORIGJINËS PËR ENERGJINË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E RINOVUESHME”

VENDIM Nr. 379, Datë 28.12.2023 MBI DISA NDRYSHIME TË PËRKOHSHME NË PROCEDURAT PËR DHËNIEN E GARANCIVE TË ORIGJINËS PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA BURIMET E RINOVUESHME

VENDIM Nr. 380, Datë 28.12.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 381, Datë 28.12.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E SHOQËRISË “DRINI BULQIZË” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 382, Datë 28.12.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E SHOQËRISË “DRINI BULQIZË” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 383, Datë 28.12.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 218, DATË 20.12.2019 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC ARSTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ARSTI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 3130KW”

VENDIM Nr. 384, Datë 28.12.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 385, Datë 28.12.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 188 DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 386, Datë 28.12.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K PËR HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 387, Datë 28.12.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K. PËR HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 388, Datë 28.12.2023 MBI  ZBATIMIN E DETYRIMIT PËR MBAJTJEN E LLOGARIVE TË NDARA

VENDIM Nr. 389, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 390, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 391, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 392, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “BISTRICA 3 ENERGY” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 393, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 394, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 395, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K.

VENDIM Nr. 396, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMI TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “HDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K.

VENDIM Nr. 397, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “KORKIS 2009” SH.P.K.

VENDIM Nr. 398, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “REKA ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 399, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “E.T.H-H” SH.P.K.

VENDIM Nr. 400, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 401, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “BARDHGJANA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 402, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “SIMA-COM” SH.P.K.

VENDIM Nr. 403, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 404, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY-AL” SH.P.K.

VENDIM Nr. 405, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY-AL” SH.P.K.

VENDIM Nr. 406, Datë 28.12.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “COSMOGRAL” SH.P.K.”