Viti 2023

Rregjistri i Vendimeve 2023

VENDIM Nr. 02, Datë 10.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUNPOWER 2017” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË POVELÇË, BASHKIA FIER

VENDIM Nr. 03, Datë 10.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN AVENUE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË POVELÇË, BASHKIA FIER

VENDIM Nr. 05, Datë 16.01.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2022 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 06, Datë 16.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 417, SERIA T18, SË SHOQËRISË “RENRGY TRADING GROUP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 07, Datë 16.01.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 167, DATË 28.06.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 09, Datë 23.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 10, Datë 23.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 11, Datë 23.01.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERA HYDRO” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË HEC STRORI NË FAVOR TË BANKËS AMERIKANE TË INVESTIMEVE SH.A.

VENDIM Nr.12, Datë 27.01.2023 MBI HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, NR. 134, SERIA PV11K, TË SHOQËRISË “DOSKU-ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 14, Datë 27.01.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “TPLANI HC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALI “VALBONA”, NË LUMIN E VALBONËS, BASHKIA TROPOJË, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2300 KW

VENDIM Nr. 15, Datë 27.01.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BALKAN ENERGY TRADE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 16, Datë 06.02.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2023 PËR SHOQËRITË UJËSJELLËS KANALIZIME TË CILAT FURNIZOHEN NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT

VENDIM Nr. 17, Datë 06.02.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW”

VENDIM Nr. 18, Datë 06.02.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “BALKAN ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 19, Datë 06.02.2023 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “RENRGY TRADING GROUP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 163, DATË 19.07.2018


VENDIM Nr. 21, Datë 09.02.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 22, Datë 09.02.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “G.S.K” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 23, Datë 09.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NATYRE ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 24, Datë 09.02.2023 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NATYRE ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 25, Datë 09.02.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “SUN AVENUE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 26, Datë 09.02.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME APLIKIMIN E SHOQËRISË “SUN POWER 2017” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.27, Datë 16.02.2023 MBI ÇMIMIN E APLIKUESHËM TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI ME HYRJEN NË FUQI TË VKM-SË NR. 67, DATË 08.02.2023

VENDIM Nr. 28, Datë 16.02.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr.29, Datë 16.02.2023 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 20/10/6 KV PËR VITIN 2023

VENDIM Nr. 30, Datë 16.02.2023 MBI MIRATIMIN E AMENDIMIT NR. 1 TË KONTRATËS PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT OST SH.A. DHE KESH SH.A.

 

VENDIM Nr. 32, Datë 20.02.2023 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS SHQIPTARE TË FURNIZUESVE TË ENERGJISË (AAES) PËR DISA NDRYSHIME NË ZBATIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 23, DATË 14.02.2022

VENDIM Nr. 33, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 397, SERIA PV18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KRYEZI”, DHËNË SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K.

VENDIM Nr. 34, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 420, SERIA P18, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “FUSHË-ARRËZ”, DHËNË SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K.

VENDIM Nr. 35, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 449, SERIA P19, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BE-IS ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 36, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 388, SERIA PV17K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “AFRIMI K” SH.P.K.

VENDIM Nr. 37, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 10, SERIA PV03, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “EN.KU” SH.P.K.

VENDIM Nr. 38, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 185, SERIA PV12K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ENERGJI-XHAÇI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 39, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 415, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 40, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 14, SERIA PV03P, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “JUANA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 41, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 129, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SELISHTE” SH.P.K.

VENDIM Nr. 42, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 392, SERIA PV17K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SIMA-COM” SH.P.K.

VENDIM Nr. 43, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 125, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC-I DRAGOSTUNJE” SH.P.K.

VENDIM Nr. 44, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 126, SERIA T11P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC-I DRAGOSTUNJE” SH.P.K.

VENDIM Nr. 45, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 280, SERIA PV15K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 46, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 292, SERIA T15P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 47, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 136, SERIA T11P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ERMA M.P.” SH.P.K.

VENDIM Nr. 48, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 454, SERIA T19, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ELECTRAL BATRA HPP” SH.P.K.

VENDIM Nr. 49, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 446, SERIA T19, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “TERNA ENERGY TRADING” SH.P.K.

VENDIM Nr. 50, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN ENERGY SOLUTIONS” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË SHEQ MARINAS, TOPOJË, BASHKIA FIER

VENDIM Nr. 51, Datë 20.02.2023 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY24” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 52, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ATEANI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET “SHUTRI 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 370 KW DHE “SHUTRI 2” ME KAPACITET 1600 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 1970 KW

VENDIM Nr. 53, Datë 20.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ATEANI ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 55, Datë 24.02.2023 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRISË “KESH” SH.A. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA TEC I LUNDRUESHËM I INSTALUAR NË PORTIN E TRIPORTIT NË GJIRIN E VLORËS

VENDIM Nr. 56, Datë 24.02.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISE “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 213, SERIA PM13P PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-I “SHKOPET”

VENDIM Nr. 57, Datë 24.02.2023 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “TPLANI HC” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 58, Datë 24.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NATYRE ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 59, Datë 24.02.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY MARKET ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 64, Datë 03.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERSEKA SOLAR PARK 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 20 MW, NË ZONËN E ERSEKËS, BASHKIA KOLONJË, QARKU I KORÇËS

VENDIM Nr. 66, Datë 03.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NATYRE ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 67, Datë 03.03.2023 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 257, DATË 21.12.2021 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “YILDIRIM ENERGY EUROPE ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 68, Datë 03.03.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 258, DATË 21.12.2021 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “YILDIRIM ENERGY EUROPE ALBANIA” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

 

VENDIM Nr. 75, Datë 15.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR PAJISJE ME CERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS TË IMPIANTIT FOTOVOLTAIK TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË DIGËN E QYRSAQIT, HEC “VAU I DEJËS”, TË SHOQËRISË “KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE” SH.A.

VENDIM Nr. 76, Datë 15.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS TË SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” (FTL) SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 77, Datë 15.03.2023 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS TË SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” (FTL) SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 78, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SUN BEAT SYSTEM” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË KAPITALIT SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 79, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “TREN SUN SYSTEM” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË KAPITALIT SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 80, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERNI SOLAR” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË KAPITALIT SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 81, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KORÇA PHOTOVOLTAIC PARK” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR BARRËSIMIN E LLOGARIVE BANKARE DHE CASH SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 82, Datë 15.03.2023 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “NTSP” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË KAPITALIT SI MJET PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT NDAJ “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 83, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 33, DATË 20.02.2023 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 397, SERIA PV18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 84, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 34, DATË 20.02.2023 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 420 SERIA PV18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ALESIO-2014” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 85, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 35, DATË 20.02.2023 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 449, SERIA P19, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BE-IS ENERGY” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 86, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 36, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 388, SERIA PV17K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “AFRIMI K” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 87, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 37, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 10, SERIA PV03P, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “EN.KU” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 88, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 39, DATË 20.02.2023 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 415, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 89, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 40, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 14, SERIA PV03P, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “JUANA” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 90, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 41, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 129, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SELISHTE” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 91, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 42, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 392, SERIA PV17K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SIMA-COM” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 92, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 43, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 125, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC-I DRAGOSTUNJE” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 93, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 44, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 126, SERIA T11P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC-I DRAGOSTUNJE” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 94, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 45, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 280, SERIA PV15K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 95, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 46, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 292, SERIA T15P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “KOXHERRI ENERGJI” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 96, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 47, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 136, SERIA T11P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ERMA M.P.” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 97, Datë 15.03.2023 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 48, DATË 20.02.2023, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 454, SERIA T19, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ELECTRAL BATRA HPP” SH.P.K.”