Viti 2021

REGJISTRI I VENDIMEVE TE ERE-s VITI 2021

VENDIM Nr. 01, datë 11.01.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2020

VENDIM Nr. 02, Datë  11.01.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË VENDIMARRJES FINALE TË BORDIT TË ERE-s.

VENDIM Nr. 03, Datë  15.01.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A., PËR SHTYRJEN E AFATIT TË MARRJES NË SHQYRTIM TË KËRKESËS PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-s, NR. 169, DATË 03.11.2020, “PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.”

VENDIM Nr. 04, Datë  15.01.2021 MBI KËRKESËN E FSHU SH.A PËR DISA NDRYSHIME NË  “KONTRATËN TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL/FSHU SH.A PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË

VENDIM Nr. 05, datë  15.01.2021 MBI ANULIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 226, DATË 15.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 209, SERIA T13, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 109, DATË 01.10.2013.

VENDIM Nr. 06, Datë  15.01.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË ALBGAZ PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË PËRCAKTUARA NË RREGULLOREN E KRITEREVE STANDARDE DHE KËRKESAVE MINIMALE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT DHE FURNIZIMIT TË RRJETEVE TË GAZIT NATYROR, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.100/2019”.

VENDIM Nr. 07, Datë 15.01.2021 “MBI MIRATIMIN E FORMULARIT TE  PËRDITËSUAR TË ANKESAVE TË  KLIENTËVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 08, datë 20.01.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 443, SERIA P19, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 83, DATË 31.05.2019, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 09, datë 20.01.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 447, SERIA T19, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 26.06.2019.

VENDIM Nr. 10, Datë 20.01.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VARDARI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1972 KW”.

VENDIM Nr. 11 , Datë,  20.01.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 12, Datë 20.01.2021 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË Ë “SEMAN SUNPOWER” SH.P.K., PËR TRANSFERIM TË ASETEVE (VENDOSJE HIPOTEKE) NË FAVOR TË “INTESA SANPAOLO BANK” SH.A.

VENDIM Nr.13, Datë, 20.01.2021 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY - AL” SH.P.K., NR. 115/309, SERIA T11/T15, NË VEPRIMTARINË E  TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE NR. 6, DATË 02.02.2011 DHE RINOVUAR ME VENDIMIN NR. 122, DATË 14.10.2015

VENDIM Nr. 14, Datë  20.01.2021 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY - AL” SH.P.K., NR 115/310, SERIA F11/FK15, NE VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TE ERE-S NR. 5, DATË 02.02.2011, DHE RINOVUAR ME VENDIMIN NR. 123, DATË 14.10.2015

VENDIM Nr. 15, Datë 20.01.2021 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT NR. 140, DATË 24.09.2019 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IRARBA ENERGJI” SHPK NË VEPRIMARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHËNGJUN”, ME KAPCITETI TË INSTALUAR 2040 KW

VENDIM Nr. 16, Datë  20.01.2021 MBI ÇMIMIN VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 17, datë  20.01.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË FILLUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 230, DATË 15.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 415, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 157, DATË 09.07.2018.

VENDIM Nr. 18, datë  20.01.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË FILLUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 235, DATË 15.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 369, SERIA TGN17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR, DHËNË SHOQËRISË “C.G.C” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 73, DATË 16.05.2017

VENDIM Nr. 19, datë 20.01.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË FILLUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 225, DATË 15.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 202, SERIA PV13K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC TRESKA” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 80, DATË 27.04.2013

VENDIM Nr. 20, Datë 20.01.2021 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 122, DATË 29.07.2019 “MBI MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS NDËRMJET KESH SH.A DHE OSSH SH.A, PËR SHIT-BLERJEN E SASISË SË TEPËRT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, QË REZULTON PAS PËRMBUSHJES SË KËRKESËS SË KLIENTËVE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI UNIVERSAL ME QËLLIM MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2019 – 31.12.2019”

VENDIM Nr. 21, Datë 25.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PISHAT” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1991 KW.

VENDIM Nr. 22, Datë 25.01.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 183, DATË 13.11.2020, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 23, Datë 25.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ES 2019” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 24, Datë 25.01.2021 MBI KËRKESËN E OSSH SH.A. LIDHUR ME PËRDORIMIN E VLERAVE ZËVENDËSUESE TË KONSUMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËRGJATË PERIUDHËS SË ZBATIMIT TË MASAVE PARANDALUESE NDAJ COVID-19

VENDIM Nr. 25, Datë 25.01.2021 MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË OSSH SH.A. PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË SHPERNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NË NIVEL TENSIONI PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 26, Datë 25.01.2021 MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL SH.A., PËR MIRATIMIN E ÇMIMIT TË SHËRBIMIT TË SHITJES ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 27, Datë 29.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGETA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “BORIE – LURE 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1800 KW.

VENDIM Nr. 28, Datë 29.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGETA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 29, Datë 29.01.2021 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË FTL SH.A. PËR DISA NDRYSHIME NË “RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 103/2016 TË BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

VENDIM Nr. 30, Datë 29.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERDY ENERGY” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 31, Datë 04.02.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ARIS ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GURI I ZI”, ME KAPACITET TE INSTALUAR 1719 KW, HEC “DAZNJANË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1518 KW, DHE HEC “SHËLLI” ME KAPACITET TE INSTALUAR 1518 KW, ME KAPACITET TOTAL TE INSTALUAR 4755 KW

VENDIM Nr. 32, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 84, DATË 17.07.2008, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 33, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERS-08” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 63, DATË 13.06.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 34, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 35, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 90, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 36, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 89, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 37, Datë 11.02.2021 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË FTL SH.A., PËR SHTYRJEN E HYRJES NË FUQI TË VENDIMIT NR. 202, DATË 02.12.2020, PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREGUN E PARREGULLUAR PËR SHOQËRINË PUBLIKE TË FURNIZIMIT”

VENDIM Nr. 38, Datë 11.02.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2021

VENDIM Nr. 39, datë  11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 348, SERIA T16, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “NORDIC INVEST GROUP” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 121, DATË 21.07.2016.

VENDIM Nr. 40, Datë 11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 405, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “MALSIA SOLAR 1” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 105, DATË 30.04.2018

VENDIM Nr. 41, Datë  11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 406, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “MALSIA SOLAR 2” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 30.04.2018

VENDIM Nr. 42, datë 11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 407, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “MALSIA SOLAR 3” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 107, DATË 30.04.2018.

VENDIM Nr. 43, datë 11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 398, SERIA T18, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 58, DATË 12.03.2018

VENDIM Nr. 44, datë  11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 413, SERIA F18, PËR VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 126, DATË 04.06.2018.

VENDIM Nr. 45, datë  11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 359, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “E N P I” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 36, DATË 06.03.2017

VENDIM Nr.46, Datë 11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 384, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ENERGY TO ENERGY” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 144, DATË 06.09.2017

VENDIM Nr. 47, Datë 11.02.2021 MBI PLOTËSIMIN E KUSHTIT TË VENDIMIT NR. 114, Datë 22.07.2019 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “S.P.E GJADËR” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GJADËR NR. 1/1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2134 KW, HEC “GJADËR NR. 1/2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4406 KW, HEC “GJADËR NR. 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2983 KW, HEC “GJADËR NR. 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 3874 KW, HEC “GJADËR NR. 4” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5922 KW, HEC “GJADËR NR. 5” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5619 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 24938 KW, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 48, Datë 15.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A., PËR SHTYRJEN E AFATIT TË MARRJES NË SHQYRTIM TË KËRKESËS PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S, NR. 169, DATË 03.11.2020, “PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.”

VENDIM Nr. 49, datë,  17.02.2021 MBI KËRKESËN PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 244, DATË 21.12.2020, MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR  SHQYRTIMIN E KËRKESËS SE SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., PËR VENDOSJE HIPOTEKE DHE BARRË SIGURUESE/PENG NË FAVOR TË BANKËS “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A., MBI PASURITË E PALUAJTSHME DHE TË LUAJTSHME TE KRIJUARA APO QË DO TË KRIJOHEN NGA SHOQËRIA KONCESIONARE “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K.

VENDIM Nr. 50, Datë,  17.02.2021 MBI MIRATIMIN E RIEMËRIMIT TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË TË PROPOZUAR NGA OST SH.A.

VENDIM Nr. 51, Datë 17.02.2021 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS NDËRMJET OST SH.A. DHE KESH SH.A., “PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË BALANCIMIT, KAPACITETIT REZERVË DHE ENERGJISË BALANCUESE”

VENDIM Nr. 52, datë  17.02.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 222, DATË 15.12.2020 DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 223, DATË 15.12.2020.

VENDIM Nr. 53, datë  17.02.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 220, DATË 15.12.2020 DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 221, DATË 15.12.2020.

VENDIM Nr. 54, Datë 22.02.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 55, Datë 22.02.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ARIS ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GURI I ZI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1719 KW, HEC “DAZNJANË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1518 KW, DHE HEC “SHËLLI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1518 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 4755 KW

VENDIM Nr. 56, Datë 22.02.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “REI - ENERGJI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LINGJACA 1” ME KAPACITET TE INSTALUAR 1897 KW, HEC “LINGJACA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 300 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 2197 KW

VENDIM Nr. 57, Datë 22.02.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., PËR VENDOSJE HIPOTEKE DHE BARRË SIGURUESE/PENG NË FAVOR TË BANKËS INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. MBI PASURITË E PALUAJTSHME DHE TË LUAJTSHME TË KRJUARA APO QË DO KRIJOHEN NGA SHOQËRIA KONCESIONARE “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K.

VENDIM Nr. 58, Datë 22.02.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VARDARI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1972 KW

VENDIM Nr. 59, Datë 25.02.2021 MBI MIRATIMIN E LICENCËS TIP PËR VEPRIMTARINË E OPERIMIT NË HAPËSIRAT E DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 60, datë  25.02.2021 MBI MIRATIMIN E STANDARDEVE TË TRAJTIMIT TË ANKESAVE TË KLIENTËVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR NGA TË LICENCUARIT NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT

VENDIM Nr. 61, Datë 25.02.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË “RREGULLOREN DHE METODOLOGJINË PËR LLOGARITJEN DHE VENDOSJEN E DËMIT EKONOMIK TË SHKAKTUAR NGA NDËRHYRJET E PALIGJSHME NË SISTEMIN E MATJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 62, Datë 25.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 53, SERIA NPM08P, DHËNË SHOQËRISË “ALB WIND ENERGY” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 13, DATË 28.01.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 63, Datë 01.03.2021 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT PËR GAZIN NATYROR, ALBGAZ SH.A.

VENDIM Nr. 64, datë 04.03.2021 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “SEMAN SUNPOWER” SH.P.K., PËR TRANSFERIM TË ASETEVE (VENDOSJE HIPOTEKE) NË FAVOR TË “INTESA SANPAOLO BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 65, datë 04.03.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE PËR HEQJEN E LICENCAVE TË SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K. PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE PËR VEPRIMTARITË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 66, Datë 04.03.2021 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ANA E ERE-S PËR SHITJEN E 79% TË KUOTAVE TË SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K.

VENDIM Nr. 68, Datë, 12.03.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K., PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË  FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 69, Datë,  12.03.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 461/1, SERIA P20, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 41, DATË 06.03.2020, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET: “BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 kW, HEC “BACKA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4000 kW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 kW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  500 kW, HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 kW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 7320 KW

VENDIM Nr. 70, Datë 12.03.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 213, SERIA PM13P, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 132, DATË 06.12.2011, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S DHE TRANSFERUAR ME VENDIMIN NR. 126, DATË 28.10.2013, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S TEK SHOQËRIA “KURUM INTERNATIONAL” SH.A. PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-I “ULËZ” ME KAPACITET TË INSTALUAR 24 MW

VENDIM Nr. 71, Datë 12.03.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHKURT 2021

VENDIM Nr. 72, Datë 12.03.2021 MBI MIRATIMIN E “RREGULLAVE OPERACIONALE PËR FURNIZUESIN E NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK PËR SEKTORIN E GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 73, Datë 12.03.2021 MBI MIRATIMIN E  “RREGULLORES MBI PROÇEDURAT PËR DHËNIEN E TË DREJTËS SË PËRJASHTIMIT PËR INFRASTRUKTURËN E RE TË GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 74, Datë 12.03.2021 MBI “MIRATIMIN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKË TË ERE PËR PERIUDHËN 2021 – 2023”

VENDIM Nr. 75, datë 19.03.2021 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K, PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 34, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 76, Datë 19.03.2021 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K, PËR RISHIKIMIN E  VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 32, DATË 04.02.2021

VENDIM Nr. 77, Datë 19.03.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURES PER SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË OST SH.A., PËR MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË PËRBASHKËTA TË SHLYERJES PËR SHKËMBIMIN E ENERGJISË NË PËRPUTHJE ME NENET 50 (3) DHE 51 (1) TË KOMISIONIT RREGULLATOR TË BASHKIMIT EVROPIAN 2017/2195”

VENDIM Nr. 79, Datë 23.03.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË VENDIMARRJES FINALE TË BORDIT TË ERE

VENDIM Nr. 80, Datë, 23.03.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 83, Datë 30.03.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “REI - ENERGJI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LINGJACA 1” ME KAPACITET TE INSTALUAR 1897 KW, HEC “LINGJACA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 300 KW, ME KAPACITET TOTAL TE INSTALUAR 2197 KW

VENDIM Nr. 84, datë 30.03.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BALKGAZ” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT TË ERE-S PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË

VENDIM Nr. 85, datë 30.03.2021 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT PËR GAZIN NATYROR, ALBGAZ SH.A.

VENDIM Nr. 86, datë 30.03.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 63, SERIA NPM08P, DHËNË SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 89, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 87, datë 30.03.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 59, SERIA NPM08P, DHËNË SHOQËRISË “ERS-08” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 63, DATË 13.06.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 88, Datë 31.03.2021 MBI KËRKESËN E ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË TË OST SH.A. PËR SHTYRJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË PAJTUESHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 89, Datë 31.03.2021 MBI PROPOZIMIN E SHOQËRISË OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT SH.A., “PËR RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË BALANCIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA DATA 1 PRILL 2021”

VENDIM Nr. 90, Datë 06.04.2021 MBI MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR (shitje me pakicë)

VENDIM Nr. 91, Datë 06.04.2021 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN E  VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 35, DATË 04.02.2021

VENDIM Nr. 92, Datë 06.04.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SEMAN SUNPOWER” SH.P.K., PËR TRANSFERIM TË ASETEVE (VENDOSJE HIPOTEKË, RISTRUKTURIM KREDIE) NË FAVOR TË “INTESA SANPAOLO BANK” SH.A.

VENDIM Nr. 93, Datë 06.04.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË GERTI SH.P.K., PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË ERE-S PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VARDARI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1972 KW

VENDIM Nr. 94, Datë 06.04.2021 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 41, DATË 06.03.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET: “BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 kW, HEC “BACKA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4000 kW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 kW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 kW, HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 kW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 7320 kW.

VENDIM Nr. 95, Datë 06.04.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 461/1, SERIA P20, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 41, DATË 06.03.2020, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET: “BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 kW, HEC “BACKA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4000 kW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 kW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  500 kW, HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 kW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 7320 KW

 

VENDIM Nr. 97, Datë 07.04.2021 MBI MIRATIMIN E TREGUESEVE PËR KRITERET STANDARDE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT DHE PERFORMANCËS SË SIGURISË SË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 98, Datë 16.04.2021 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË  E  FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 99, Datë 16.04.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VARDARI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1972 KW

VENDIM Nr. 100, Datë 16.04.2021 MBI MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 213, SERIA PM13P, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 132, DATË 06.12.2011, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S DHE TRANSFERUAR ME VENDIMIN NR. 126, DATË 28.10.2013, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S TEK SHOQËRIA “KURUM INTERNATIONAL” SH.A. PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-I “ULEZ” ME KAPACITET TË INSTALUAR 24 MW

VENDIM Nr. 101, Datë 16.04.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË FTL SH.A., PËR SHTYRJEN E HYRJES NË FUQI TË VENDIMIT NR. 202, DATË 02.12.2020, PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREGUN E PARREGULLUAR PËR SHOQËRINË PUBLIKE TË FURNIZIMIT”

VENDIM Nr. 102, Datë 16.04.2021 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË SHOQËRISË OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT SH.A., PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË BALANCIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 103, Datë 16.04.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MARS 2021

VENDIM Nr. 104, Datë 22.04.2021 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 27, DATË 29.01.2021, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGETA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “BORIE – LURE 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1800 KW”.

VENDIM Nr. 105, Datë 22.04.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A., PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 343 SERIA F16  PËR  FURNIZIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 106, Datë 22.04.2021 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 241, DATË  21.12.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC ZALL XHUXHË” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “XHUXHË 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 3487 KW DHE HEC “XHUXHË 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1254 KW DHE ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 4741 KW”

VENDIM Nr. 107, Datë 22.04.2021 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 242, DATË 21.12.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC ZALL XHUXHË” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 108, Datë 22.04.2021 MBI MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË PËRBASHKËTA TË SHLYERJES PËR SHKËMBIMIN E ENERGJISË NË PËRPUTHJE ME NENET 50(3) DHE 51(1), TË KOMISIONIT RREGULLATOR TË BASHKIMIT EUROPIAN 2017/2195”

VENDIM Nr. 109, Datë 22.04.2021 MBI KËRKESËN E OSSH SH.A., LIDHUR ME VENDIMIN E ERE-S NR. 60, DATË 25.02.2021

VENDIM Nr. 110, datë 26.04.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K, PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 35, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 90, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 111, Datë 26.04.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K, PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 32, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 84, DATË 17.07.2008, I NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 112, Datë 26.04.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K, PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 34, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 113, Datë 26.04.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI PËR VITIN 2020

VENDIM Nr. 114, Datë 26.04.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA GJENERATORET E VEGJËL ME BURIM TË RINOVUESHEM NGA PJESA E BIODEGRADUESHME E MBETJEVE TË NGURTA, QË SHFRYTËZOJNË MBETURINA INDUSTRIALE, URBANE DHE RURALE, PËR VITIN 2020

VENDIM Nr. 115, Datë 26.04.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA ERA PËR VITIN 2020

VENDIM Nr. 116, Datë 30.04.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS AREA PËR SHTYRJEN E HYRJES NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 02.07.2020

VENDIM Nr. 117, Datë 04.05.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “W.T.S - ENERGJI” SH.P.K., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 16, SERIA PV04P, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 39, DATË 22.07.2004, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, MODIFIKUAR ME VENDIMIN E ERE-S NR. 26, DATË 09.04.2009 DHE VENDIMIN NR. 115, DATË 07.10.07.10.2013

VENDIM Nr.118, Datë 04.05.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË OSSH SH.A. LIDHUR ME RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE-S  NR.61, DATË 25.01.2021

VENDIM Nr.119, Datë 11.05.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL SH.A., NË CILËSINË E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN PRILL 2021

VENDIM Nr.120, datë 11.05.2021 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 15, DATË 31.01.2019, MBI LICENCIMIN NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR, TË TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ALBANIA, E RREGJISTRUAR PRANË QKB, SI DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ AKSIONARE (SH.A.), TRANS ADRIATIC PIPELINE AG

VENDIM Nr.121, datë 11.05.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 436, SERIA TGN19, PËR AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR, DHËNË TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ALBANIA, ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 15, DATË 31.01.2019

VENDIM Nr. 122, Date 11.05.2021 MIRATIMI I "PROPOZIMI I PROJEKTIT TE TAP, SRG DHE DESFA PER PROCESIN E RRITJES TE KAPACITETIT PER VITIN 2019"

VENDIM Nr. 123, Datë 11.05.2021 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR.13, DATË 20.01.2021, PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË ENERGY SUPPLY- AL” SH.P.K., NR. 115/309, SERIA T11/T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 124, Datë 11.05.2021 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 14, DATË 20.01.2021, MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY- AL” SH.P.K., NR 115/310, SERIA F11/FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.125, Datë 17.05.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S, NR. 169, DATË 03.11.2020, PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.

VENDIM Nr.126, datë 17.05.2021 MBI MIRATIMIN E REGULLORES PËR INTEGRITETIN DHE TRANSPARENCËN E TREGUT ME SHUMICË TË ENERGJISË (REMIT)

VENDIM Nr. 127, Datë 27.05.2021 MBI KËRKESËN  E OSSH SH.A., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 97, DATË 07.04.2021, MBI MIRATIMIN E TREGUESVE PËR KRITERET STANDARDE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT DHE PERFORMANCËS SË SIGURISË SË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 128, Datë 27.05.2021 MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR.24, DATË 21.01.2021, MBI KËRKESËN E OSSH SH.A. LIDHUR ME PËRDORIMIN E VLERAVE ZËVENDËSUESE TË KONSUMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËRGJATË PERIUDHËS SË ZBATIMIT TË MASAVE PARANDALUESE NDAJ COVID-19

VENDIM Nr. 129, Datë 27.05.2021 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR TRANSFERIMIN E LICENCËS SË VEPRIMTARISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR HEC-ET LUSEN 1, 2, 3, NGA SHOQËRIA “EUROBIZNES” SH.P.K., TEK SHOQËRIA “ETE-GRUP-TEKNOLOGJI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 131, Datë 03.06.2021 MBI KËRKESËN E OSSH SH.A. LIDHUR ME RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE-S  NR.61, DATË 25.02.2021

VENDIM Nr. 133, Datë 07.06.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL SH.A., NË CILËSINË E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MAJ 2021

VENDIM Nr. 134, Datë 07.06.2021 MBI RINOVIMIN E LICENCËS NR. 343, SERIA F16, PËR FURNIZIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE SË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A.

VENDIM Nr. 135, Datë 07.06.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 136, Datë 07.06.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “INFO-TELECOM” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 137, datë 07.06.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 478, SERIA T20, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “HEC ZALL XHUXHË” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 242, DATË 21.12.2020, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 138, datë 07.06.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RISHIKIMIN  E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN, MODIFIKIMIN, TRANSFERIMIN, RINOVIMIN DHE HEQJEN E LICENCAVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 109, DATË 29.06.2016, E NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 139, Datë  15.06.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “GREEN TECH” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 115, DATË 26.04.2021, “MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA ERA PER VITIN 2020”.

VENDIM Nr. 140, Datë 15.06.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DEROGIM TË SHOQËRISË KALISI HYDROPOWER SH.P.K.

VENDIM Nr. 141, Datë  15.06.2021 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË VLERËSIMIT DHE TË PËRZGJEDHJES SË FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 142, Datë 15 .06.2021 MBI LLOGARITJEN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 143, Datë 16.06.2021 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMARRJES SË BORDIT TË ERE-S MBI KËRKESËN E SHOQËRISË W.T.S -ENERGJI SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 16, SERIA PV04P, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 39, DATË 22.07.2004, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S

 

VENDIM Nr. 146, Datë 24.06.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 147, datë 24.06.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “INFO-TELECOM” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 148, Datë 24.06.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2021 DHE PËRDITËSIMIN E PLANIT DHJETËVJEÇAR 2015 – 2025, TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.

VENDIM Nr. 151, Datë 29.06.2021 MBI MIRATIMIN “UDHËZUESIN PËR TESTIMIN E TREGUT PËR GAZSJELLËSIN TRANS ADRIATIK”

VENDIM Nr. 152, Datë 30.06.2021 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 179, DATË 08.11.2017, “MBI ÇERTIFIKIMIN E SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A.”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 153, Datë 30.06.2021 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR DHE NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.188, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 154, Datë 30.06.2021 MBI MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 436, SERIA TGN19, PËR AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR, DHËNË TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ALBANIA, ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 15, DATË 31.01.2019


VENDIM Nr. 155, Datë 30.06.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË OST SH.A., PËR ZGJATJEN E PERIUDHËS KOHORE, TË PARASHIKUAR NË PIKËN 3, TË VENDIMIT NR. 89, DATË 31.03.2021

VENDIM Nr. 156, Datë 30.06.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË FTL SH.A., PËR SHTYRJEN E HYRJES NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 202, DATË 02.12.2020, PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREGUN E PARREGULLUAR PËR SHOQËRINË PUBLIKE TË FURNIZIMIT”

VENDIM Nr. 157, Datë 30.06.2021 MBI RISHIKIMIN E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS DHE REGJISTRIT TË KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE TË ERE

VENDIM Nr. 158, Datë 02.07.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ELVA 2001” SH.A., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË PALUAJTSHME NË FAVOR TË INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

VENDIM Nr. 159, Datë 02.07.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS AREA PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 116, DATË 30.04.2021

VENDIM Nr. 160, Datë 02.07.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË OST SH.A., PËR MIRATIMIN E KODIT TË TRANSMETIMIT

VENDIM Nr. 161, Datë 12.07.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN QERSHOR 2021

VENDIM Nr. 162, Datë 12.07.2021 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT KRYESOR TË SHOQËRISË “ALIN TRADING” SH.P.K.

VENDIM Nr. 163, Datë 12.07.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E STATUSIT LIGJOR TË TË LICENCUARIT OSE NDRYSHIMIN E ORTAKUT/AKSIONERIT QË KONTROLLON INTERESAT E TË LICENCUARIT”

VENDIM Nr. 164, datë 27.07.2021 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “W.T.S - ENERGJI” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 16, SERIA PV04P, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 39, DATË 22.07.2004, MODIFIKUAR ME VENDIMIN NR. 26, DATË 09.04.2009 DHE VENDIMIN NR. 115, DATË 07.10.2013

VENDIM Nr. 165, datë 27.07.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 478, SERIA T20, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHËNË SHOQËRISË “HEC ZALL XHUXHË” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 242, DATË 21.12.2020, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 166, Datë 05.08.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DEROGIM TË SHOQËRISË “POWER - ELEKTRIK - SLABINJE” SH.P.K.

VENDIM Nr. 167, Datë 05.08.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DEROGIM TË SHOQËRISË “HIDROPOWER ELEKTRIK” SH.P.K.

VENDIM Nr. 168, Datë 05.08.2021 MBI MIRATIMIN E KALENDARIT TË MONITORIMEVE PËR PERIUDHËN 01.09.2021- 30.09.2022

VENDIM Nr. 170, Datë 16.08.2021 MBI MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË “RREGULLOREN DHE METODOLOGJINË PËR LLOGARITJEN DHE VENDOSJEN E DËMIT EKONOMIK TË SHKAKTUAR NGA NDËRHYRJET E PALIGJSHME NË SISTEMIN E MATJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 171, datë 16.08.2021 MBI MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT PËR GAZIN NATYROR, “ALBGAZ” SH.A.

VENDIM Nr. 172, datë 16.08.2021 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 90, DATË 06.04.2021, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR” (SHITJE ME PAKICË)

VENDIM Nr. 173, datë 16.08.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ELVA 2001” SH.A., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË PALUAJTSHME NË FAVOR TË INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

VENDIM Nr. 174, datë 16.08.2021 MBI EMËRIMIN NË DETYRË TË SEKRETARIT TË PËRGJITHSHEM TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

VENDIM Nr. 175, Datë 23.08.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HEC TERFOJA” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC TERFOJA

VENDIM Nr. 176, Datë 23.08.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HEC TERFOJA” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 177, datë 23.08.2021 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 55, DATË 22.02.2021 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ARIS ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GURI I ZI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1719 KW, HEC “DAZNJANË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1518 KW, DHE HEC “SHËLLI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1518 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 4755 KW

VENDIM Nr. 178, datë 23.08.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SMART WATT” SH.P.K. PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 401, SERIA T18, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.72, DATË 26.03.2018

VENDIM Nr. 179, Datë 23.08.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL SH.A., NË CILËSINË E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN KORRIK 2021

VENDIM Nr. 180, Datë 01.09.2021 MBI TREGUESIT PËR KRITERET STANDARDE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT DHE PERFORMANCËS SË SIGURISË SË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 97, DATË 07.04.2021

 

VENDIM Nr.182, Datë 10.09.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN GUSHT 2021

VENDIM Nr.183, Datë 10.09.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ENERGY PLUS” SH.P.K., PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE

VENDIM Nr. 184, datë 10.09.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ENERGY PLUS” SH.P.K., PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT KRYESOR TË SAJ, NËPËRMJET SHITJES SË 100% TË KUOTAVE

VENDIM Nr. 185, datë 10.09.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 11, SERIA PV03K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SPAHIU GJANÇ” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 20, DATË 19.12.2003

VENDIM Nr. 186, datë 10.09.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 224, SERIA T14P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SPAHIU GJANÇ” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 14, DATË 03.03.2014

VENDIM Nr. 187, datë 10.09.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 85, SERIA PV09K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “PURE ENERGY STEBLEVA” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 61, DATË 19.08.2009

VENDIM Nr. 188, datë 10.09.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 129, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SELISHTË” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 60, DATË 22.06.2011

VENDIM Nr. 189, datë 10.09.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 7, SERIA PV03P, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SAROLLI” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 15, DATË 27.08.2003

VENDIM Nr. 190, datë 10.09.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS E NR. 248, SERIA PV14K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWERPLANT CONSTRUCTION” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 94, DATË 06.10.2014, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 191, datë 10.09.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 253, SERIA T14P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWERPLANT CONSTRUCTION” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 102, DATË 07.11.2014, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 192, datë 10.09.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 360, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BALKAN ENERGY TRADE” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 37, DATË 06.03.2017, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 193, datë 10.09.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 369, SERIA TGN17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR, DHËNË SHOQËRISË “C.G.C” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 73, DATË 16.05.2017

VENDIM Nr. 194, Datë 22.09.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË FTL SH.A., PËR SHTYRJEN E HYRJES NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 202, DATË 02.12.2020, PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREGUN E PARREGULLUAR PËR SHOQËRINË PUBLIKE TË FURNIZIMIT”

VENDIM Nr. 195, Datë 22.09.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË VENDIMARRJES FINALE TË BORDIT TË ERE, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A., NË AKTIVITETIN E OPERIMIT TË HAPËSIRAVE TË DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 196, datë 22.09.2021 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT KRYESOR TË SHOQËRISË “ENERGY PLUS” SH.P.K., NËPËRMJET SHITJES SË 100% TË KUOTAVE TË SAJ


VENDIM Nr.198, Datë 01.10.2021 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT GEK TERNA GROUP, PËR APLIKIM NË TAP AG PËR FAZËN JO TË DETYRUESHME NË TREG -TESTI I TAP AG, PËR KAPACITETIN DHE LIDHJEN E TERMOCENTRALIT ME CIKËL TË KOMBINUAR ME FUQI 160-180 MW NË ROSKOVEC FIER

VENDIM Nr. 199, datë 01.10.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 11, SERIA PV03K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SPAHIU GJANÇ” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 20, DATË 19.12.2003”

VENDIM Nr. 200, datë 01.10.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 224, SERIA T14P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SPAHIU GJANÇ” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 14, DATË 03.03.2014”

VENDIM Nr. 201, Datë 01.10.2021 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 202, Datë 01.10.2021 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 188, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË ALBGAZ SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 203, Datë 04.10.2021 MBI PAJISJEN ME CERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS PËR PERIUDHËN KALENDARIKE 2020 PËR IMPIANTIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE “HEC BANJË”, TË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A.

VENDIM Nr. 204, Datë 04.10.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS ME NR. 248, SERIA PV14K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWERPLANT CONSTRUCTION” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 94, DATË 06.10.2014, I NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 205, Datë 04.10.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 253, SERIA T14P, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HIDROPOWERPLANT CONSTRUCTION” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 102, DATË 07.11.2014, I NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 206, Datë 04.10.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 7, SERIA PV03P, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SAROLLI” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 15, DATË 27.08.2003”

VENDIM Nr.207, Datë 08.10.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË VOLTALIA S.A. DHE OST SH.A., PËR VLERËSIMIN DHE PRANIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË MARRËVESHJEN STANDARDE TË LIDHJES TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 87, DATE 20.4.2018

VENDIM Nr.208, Datë 08.10.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI MASAT E TË LICENCUARVE NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI PËR ARRITJEN E TREGUESVE TË MATJES DHE VLERËSIMIT NGA ERE TË PERFORMANCËS SË SHËRBIMIT NDAJ KLIENTIT

VENDIM Nr.209, Datë 08.10.2021 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC TERFOJA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “TERFOJA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW

VENDIM Nr.210, Datë 08.10.2021 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC TERFOJA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.211, Datë 08.102021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS ME NR. 85, SERIA PV09K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “PURE ENERGY STEBLEVA” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 61, DATË 19.08.2009”

VENDIM Nr.212, Datë 08.10.2021 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SUBJEKTIT DEPA COMMERCIAL S.A. PËR APLIKIM NË TAP AG PËR FAZËN JO TË DETYRUESHME NË TREG TESTI I TAP AG PËR KAPACITETIN DHE LIDHJEN

 VENDIM Nr. 213, Datë 15.10.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHTATOR 2021

VENDIM Nr. 214, datë 15.10.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ELVA 2001” SH.A., PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE (VENDOSJE HIPOTEKE) NË FAVOR TË INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

VENDIM Nr. 215, datë 15.10.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE PËR HEQJEN E LICENCËS ME NR. 129, SERIA PV11K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SELISHTE” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 60, DATË 22.06.2011”

VENDIM Nr.217, Datë 27.10.2021 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË OSSH SH.A. PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË ERE-S NR. 181, DATË 23.11.2016, “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 104, DATË 23.06.2016, TË BORDIT TË ERE “MBI PËRCAKTIMIN E METODOLOGJISË SË VLERAVE REFERUESE NË RAST SE TË DHËNAT E MATJES JANË PËRKOHËSISHT TË PADISPONUESHME DHE TË PAARRITSHME SI DHE MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMEVE TË ERE NR. 49, DATË 21.10.2004 DHE NR. 146, DATË 24.12.2013”

VENDIM Nr. 218, datë 27.10.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KALISI HYDROPOWER” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN E KUOTAVE

VENDIM Nr. 219, datë 27.10.2021 MBI SHTYRJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUSHTEVE TË VENDIMIT NR. 110, DATË 26.04.2021, NGA SHOQËRIA “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., VENDIMIT 111, DATË 26.04.2021, NGA SHOQËRIA “E-VENTO S.R.L. ALBANIA” SH.P.K., SI DHE VENDIMIT NR. 112, DATË 26.04.2021, NGA SHOQËRIA “HERA” SH.P.K.

VENDIM Nr. 220, Datë 27.10.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.221, Datë 09.11.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN TETOR 2021

VENDIM Nr.222, Datë 09.11.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI, ERA DHE NGA PJESA E BIODEGRADUESHME E MBETJEVE TË NGURTA QË SHFRYTËZOJNË MBETURINAT INDUSTRIALE, URBANE DHE RURALE PËR VITIN 2021

VENDIM Nr.223, Datë 09.11.2021 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 198, DATË 03.09.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË” SH.A., (FTL SH.A.) NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.224, Datë 09.11.2021 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 216, DATË 11.10.2018 MBI TRANSFERIMIN E LICENCËS PËR OPERIMIN E SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË SHOQËRISË OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A. (OSHEE SH.A.), ME NR. 250, SERIA P14SH, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERVE TË ERE-S NR. 96, DATË 27.10.2014, TEK SHOQËRIA "OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES" SH.A. (OSSH SH.A. ), E VLEFSHME DERI ME DATË 27.10.2044

VENDIM Nr.225, datë 09.11.2021 MBI FILIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “IRARBA ENERGJI” SH.P.K. PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË PALUAJTSHME NË FAVOR TË BANKËS SË BASHKUAR TË SHQIPËRISË (UNITED BANK OF ALBANIA) SH.A.

VENDIM Nr.226, Datë 09.11.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ALBESP TRADING & CONSULTING” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.227, Datë 09.11.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBESP TRADING & CONSULTING” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.229, Datë 15.11.2021 MBI MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFËS PËR SHËRBIMIN E RIGAZIFIKIMIT PËR OPERATORIN E SISTEMIT TË GNL-SË

VENDIM Nr.230, datë 15.11.2021 MBI SHTYRJEN E VENDIMARRJES SË BORDIT NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “ELVA 2001” SH.A., PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË PALUAJTSHME (VENDOSJE HIPOTEKE) NË FAVOR TË “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A.

VENDIM Nr.231, datë 15.11.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 360, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BALKAN ENERGY TRADE” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 37, DATË 06.03.2017

VENDIM Nr.232, datë 15.11.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 369, SERIA TGN17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR, DHËNË SHOQËRISË “C.G.C” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 73, DATË 16.05.2017

VENDIM Nr. 233, Datë 19.11.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMN E APLIKIMIT TË TARIFAVE TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËNDARJES PËR VITIN 2022

VENDIM Nr. 234, Datë 19.11.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A. PER TARIFËN E TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2022 DHE PERIUDHËN 2022-2024

VENDIM Nr. 235, datë 26.11.2021 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E STATUSIT LIGJOR TË TË LICENCUARIT, NDRYSHIMIN E ORTAKUT/AKSIONERIT QË KONTROLLON INTERESAT E TË LICENCUARIT DHE VENDOSJEN E KUOTAVE/AKSIONEVE TË ORTAKUT/AKSIONERIT QË KONTROLLON INTERESAT E TË LICENCUARIT SI MJETE PËR GARANTIMIN E PËRMBUSHJES SË DETYRIMIT/EVE NDAJ TË TRETËVE”

VENDIM Nr. 236, datë 26.11.2021 MBI ZGJATJEN E AFATEVE TË PËRCAKTUARA NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 171, DATË 16.08.2021, “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT PËR GAZIN NATYROR, “ALBGAZ” SH.A.”

VENDIM Nr. 237, datë 26.11.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER 2” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 238, Datë 26.11.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER 2” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 239, Datë 26.11.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGE KUÇ” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KUÇ” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1930 KW

VENDIM Nr. 240, datë 02.12.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS SË SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., NR. 49, SERIA NPM07P, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT NR. 61, DATË 02.11.2007, “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE ME ERË (PROJEKTI KAPPET)”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 241, datë 02.12.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBESP TRADING & CONSULTING” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 242, Datë 02.12.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBESP TRADING & CONSULTING” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 243, Datë 02.12.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 244, Datë 02.12.2021 MBI PROPOZIMIN E OST SH.A., PËR TREGUESIT E KRITEREVE STANDARDE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2022

VENDIM Nr. 246, Datë 13.12.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN NËNTOR 2021

VENDIM Nr. 247, Datë 13.12.2021 MBI FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR DISA SHTESA NË RREGULLOREN “PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR.166, DATË 10.10.2016, TË BORDIT TË ERE-S, E NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 248, datë 13.12.2021 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 110, DATË 26.04.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 35, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 90, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 249, datë 13.12.2021 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 111, DATË 26.04.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 32, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 84, DATË 17.07.2008, I NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 250, datë 13.12.2021 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 112, DATË 26.04.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 34, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR”

VENDIM Nr. 251, datë 13.12.2021, MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR TRANSFERIMIN E KUOTAVE (NËPËRMJET SHITBLERJES) TË SHOQËRISË “KALISI HYDROPOWER” SH.P.K. NDËRMJET ORTAKËVE EKZISTUES TË SHOQËRISË

VENDIM Nr. 252, Datë 21.12.2021 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMEVE TË BORDIT TË ERE-S NR. 212, NR. 213 DHE NR. 214, DATË 15.12.2020

VENDIM Nr. 253, Datë 21.12.2021 MBI MBI ÇMIMIN VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2022

VENDIM Nr. 254, Datë 21.12.2021 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 206, DATË 16.12.2019, “MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË PËRKOHSHME TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR NGA SHOQËRIA “ALBGAZ” SH.A.” PËR VITIN 2022

VENDIM Nr. 255, Datë 21.12.2021 MBI PROPOZIMIN E SHOQËRISË OST SH.A., PËR RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË BALANCIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 106, DATË 02.07.2020

VENDIM Nr. 256, datë 21.12.2021 MBI MIRATIMIN E LICENCËS TIP PËR VEPRIMTARINË E OPERIMIT NË IMPIANTET E GNL-SË

VENDIM Nr. 257, datë 21.12.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER 2” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


VENDIM Nr. 258, datë 21.12.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER 2” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 259, Datë 21.12.2021 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 188, DATË 16.11.2020, MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2015” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KAMIÇAN” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1860 KW”

VENDIM Nr. 260, Datë 21.12.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “BREÇANI R.O.S.P” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “DRITA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW

VENDIM Nr. 261, datë 21.12.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “KARAVASTA SOLAR” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME VENDNDODHJE NË ZONËN E REMASIT - KARAVASTA, LUSHNJE DHE LIBOFSHË, FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 140 MW

VENDIM Nr. 262 , Datë 21.12.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ELVA 2001” SH.A., PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË PALUAJTSHME (VENDOSJE HIPOTEKE) NË FAVOR TË “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A.