Sekretariati i Energjisë në Vienë ka mbështetur Entin Rregullator të Energjisë në nismën e ndërmarrë në krijimin e një tregu balancimi


Sekretariati i Energjisë në Vienë ka mbështetur Entin Rregullator të Energjisë në nismën e ndërmarrë në krijimin e një tregu balancimi, i cili hyri në fuqi nga data 1 prill 2021. Pjesëmarrësit e tregut tani mund të ofrojnë shërbime të balancimit bazuar në treg dhe janë përgjegjës për balancimin e tyre duke krijuar grupe të përbashkëta balancimi. Kjo është e rëndësishme veçanërisht për prodhuesit e pavarur të energjisë elektrike. Ky treg balancues siguron integrimin efikas të këtyre prodhuesve në tregun e energjisë elektrike dhe do t'i lejojë uljen e kostove të balancimit. Sekretariati shprehet mbështës i HEC-eve dhe palëve të tyre në hartimin e zgjidhjeve të përshtatshme. Hyrja në fuqi e tregut të balancimit hapi gjithashtu rrugën për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje afatgjatë midis një investitori privat, Ashta HEC dhe KESH, prodhuesit publik, në lidhje me përgjegjësinë e balancimit.

Lajmin në faqjen zyrtare të Sekretariatit të Energjisë mund ta lexoni në linkun e bashkëlidhur më poshtë.

https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2021/04/12.html