Propozimin për miratimin e Metodologjisë për përcaktimin e strukturës së tarifave në ALPEX dhe miratimin e Listës së Tarifave