Amendim i Kontrates "Per shitblerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e transmetimit", ndermjet OST sh.a dhe KESH sh.a.