Per dergimin e kontrates TIP, mes shoqerise KESH-FSHU, ne zbatim te Vendimit te Bordit te ERE Nr. 274, date 27.10.2022