Per dergimin e kontrates, mes shoqerise KESH-FTL, ne zbatim te Vendimit te Bordit te ERE Nr. 273, date 27.10.2022