Komentet e ardhura nga AREA mbi metodologjinë e llogaritjes së detyrimit për energjinë e rinovueshme për t'u paguar nga konsumatorët fundorë të energjisë elektrike