Komentet e ardhura nga AAES mbi metodologjinë e llogaritjes së detyrimit për energjinë e rinovueshme për t'u paguar nga konsumatorët fundorë të energjisë elektrike