Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Enti Rregullator i Energjisë

Të rejat e fundit

Njoftime

Mbledhje Bordi date 30.11.2022

27-11-2022 Njoftime

Mbledhje Bordi date 30.11.2022

Takimi i perbashket ERE-ZRRE me palët e interesit për mira…

25-11-2022 Njoftime

Takimi i perbashket ERE-ZRRE me palët e interesit për miratimin e Rregullave të Tregut të Energjisë Elektrike si dhe anulimin e Rregullave të Tregtimit, Termat e Përgjithshme

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 25.11.2022

25-11-2022 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi date 25.11.2022

Lexo më shumë

Konsultime

Mbi kërkesën e OSSH SH.A për zgjatjen…

22-11-2022 Konsultime

Mbi kërkesën e OSSH SH.A për zgjatjen e afatit të aplikimit të vlerave referuese zëvendësuese në rast se të dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme dhe të paarritshme për...

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Raporti Vjetor 2021

Image

Biblioteka
Dokumente
Legjislacioni

Image

Foto të
aktiviteteve
tona

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese