Vizita e përfaqësuesve të CRE në ERE, Tiranë më 24 - 25 - 26 Prill