Viti 2022

 
REGJISTRI I VENDIMEVE 2022

VENDIM Nr. 01, Datë 13.01.2022 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMARRJES SË ERE-S PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGE KUÇ” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KUÇ” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1930 KW

VENDIM Nr. 02, Datë 13.01.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “BLUE 1” ME VENDNDODHJE NË ZONËN E SHEQ MARINAS, BASHKIA FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 50 MW

VENDIM Nr. 03, Datë 13.01.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “KESH” SH.A., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK I DIGËS QYRSAQ, HEC VAU I DEJËS, ME KAPACITET TË INSTALUAR 5.143 MWp

VENDIM Nr. 04, Datë 13.01.2022 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR KËRKESËN E SHOQËRISË “E.T.H-H” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 205, SERIA PV12K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 05, datë 13.01.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 196, DATË 22.09.2021 “MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT KRYESOR TË SHOQËRISË “ENERGY PLUS” SH.P.K., NËPËRMJET SHITJES SË 100% TË KUOTAVE TË SAJ”

VENDIM Nr. 06, datë 17.01.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “M.C INERTE LUMZI” SH.P.K., PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

 
VENDIM Nr. 09, Datë 21.01.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “BREÇANI R.O.S.P” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “DRITA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW

VENDIM Nr. 10, Datë 21.01.2022 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMARRJES SË BORDIT TË ERE-S MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “IRARBA ENERGJI” SH.P.K. PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE NË FAVOR TË BANKËS SË BASHKUAR TË SHQIPËRISË (UNITED BANK OF ALBANIA) SH.A.

VENDIM Nr. 11, datë 21.01.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “LAJTHIZA INVEST” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “QAMI 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.730 MW

VENDIM Nr. 13, Datë 26.01.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË VENDIMARRJES FINALE TË BORDIT TË ERE, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A., NË AKTIVITETIN E OPERIMIT TË HAPËSIRAVE TË DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 14, Datë 26.01.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 187, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. NË AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 15, Datë 26.01.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 188, DATË 10.11.2017, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 16, Datë 26.01.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2021

VENDIM Nr. 17, Datë 26.01.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s NR. 179, DATË 08.11.2017, “MBI ÇERTIFIKIMIN E SHOQËRISË “OPERATORI I KOMBINUAR I GAZIT NATYROR” ALBGAZ SH.A.” , I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 18, Datë 04.02.2022 MBI DEPOZITIMIN NGA OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES (OSSH SH.A.) PËR MIRATIM NË ERE TË KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË DHE KRITEREVE PËR PËRZGJEDHJEN E TIJ

VENDIM Nr. 19, Datë 04.02.2022 MBI SHTYRJEN E VENDIMARRJES SË BORDIT PËR KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K PËR TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS, NR. 49, SERIA NPM07P DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT NR. 61, DATË 02.11.2007, “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE ME ERË (PROJEKTI KAPPET)”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 20, Datë 04.02.2022 MBI ECURINË E ZBATIMIT TË OBJEKTIVAVE STRATEGJIKË TË ERE PËR VITIN 2021, SIPAS PLANIT TË MASAVE PËR ZBATIMIN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKË TË ERE PËR PERIUDHËN 2021 – 2023 SI DHE PËRDITËSIMIN E PLANIT TE MASAVE PËR OBJEKTIVAT STRATEGJIKË TË ERE-S PËR VITET 2022 – 2023

VENDIM Nr. 23, Datë 14.02.2022 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES MBI MASAT E TË LICENCUARVE NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT PËR ARRITJEN E TREGUESVE TË MATJES DHE VLERËSIMIT NGA ERE TË PERFORMANCËS SË SHËRBIMIT NDAJ KLIENTIT 

VENDIM Nr. 24, Datë 14.02.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC TERFOJA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “TËRFOJE” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW

VENDIM Nr. 25, Datë 14.02.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC TERFOJA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 26, Datë 14.02.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI DHE NGA PJESA E BIODEGRADUESHME E MBETJEVE TË NGURTA QË SHFRYTËZOJNË MBETURINAT INDUSTRIALE, URBANE DHE RURALE PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 27, Datë 14.02.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI, ERA DHE NGA PJESA E BIODEGRADUESHME E MBETJEVE TË NGURTA QË SHFRYTËZOJNË MBETURINAT INDUSTRIALE, URBANE DHE RURALE PËR VITIN 2022

VENDIM Nr. 28, Datë 14.02.2022 MBI KËRKESËN E OSSH SH.A., PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË ERE-S NR. 181, DATË 23.11.2016, “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 104, DATË 23.06.2016, TË BORDIT TË ERE, “MBI PËRCAKTIMIN E METODOLOGJISË SË VLERAVE REFERUESE NË RAST SE TË DHËNAT E MATJES JANË PËRKOHËSISHT TË PADISPONUESHME DHE TË PAARRITSHME, SI DHE MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMEVE TË ERE NR. 49, DATË 21.10.2004 DHE NR. 146, DATË 24.12.2013”

VENDIM Nr. 29, Datë 14.02.2022 MBI NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË PËRKOHSHËM TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW”

VENDIM Nr. 31, Datë 28.02.2022 MBI NDËRTIMIN E MJETEVE TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT ME QËLLIM RREGJISTRIMIN E AKSESIT NË TË DHËNAT E MATJES SË STANDARTEVE TË PERFORMANCËS SË CILËSISË “SPC” NGA OPERATORËT E RRJETIT TË GAZIT NATYROR DHE ÇDO I LICENCUAR NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT ME GAZ NATYROR

VENDIM Nr. 32, Datë 28.02.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “M.C INERTE LUMZI” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 33, Datë 28.02.2022 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K., ME NR. 390 SERIA F17 NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 174, DATË 26.10.2017

VENDIM Nr. 34, Datë 28.02.2022 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


VENDIM Nr. 36, datë 03.03.2022 MBI ZGJATJEN E VENDIMARRJES SË BORDIT PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “LAJTHIZA INVEST” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “QAMI 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.730 MW

VENDIM Nr. 37, Datë 03.03.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ADA SOLAR SE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 39, Datë 10.03.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K. PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 29, DATË 14.02.2022, “MBI NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË PËRKOHSHËM TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW”

VENDIM Nr. 40, Datë 10.03.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “LAJTHIZA INVEST” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “QAMI 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.730 MW

VENDIM Nr. 41, Datë 10.03.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGE KUÇ” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KUÇ” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1930 KW

VENDIM Nr. 43, Datë 16.03.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR KUALIFIKIMIN DHE PAJISJEN ME CERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS PËR IMPIANTIN E PRODHIMIT TË ENERGJISE ELEKTRIKE “HEC MOGLICË”, TË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A. PËR VITIN 2020 DHE 2021


VENDIM Nr. 45, Datë 18.03.2022 MBI MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË KODIN E RRJETIT TAP, ME PROPOZIM TË SHOQËRISE TAP AG, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 97, DATË 15.06.2020, TË BORDIT TË ERE-S

 

VENDIM Nr. 47, Datë 23.03.2022 MBI PAJISJEN ME ÇERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS PËR IMPIANTIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE “HEC BANJË”, TË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A. PËR PERIUDHËN 01.01.2021 – 31.12.2021

VENDIM Nr. 48, Datë 23.03.2022 MBI SHTYRJEN E VENDIMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K. PËR TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS NR. 49, SERIA NPM07P, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT NR. 61, DATË 02.11.2007, “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE ME ERË (PROJEKTI KAPPET)”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 49, Datë 23.03.2022 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË “KARAVASTA SOLAR” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME VENDNDODHJE NË ZONËN E REMASIT - KARAVASTA, LUSHNJE DHE LIBOFSHË, FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 140 MW

VENDIM Nr. 53, Datë 29.03.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ADA SOLAR SE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 54, Datë 29.03.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “IRARBA ENERGJI” SH.P.K .PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE NË FAVOR TË BANKËS SË BASHKUAR TË SHQIPËRISË (UNITED BANK OF ALBANIA) SH.A.

VENDIM Nr. 55, Datë 29.03.2022 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “DUFERCO SHQIPËRIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 58, Datë 31.03.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC TERFOJA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “TERFOJA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW

VENDIM Nr. 59, Datë 31.03.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC TERFOJA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 61, Datë 11.04.2022 MBI KËRKESËN E OSSH SH.A., LIDHUR ME DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E ERE-S NR. 60, DATË 25.02.2021

VENDIM Nr. 62, Datë 11.04.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KESH” SH.A., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK I DIGËS QYRSAQ, HEC VAU I DEJËS, ME KAPACITET TË INSTALUAR 5.143 MWp

VENDIM Nr. 63, Datë 11.04.2022 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË OST SH.A., PËR MIRATIMIN E KODIT TË TRANSMETIMIT

VENDIM Nr. 64, Datë 11.04.2022 MBI KUALIFIKIMIN DHE PAJISJEN ME CERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS PËR IMPIANTIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE HEC “MOGLICË”, TË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SH.A. PËR VITIN 2020 DHE 2021

VENDIM Nr. 65, datë 11.04.2022 MBI SHTYRJEN E VENDIMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “BLUE 1”, ME VENDNDODHJE NË ZONËN E SHEQ MARINAS, BASHKIA FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 50 MW

VENDIM Nr. 66, Datë 11.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K., ME NR. 390, SERIA F17, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 67, Datë 11.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K., ME NR. 377, SERIA T17, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 68, Datë 11.04.2022 MBI KËRKESËN E KONCESIONARIT “TEODORI” SH.P.K., PËR TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS SË SHOQËRISË KONCENSIONARE “TEODORI 2003” SH.P.K., NR. 87, SERIA PV09K, DHËNË PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ZALLI I BULQIZËS” DHE HEC “TERNOVË”, TEK SHOQËRIA “TEODORI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 69, Datë 11.04.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 18, DATË 04.02.2022, “MBI DEPOZITIMIN NGA OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES (OSSH SH.A.) PËR MIRATIM NË ERE TË KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË DHE KRITEREVE PËR PËRZGJEDHJEN E TIJ”

VENDIM Nr. 70, Datë 11.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 489, SERIA P21, NË VEPRITMARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K.

VENDIM Nr. 72, Datë 13.04.2022 MBI MIRATIMIN E TARIFËS SË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR PERIUDHËN 2022-2024

VENDIM Nr. 73, Datë 13.04.2022 MBI MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE SIPAS NIVELIT TË TENSIONIT, PËR PERIUDHËN 1 MAJ – 31 DHJETOR 2022

VENDIM Nr. 74, Datë 13.04.2022 MBI VLERËSIMET E ERE PËR KOSTOT E AKTIVITETIT TË FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR PERIUDHËN 01.05.2022 – 31.12.2022

VENDIM Nr. 75, Datë 13.04.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2022

VENDIM Nr. 76, Datë 13.04.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHKURT 2022

VENDIM Nr. 77, Datë 13.04.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MARS 2022

VENDIM Nr. 78, Datë 13.04.2022 MBI RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË BALANCIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 106, DATË 02.07.2020

VENDIM Nr. 79, Datë 13.04.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “M.C INERTE LUMZI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 80, Datë 13.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREEN ENERGY BILISHT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 kW

VENDIM Nr. 82, Datë 20.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 83, Datë 20.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “VOKOPOLA ENERGJI” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VOKOPOLA 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 274 KW, “VOKOPOLA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 3104 KW, DHE “VOKOPOLA 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2297 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 5675 KW

VENDIM Nr. 84, Datë 20.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN BEAT SYSTEM” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 kW

VENDIM Nr. 85, Datë 20.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “TREN SUN SYSTEM” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 kW

VENDIM Nr. 86, Datë 20.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NTSP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW

VENDIM Nr.87, Datë 20.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “KORÇA PHOTOVOLTAIC PARK” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 kW

VENDIM Nr. 89, Datë 28.04.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HEC BISHNICA 1, 2” SH.P.K., PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET PALËVE, SHOQËRISË FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A. DHE SHOQËRISË “HEC BISHNICA 1, 2” SH.P.K.

VENDIM Nr. 90, Datë 28.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 91, Datë 28.04.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., ME NR. 372, SERIA F12/17, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 20.07.2012, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 92, Datë 28.04.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “POWER COMM” SH.P.K., PËR HEQJEN E LICENCËS SË VEPRIMTARISË SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME NR. 466, SERIA T20

VENDIM Nr.93, Datë 28.04.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ECO - ELB” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI I PËRPUNIMIT TË MBETJEVE URBANE, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2850 KW

VENDIM Nr. 95, Datë 09.05.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBESP TRADING & CONSULTING” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISË

VENDIM Nr. 96, Datë 09.05.2022 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 29, DATË 14.02.2022, “MBI NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË PËRKOHSHËM TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 146, DATË 10.09.2020, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW”

VENDIM Nr. 97, Datë 09.05.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KARAVASTA SOLAR” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME VENDNDODHJE NË ZONËN E REMASIT - KARAVASTA, LUSHNJE DHE LIBOFSHË, FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 140 MWP

VENDIM Nr. 98, Datë 09.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “H&K@VALA MAR RESIDENCES” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 99, Datë 09.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “DUFERCO SHQIPËRIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 100, Datë 09.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., ME NR. 376, SERIA F12/17, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 20.07.2012, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 101, Datë 09.05.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALB - ENERGY” SH.P.K., PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 367, SERIA T17, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 65, DATË 11.05.2017

VENDIM Nr. 102, datë 09.05.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 40, DATË 10.03.2022, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “LAJTHIZA INVEST” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “QAMI 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.730 MW”

VENDIM Nr. 105, Datë 19.05.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN PRILL 2022

VENDIM Nr. 106, Datë 19.05.2022 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES SË PËRDORIMIT TË TERMINALIT TË GAZIT NATYROR TË LËNGSHËM (GNL)

VENDIM Nr. 107, Datë 19.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E METODOLOGJSË SË LLOGARITJES SË TARIFËS PËR SHËRBIMIN E SISTEMIT TË DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 108, Datë 19.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “PPC ALBANIA” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 109, Datë 19.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “DANSKE COMMODITIES ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 110, Datë 19.05.2022 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “TAMARA HYDRO ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “URA E TAMARËS”, I PËRBËRË NGA TRE HEC-E, HEC “KOZHNJË 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1900 KW, HEC “KOZHNJË 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1000 KW DHE HEC “TAMARA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12088 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14,988 KW

VENDIM Nr. 111, Datë 19.05.2022 MBI PEZULLIMIN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUSHTIT TË VENDOSUR NË VENDIMIN NR. 110, DATË 26.04.2021, PËR DEPOZITIMIN NË ERE TË LEJES MJEDISORE TË RINOVUAR

VENDIM Nr. 112, Datë 19.05.2022 KËRKESËN E SHOQËRISË “HEC - i TËRVOLIT” SH.P.K., PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET SHOQËRISË FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË (FTL) SH.A. DHE SHOQËRISË “HEC - i TËRVOLIT” SH.P.K.

VENDIM Nr. 113, Datë 19.05.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJES NDËRMJET PALËVE, SHOQËRISË KROI MBRET ENERGJI SH.P.K., SHOQËRISË FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A. DHE SHOQËRISË OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A.

VENDIM Nr. 114, Datë 19.05.2022 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE

VENDIM Nr. 116, Datë 24.05.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “BLUE 1” ME VENDNDODHJE NË ZONËN E SHEQ MARINAS, BASHKIA FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 50 MW

VENDIM Nr. 117, Datë 24.05.2022 MBI NJOHJEN E LICENCËS PËR FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE LËSHUAR NGA ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI E REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PËR SUBJEKTIN “FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS SH.P.K.”,

VENDIM Nr. 118, Datë 24.05.2022 MBI NJOHJEN E LICENCËS PËR TREGTIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE LËSHUAR NGA ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI E REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PËR SUBJEKTIN “FUTURE ENERGY TRADING AND EXCHANGE DYNAMICS SH.P.K. (FUENTE DYNAMICS)”

VENDIM Nr. 119, Datë 24.05.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “IRARBA ENERGJI” SH.P.K. PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË PALUAJTSHME NË FAVOR TË BANKËS SË BASHKUAR TË SHQIPËRISË SH.A.

VENDIM Nr. 120, Datë 24.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “EGNATIA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “GOSTIMA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 3047 KW, GOSTIMA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5586 KW, GOSTIMA 3” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5335 KW, GOSTIMA 4” ME KAPACITET TË INSTALUAR 7396 KW, GOSTIMA 5” ME KAPACITET TË INSTALUAR 10321 KW, GOSTIMA 5/1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 450 KW DHE “GOSTIMA 6” ME KAPACITET TË INSTALUAR 16819 KW ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 48 864 kW

VENDIM Nr. 121, Datë 24.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “EGNATIA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 122, Datë 24.05.2022 MBI MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., ME NR. 372 SERIA F12/17 NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 20.07.2012, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 124, Datë 31.05.2022 MBI LLOGARITJEN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2022

VENDIM Nr. 125, Datë 31.05.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DUFERCO SHQIPËRIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 126, Datë 31.05.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 127, Datë 31.05.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY FINANCING TEAM TIRANA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 128, Datë 31.05.2022 MBI REFUZIMIN PËRLICENCIMIN E SHOQËRISË “GREEN ENERGY BILISHT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 kW

VENDIM Nr. 129, Datë 31.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ALB – ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 130, Datë 31.05.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NRG POWER” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 131, Datë 31.05.2022 MBI MOS FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NRG POWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


VENDIM Nr. 133, Datë 06.06.2022 MBI KËRKESËN E INSPEKTORIATIT SHTETËROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES, MIRATUAR ME VENDIMIN NR.166, DATË 10.10.2016, TË BORDIT TË ERE, E NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 134, Datë 06.06.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “TEODORI” SH.P.K. PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 68, DATË 11.04.2022, “MBI KËRKESËN E KONCESIONARIT “TEODORI” SH.P.K., PËR TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS SË SHOQËRISË KONCENSIONARE “TEODORI 2003” SH.P.K., NR. 87, SERIA PV09K, DHËNË PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ZALLI I BULQIZËS” DHE HEC “TERNOVË”, TEK SHOQËRIA “TEODORI” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 135, Datë 06.06.2022 MBI KËRKESËN PËR LICENCIM TË SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 136, Datë 06.06.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “LIRIA ENERGJI” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICNCËS NR. 339, SERIA PV16K , DHËNË NGA BORDI I ERE-S ME VENDIMIN NR. 51, DATË 29.04.2016, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHPELLA POSHTË 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2300 KW

VENDIM Nr. 137, Datë 06.06.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 376, SERIA F17 NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 114, DATË 27.07.2012, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 138, Datë 06.06.2022 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “KORÇA PHOTOVOLTAIC PARK” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW

VENDIM Nr. 139, Datë 06.06.2022 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “NTSP” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW

VENDIM Nr. 140, Datë 06.06.2022 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “SUN BEAT SYSTEM” SH.P.K. PËR PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 kW

VENDIM Nr. 141, Datë 06.06.2022 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “TREN SUN SYSTEM” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 kW

VENDIM Nr. 142, Datë 06.06.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “VOKOPOLA ENERGJI” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VOKOPOLA 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 274 KW, “VOKOPOLA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 3104 KW, DHE “VOKOPOLA 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2297 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 5675 KW

VENDIM Nr. 143, Datë 06.06.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 380, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ALIN TRADING” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 137, DATË 06.09.2017

VENDIM Nr. 144, Datë 06.06.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 415, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 157, DATË 09.07.2018

VENDIM Nr. 145, Datë 06.06.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., ME NR. 372, SERIA F12/17 NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 20.07.2012, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 146, Datë 06.06.2022 MBI SHTYRJEN E VENDIMARRJES SË BORDIT PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISË “HEC-I KABASH POROCAN” SH.P.K.

VENDIM Nr. 148, Datë 10.06.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MAJ 2022

VENDIM Nr. 149, Datë 10.06.2022 MBI KËRKESËN PËR LICENCIMI TË SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 150, Datë 10.06.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “DANSKE COMMODITIES ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 151 Datë 10.06.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SA-GLE KOMPANI” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SAJ

VENDIM Nr. 152, Datë 13.06.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 15, DATË 31.01.2019, “MBI LICENCIMIN NË AKTIVITETIN E TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR,TË TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ALBANIA, E RREGJISTRUAR PRANË QKB, SI DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ AKSIONARE (SH.A.), TRANS ADRIATIC PIPELINE AG”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 153, Datë 13.06.2022 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISË “HEC-I KABASH POROCAN” SH.P.K.

VENDIM Nr. 154, Datë 13.06.2022 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISË “ALBESP TRADING & CONSULTING” SH.P.K.

VENDIM Nr. 155, Datë 13.06.2022 MBI MIRATIMIN E KALENDARIT TË MASAVE TË ENTIT TË RREGULLATOR TË ENERGJISË PËR FILLIMIN E ZBATIMIT DHE NDJEKJEN E PLOTËSIMIT TË REKOMANDIMEVE TË REZOLUTËS PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË PËR VITIN 2021 MIRATUAR NGA KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDIM Nr. 156, Datë 13.06.2022 MBI MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË ERE-S, “MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE SIPAS AUDITIMIT TË KRITEREVE TË PERFORMANCËS PËR ENTIN RREGULLATOR TË ENERGJISË GJATË VITIT 2021”

VENDIM Nr. 157, Datë 17.06.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., ME NR. 372, SERIA F12/17, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 159, Datë 17.06.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBTEK ENERGY” SH.P.K. PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA IMPIANTI I TRAJTIMIT TË MBETJEVE URBANE NË QYTETIN E ELBASANIT

VENDIM Nr. 160, Datë 17.06.2022 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “PPC ALBANIA” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NR. 373, SERIA T17, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 161, Datë 17.06.2022  LICENCIMIN E SHOQËRISË “VOKOPOLA ENERGJI” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VOKOPOLA 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 274 KW, “VOKOPOLA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 3104 KW, DHE “VOKOPOLA 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2297 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 5675 KW

VENDIM Nr. 163, Datë 20.06.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “H&K @ VALA MAR RESIDENCES” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 164, Datë 20.06.2022 MBI TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS SË SHOQËRISË “HERA”SH.P.K., NR. 49, SERIA NPM07P, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT NR. 61, DATË 02.11.2007, “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE ME ERË (PROJEKTI KAPPET)”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 166, Datë 28.06.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI ME FUQI TË INSTALUAR DERI 2 MW PËR VITIN 2022

VENDIM Nr. 167, Datë 28.06.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 168, Datë 28.06.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 169 Datë 28.06.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NRG POWER” SH.P.K NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 170, Datë 28.06.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “EGNATIA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 171, Datë 28.06.2022 MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISË “M.T.C ENERGY” SH.P.K.

VENDIM Nr. 173, Datë 07.07.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN QERSHOR 2022

VENDIM Nr. 174, Datë 07.07.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “OST” SH.A. PËR MIRATIMIN E TRANSFERIMIT TË ASETEVE TË INVESTIMIT TË KRYER NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “SUPPLY AND INSTALATION OF TRANSMISSION METER/DATA CENTER” NGA OST SH.A. TEK OSHEE GROUP SH.A.

VENDIM Nr. 175, Datë 07.07.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “M&K ENERGY TRADING CO” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 176, Datë 07.07.2022 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 144, DATË 06.06.2022 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 415, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 157, DATË 09.07.2018”

VENDIM Nr. 178, Datë 13.07.2022  MBI ZGJIDHJEN E ANKESËS SË SHOQËRISË “ANIO OIL & GAS” SH.A. , PËR TË LICENSUARIN SHOQËRINË “ALBPETROL” SH.A.

 

VENDIM Nr. 179, Datë 13.07.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 180, Datë 13.07.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 181, Datë 13.07.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NRG POWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 182, Datë 13.07.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALB - ENERGY” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 183, Datë 13.07.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E “BURSËS SHQIPTARE TË ENERGJISË ELEKTRIKE – ALPEX” SH.A. NË VEPRIMTARINË E OPERIMIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 185, Datë 21.07.2022 MBI MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË TARIFËS PËR SHËRBIMIN E SISTEMIT TË DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 187, Datë 21.07.2022 MBI KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT FOTOVOLTAIK NË DIGËN E QYRSAQIT, HEC “VAU I DEJËS” I SHOQËRISË “KESH” SH.A.

VENDIM Nr. 188, Datë 21.07.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “C&S CONSTRUCTION ENERGY” SH.P.K. PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË ERE-S NR. 67, DATË 27.10.2011 “PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “DOSKU - ENERGY” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE” DHE HEQJEN E LICENCËS SË SHOQËRISË “DOSKU ENERGY” SH.P.K. PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 190, Datë 21.07.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NTSP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME VENDNDODHJE NË ZONËN BITINCKË, BILISHT, QARKU KORÇË, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 191, Datë 21.07.2022 MBILICENCIMIN E SHOQËRISË “KORÇA PHOTOVOLTAIC PARK” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME VENDNDODHJE NË ZONËN BITINCKË, BILISHT, QARKU KORÇË, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 192, Datë 21.07.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “TREN SUN SYSTEM” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 193, Datë 21.07.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN BEAT SYSTEM” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 194, Datë 21.07.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREEN ENERGY BILISHT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 195, Datë 03.08.2022 MBI KËRKESËN E OSSH SH.A., LIDHUR ME RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 133, DATË 06.06.2022

VENDIM Nr. 196, Datë 03.08.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 154, DATË 13.06.2022 “MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SHOQËRISË “ALBESP TRADING & CONSULTING” SH.P.K.”

VENDIM Nr. 197, Datë 03.08.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 40, DATË 10.03.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “LAJTHIZA INVEST” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “QAMI 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1.730 MW”

VENDIM Nr. 198, Datë 03.08.2022 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 181, DATË 13.07.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NRG POWER” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 199, Datë 03.08.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “NRG POWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 200, Datë 03.08.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “M&K ENERGY TRADING CO” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


VENDIM Nr. 201, Datë 10.08.2022 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E SHOQËRISË “EGNATIA HYDROPOWER” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 202, Datë 10.08.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “EZ-5 ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 10 MW, ME VENDNDODHJE NË ZONËN KADASTRALE NR. 3038, FSHATI POVELÇË, NJËSIA ADMINISTRATIVE DËRMENAS, BASHKIA FIER, QARKU I FIERIT

VENDIM Nr. 203, Datë 10.08.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS NR. 373 SERIA T17 TË SHOQËRISË “PPC ALBANIA” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 93, DATË 04.07.2017

VENDIM Nr. 204, Datë 10.08.2022 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 205, Datë 10.08.2022 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A. PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 206, Datë 10.08.2022 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 116, DATË 24.05.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SPV BLUE 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “BLUE 1” ME VENDNDODHJE NË ZONËN E SHEQ MARINAS, BASHKIA FIER, ME KAPACITET TË INSTALUAR 50 MW”

VENDIM Nr. 207, Datë 17.08.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN KORRIK 2022

VENDIM Nr. 208, Datë 17.08.2022 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 70, DATË 11.04.2022, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 489, SERIA P21, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K.” DHE RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 99, DATË 16.04.2021 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VARDARI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1972 KW”

VENDIM Nr. 209, Datë 17.08.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 167, DATË 28.06.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 210, Datë 17.08.2022 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 168, DATË 28.06.2022 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SALILLARI ENERGY TRADE” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 211, Datë 17.08.2022 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR APLIKIMIN E SHOQËRISË “EGNATIA HYDROPOWER” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 212, Datë 17.08.2022 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 380, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ALIN TRADING” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 137, DATË 06.09.2017

VENDIM Nr. 214, Datë 24.08.2022 MBI SHTYRJEN E VENDIMARRJES SË BORDIT PËR LICENCIMIN E BURSËS SHQIPTARE TË ENERGJISË ELEKTRIKE – ALPEX SH.A. NË VEPRIMTARINË E OPERIMIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 215, Datë 24.08.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SMART TRADE AND CONSULTING” SH.P.K., PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 216, Datë 24.08.2022 MBI PEZULLIMIN E VENDIMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË “LIRIA ENERGJI” SH.P.K. PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 218, Datë 01.09.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BINDI” SH.P.K., PËR RINOVIMIN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 170, DATË 26.10.2017

VENDIM Nr. 219, Datë 01.09.2022 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 240, DATË 21.12.2020 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERDY ENERGY” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KALIS” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2138 KW”

VENDIM Nr. 220, Datë 01.09.2022 MBI MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN PËR PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN, MODIFIKIMIN, TRANSFERIMIN, RINOVIMIN, NJOHJEN DHE HEQJEN E LICENCAVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 224, Datë 06.09.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 140, DATË 06.09.2017

VENDIM Nr. 225, Datë 06.09.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 141, DATË 06.09.2017

VENDIM Nr. 226, Datë 06.09.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “COSMOGRAL” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 227, Datë 06.09.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERNI SOLAR” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

 

VENDIM Nr.229, Datë 12.09.2022 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN GUSHT 2022 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV DHE ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR PERIUDHËN 01.08.2022 – 31.12.2022 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 20/10/6 KV

VENDIM Nr. 230, Datë 12.09.2022 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A. DHE OST SH.A. PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT PËR PERIUDHËN 02.07.2022 DERI MË 31.12.2022

VENDIM Nr. 231, Datë 12.09.2022 MBI SHTYRJEN E VENDIMARRJES SË BORDIT PËR KËRKESËN E SHOQËRISË “OST” SH.A. PËR TRANSFERIMIN E ASETEVE TË INVESTIMIT TË KRYER NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “SUPPLY AND INSTALATION OF TRANSMISSION METER/DATA CENTER” NGA OST SH.A. TEK OSHEE GROUP SH.A.

VENDIM Nr. 232, Datë 12.09.2022 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E LICENCIMIT TË SHOQËRISË “BREÇANI R.O.S.P” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “DRITA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW

VENDIM Nr. 233, Datë 12.09.2022 MBI SHQYRTIMIN E ANKESËS SË KONSUMATORIT A.Ç NDAJ FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL FSHU SH.A. DHE OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSSH SH.A.

VENDIM Nr. 235, Datë 22.09.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “SMART TRADE & CONSULTING” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 173, DATË 26.10.2017

VENDIM Nr. 236, Datë 22.09.2022 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “BINDI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 170, DATË 26.10.2017

VENDIM Nr. 237, Datë 22.09.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “EZ-5 ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 10 MW, ME VENDNDODHJE NË ZONËN KADASTRALE NR. 3038, FSHATI POVELÇË, NJËSIA ADMINISTRATIVE DËRMENAS, BASHKIA FIER, QARKU I FIERIT

VENDIM Nr. 238, Datë 22.09.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “EGNATIA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 239, Datë 22.09.2022 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSSH SH.A.

VENDIM Nr. 240, Datë 22.09.2022 MBI NJË NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 194, DATË 21.07.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREEN ENERGY BILISHT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK “ME VENDODHJE NË ZONËN BITINCKË, BILISHT, QARKU KORÇË ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, PËR NJË AFAT 25 VJEÇAR


VENDIM Nr. 243, Datë 23.09.2022 MBI KËRKESËN E OST SH.A., PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2023 DHE PERIUDHËN 2023-2025