Takimi i perbashket ERE-ZRRE me palët e interesit për miratimin e Rregullave të Tregut të Energjisë Elektrike si dhe anulimin e Rregullave të Tregtimit, Termat e Përgjithshme date 24.11.2022