Aktivitet dy ditor në Paris, nën mikëpritjen e homologëve të Komisionit Rregullator për Energjinë të Francës – CRE