Rregullore mbi Percaktimin e kritereve ne ushtrimin e aktivitetit te depozitimit te gazit natyror