Rregullore mbi masat e të licensuarve në aktivitetin e furnizmit me energji për arritjen e treguesve të matjes dhe vlerësimit nga ERE të performancës së shërbimit ndaj klientit


MSHMS-Komente në lidhje me draft-Rregulloren mbi masat e të licensuarve në aktivitetin e furnizmit me energji për arritjen e treguesve të matjes dhe vlerësimit nga ERE të performancës së shërbimit ndaj klientit 

MIE-Komente në lidhje me draft-Rregulloren mbi masat e të licensuarve në aktivitetin e furnizmit me energji për arritjen e treguesve të matjes dhe vlerësimit nga ERE të performancës së shërbimit ndaj klientit

FSHU -Mbi disa komente dhe propozime per "Rregulloren per masat e të licencuarve në aktivitetin e furnizimit per arritjen e treguesve të matjes dhe vlerësimit te performances nga ERE të performances së shërbimit ndaj klientit"

Autoriteti i Konkurrences-Ne lidhje me vendimin nr. 208, date 08.10.2021 "Mbi fillimin e procedures per miratimin e rregullores mbi masat e te licencuarve ne aktivitetin e furnizimit me energji per arritjen e
treguesve te matjes dhe vleresimit nga ERE te performances se sherbimit ndaj klientit ".

Komentet e Shoqatës së Furnizuesve AAES në lidhje me draft-Rregulloren mbi masat e të licensuarve në aktivitetin e furnizmit me energji për arritjen e treguesve të matjes dhe vlerësimit nga ERE të performancës së shërbimit ndaj klientit

Rregullore mbi masat e të licensuarve në aktivitetin e furnizmit me energji për arritjen e treguesve të matjes dhe vlerësimit nga ERE të performancës së shërbimit ndaj klientit