Draft-metodologjia per llogaritjen e detyrimit të energjisë së rinovueshme dhe procedurën per kompensimin e prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike