Nenshkrimi i marreveshjes se bashkepunimit mes ERE-ZRRE-OST-KOSTT me mbeshtetjen e USAID