Viti 2024

Rregjistri i Vendimeve 2024

VENDIM Nr. 01, Datë 22.01.2024 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2023 PËR KLIENTËT E LIDHUR NË NIVELIN E TENSIONIT 35 KV

VENDIM Nr. 02, Datë 22.01.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË SHPËRNDARJES SË TË ARDHURAVE NGA KONGJESTIONI NDËRMJET SHQIPËRISË DHE KOSOVËS

VENDIM Nr. 03, Datë 22.01.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E “PROCEDURAVE REZERVË PËR BASHKIMIN E TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË DITËS NË AVANCË SHQIPËRI - KOSOVË

VENDIM Nr. 04, Datë 22.01.2024 MBI KËRKESËN PËR SHTYRJE TË AFATIT TË DEROGIMIT TË SHOQËRISË KALISI HYDROPOWER SH.P.K.

VENDIM Nr. 05, Datë 22.01.2024 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 06, Datë 22.01.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 161, DATË 17.06.2022 "MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “VOKOPOLA ENERGJI” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VOKOPOLA 1”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  274 KW, “VOKOPOLA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  3104 KW, DHE “VOKOPOLA 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  2297 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 5675 KW”, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 07 Datë 22.01.2024 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.299, DATË 19.10.2023, PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE SHOQËRISË “TRUEN” SH.P.K. PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SAJ

VENDIM Nr. 09 Datë 29.01.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K. PËR HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 10 Datë 29.01.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K. PËR HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 11 Datë 29.01.2024 MBI ZGJATJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S LIDHUR ME KËRKESËN E SHOQËRISË “DRINI BULQIZE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 12 Datë 29.01.2024 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “DRINI BULQIZE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E  TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 13 Datë 29.01.2024 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.217, DATË 20.12.2019, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ELVA 2001” SH.A. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “MIVAS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 1940 KW

VENDIM Nr. 15 Datë 06.02.2024 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “ARÇOVA”

VENDIM Nr. 16 Datë 06.02.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “YILDIRIM ENERGY EUROPE ALBANIA” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ERE PËR NDRYSHIMIN E ORTAKUT QË KONTROLLON INTERESAT E SAJ

VENDIM Nr. 17 Datë 06.02.2024 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERSEKA SOLAR PARK 1” SH.P.K. PËR MARRJEN E AUTORIZIMIT TË ERE-S PËR VENDOSJEN E KUOTAVE TË SAJ SI KOLATERAL PËR GARANTIMIN E DETYRIMIT NDAJ TË TRETËVE