Viti 2016

RREGJISTRI I VENDIMEVE TE ERE-S 2016

VENDIM Nr. 1, Datë 27.01.2016 MBI KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË ERE NR. 156 DATË 24.12.2015 “MBI LENIEN NE FUQI TE VENDIMEVE NR .139, NR. 140, NR 141, NR.145, NR. 146, NR. 147, NR. 148 DATE 26.12.2014 SI DHE TË VENDIMIT NR. 27 DATE 16.02.2015 TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE PËR PERIUDHËN 1 JANAR 2016 – 30 QERSHOR 2016”  

VENDIM Nr. 2, Datë 27.01.2016 MBI FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E   KODIT TË TRANSMETIMIT

VENDIM Nr. 3, Datë 27.01.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LICENSËS PËR OPERIMIN E SISTEMIT TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKEVENDIM Nr. 4, Datë 27.01.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LICENSËS PËR VEPRIMTARINË E OPERIMIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE  

VENDIM Nr. 5, Datë 27.01.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLAVE TË CILËSISË SË FURNIZIMIT DHE PERFORMACËS SË SIGURISË SË RRJETIT TË TRANSMETIMIT

VENDIM Nr.6, Datë 27.01.2016nMBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË MENAXHIMIT TË KAPACITETIT NDËRKUFITAR

VENDIM Nr. 7, Datë 27.01.2016 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “NISHOVA ENERGY” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE  

VENDIM Nr. 8, Datë 27.01.2016 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “PHOENIX  PETROLEUM” SH.A.,NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 9, Datë 27.01.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E KONTRATËS TIP MBI VERIFIKIMIN E MATESAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHE VULOSJEN E TYRE

VENDIM Nr. 10, Datë 27.01.2016 MBI NJË NDRYSHIM  NË VENDIMIN NR. 157, DATË 28.12.2015 TË BORDIT TË ERE “PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 11, Datë 27.01.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “ALBANIAN GENERAL ELETRICITY” SH.A, NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE  VENDIM Nr. 12, Datë 29.01.2016 MBI ANKANDET E KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT NË KUFIRIN ME KOSOVËN
 

VENDIM Nr. 13, Datë 16.02.2016 MBI TARIFËN FIKSE TË ENERGJISË ELEKTRIKE, QË DO T`U PAGUHET PRODHUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE, NGA HIDROCENTRALET PËR VITIN 2016

VENDIM Nr. 14, Datë 16.02.2016 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR  MIRATIMIN E KËRKESËS SË “EVN TRADING” SH.P.K, PËR  HEQJEN E LICENSËS  PËR  AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME  NR. 179 SERIA T12 , MIRATUAR  ME VENDIMIN NR. 124,  DATË 29.08.2012 TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE.
 

VENDIM Nr. 15, Datë 16.02.2016 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “PËRPARIMI SK” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHTIKA”
 

VENDIM Nr. 16, Datë 16.02.2016 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “PERPARIMI SK” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
 

VENDIM Nr. 17, Datë 16.02.2016 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET, “CEREMI” DHE “DRAGOBIA” ME FUQI TOTALE TE INSTALUAR 21900 KW
 

VENDIM Nr. 18, Datë 16.02.2016 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
 

VENDIM Nr. 19, Datë 16.02.2016 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DRAGOBIA ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


VENDIM Nr. 20, Datë 16.02.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “HEC LASHKIZA” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “LASHKIZA 1” ME FUQI TË INSTALUAR 4076 KW DHE “LASHKIZA 2” ME FUQI TË INSTALUAR 882 KW (ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 4958 KW)
 

VENDIM Nr. 21, Datë 16.02.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “HEC LASHKIZA” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
 

VENDIM Nr. 22, Datë 16.02.2016 PËR MIRATIMIN E AMENDIMIT  TE NENIT 15 TË MARRËVESHJES SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT MIRATUAR ME VENDIMIN E ERE NR. 10 DATË 04.02.2015

VENDIM Nr. 23, Datë 16.02.2016 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “KISI – BIO - ENERGJI” SH.P.K, PËR LËNIE SI GARANCI HIPOTEKORE PRANË RAIFFEISEN BANK, TË ASETEVE QË DISPONON

VENDIM Nr. 24, Datë 16.02.2016 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRIVE “EURON ENERGY” SH.P.K, “ENERGAL” SH.P.K DHE “ALB-ENERGY” SH.P.K PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 133, DATË 31.10.2015 TË BORDIT TË ERE
 

VENDIM Nr. 25, Datë 16.02.2016 MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “HEC TERVOLI” SH.P.K., PËR LËNIE SI GARANCI HIPOTEKORE PRANË RAIFFEISEN BANK, TË ASETEVE QË DISPONON


 

VENDIM Nr. 26, Datë 09.03.2016 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË KESH SH.A. PËR SHTYRJEN E AFATIT TË MARRËVESHJES PËR SHIT – BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE MIDIS KESH SH.A DHE OSHEE SH.A PËR TEPRICAT E ENERGJISË ELEKTRIKE, PËRFSHIRË TEPRICAT NË KUSHTET E PRURJEVE TË MËDHA, ME QËLLIM PLOTËSIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR VITIN 2015.

VENDIM Nr. 27, Datë 09.03.2016 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES PËR FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE MIDIS KESH SH.A/FPSH DHE OSHEE SH.A/FPP

VENDIM Nr. 28, Datë 09.03.2016 MBI KËRKESËN E SHOQATËS SHQIPTARE TË ENERGJISË SË RINOVUESHME  PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR 13 DATË 16.02.2016 TË BORDIT TË ERE MBI TARIFËN FIKSE TË ENERGJISË , QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALET PËR VITIN 2016.

VENDIM Nr. 29, Datë 09.03.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “BALLENJA POWER MARTANESH”SH.P.K.,  NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC BALLENJA ME FUQI TË INSTALUAR 1900 KW

VENDIM Nr. 30, Datë 09.03.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “BALLENJA POWER MARTANESH” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 31, Datë 09.03.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “BALLENJA POWER MARTANESH”SH.P.K.,  NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT  TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 32, Datë 09.03.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “SKATINA HEC”SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SKATINA” ME FUQI TË INSTALUAR 2677 KW

VENDIM Nr. 33, Datë 09.03.2016 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “PHOENIX PETROLEUM SH.A. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 34, Datë 09.03.2016 PËR FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “RREGULLORES SE PROÇEDURAVE TË TRANSFERIMIT TË ASETEVE  NGA TË LIÇENSUARIT”

VENDIM Nr. 35, Datë 09.03.2016 MBI FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E LIÇENSËS PËR VEPRIMTARINË E FURNZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.  36  Datë 31. 03. 2016 PER MIRATIMIN E CERTIFIKIMIT PERFUNDIMTAR  TË TAP AG SI OPERATOR I PAVARUR I TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 37, Datë 31.03.2016 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË ERE-s “GJENDJA E SEKTORIT TË ENERGJISË DHE VEPRIMTARIA E ERE-s GJATË VITIT 2015

VENDIM Nr. 38, Datë 12.04.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “BALLENJA POWER MARTANESH” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC BALLENJA ME FUQI TË INSTALUAR 1900 KW

VENDIM Nr. 39, Datë 12.04.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “BALLENJA POWER MARTANESH” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

VENDIM Nr. 40, Datë 12.04.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “BALLENJA POWER MARTANESH”SH.P.K.,  NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT  TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 41, Datë 12.04.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “HEC LASHKIZA” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “LASHKIZA 1” ME FUQI TË INSTALUAR 4076 KW DHE LASHKIZA 2” ME FUQI TË INSTALUAR 882 KW (ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 4958 KW)

VENDIM Nr. 42, Datë 12.02.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “HEC LASHKIZA” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

VENDIM Nr. 43, Datë 12.04.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË DEVOLL HYDROPOWER” SH.A NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “BANJË” ME FUQI TË INSTALUAR 73 000 KW DHE “MOGLICË” ME FUQI TË INSTALUAR 182 500 KW (ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 255 500 KW)

VENDIM Nr. 44, Datë 12.04.2016 PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “PHOENIX PETROLEUM” SH.A NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË GAZIT NATYROR 
 
VENDIM Nr. 45, Datë 12.03.2016 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË “EVN TRADING” SH.P.K, PËR HEQJEN E LICENSËS PËR AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE ME NR. 179 SERIA T12, MIRATUAR MEVENDIMIN NR. 124, DATË 29.08.2012 TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE

VENDIM Nr. 48, Datë 29.04.2016 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIM E SHOQËRISË “XHENGO ENERGJI” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KASOLLET E SELCËS”

VENDIM Nr. 49, Datë 29.04.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “XHENGO ENERGJI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 50, Datë 29.04.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “XHENGO ENERGJI” SH.P.K., NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT  TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 51, Datë 29.04.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “LIRIA ENERGJI” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHPELLA POSHTE 2” ME FUQI TË INSTALUAR 2300 KW

VENDIM Nr. 52, Datë 29.04.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “LIRIA ENERGJI ” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE  

VENDIM Nr. 53, Datë 29.04.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “LIRIA ENERGJI” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE  

VENDIM Nr. 54, Datë 29.04.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “AE DISTRIBUTION” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 55, Datë 29.04.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “AE DISTRIBUTION” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 56, Datë 29.04.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DEVOLL  HYDROPOWER” SH.A NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 57, Datë 29.04.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DAAB ENERGY GROUP” SH.P.K.  NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC „DOBRENJË -TOMORRICË ME FUQI TË INSTALUAR 2400 KW

VENDIM Nr. 58, Datë 29.04.2016 MBI  FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DAAB ENERGY GROUP” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 59, Datë 29.04.2016 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PER MIRATIMIN E “KUSHTEVE TE PERGJITHSHME TE KONTRATES SE SHERBIMIT UNIVERSAL TE FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE PËR KLIENTET FUNDORË”

VENDIM Nr. 60, Datë 29.04.2016 MBI FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR SHQYRTIMIN  E DRAFT - RREGULLORES PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES 

VENDIM Nr.62, Datë 13.05.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR  MIRATIMIN E  DISA NDRYSHIMEVE NË MODELIN E KONTRATËS SË SHITBLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A. (FPSH) DHEPRODHUESVE TË VEGJËL TË ENERGJISË (PVE) MIRATUAR ME VENDIMIN NR.80 DATE 23.10.2009 , TE NDRYSHUAR 

VENDIM Nr. 63, Datë 27.05.2016 PËR FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “RREGULLORES SË PROCEDURAVE TË PARAQITJES DHE MIRATIMIT TË PLANIT TË INVESTIMEVE NGA OPERATORËT E TRANSMETIMIT DHE SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE TË LICENSUARVE QË MBARTIN DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK”

VENDIM Nr. 64, Datë 27.05.2016 PER FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË PERCAKTIMIT TË ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT

VENDIM Nr. 65, Datë 27.05.2016 MBI FILLIMIN E PROÇEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR VENDOSJEN E DETYRIMIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE NË SHQIPËRI”VENDIM Nr. 66, Datë 27.05.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E “KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE PËR KLIENTËT FUNDORË”

VENDIM Nr. 66, Datë 27.05.2016 MBI  FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E “KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE PËR KLIENTËT FUNDORË”

VENDIM Nr. 67, Datë 27.05.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES MBI PROCEDURAT PËR PARAQITJEN E NJË KËRKESE, SHQYRTIMIN E SAJ DHE AFATET E NJOFTIMIT KUR KLIENTI DYSHON NË SAKTESINË E TË DHËNAVE TË APARATIT MATËS  TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 68, Datë 27.05.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MIRATIMIN E  NJË  NDRYSHIMI NË “RREGULLAT E TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 69, Datë 27.05.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016 PËR KOMPANINE OST SH.A.

VENDIM Nr. 70, Datë 27.05.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016 PËR KOMPANINË OSHEE SH.A

VENDIM Nr. 71, datë 27.05.2016 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË KESH SH.A. PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR PERIUDHËN 1 KORRIK 2016 – 31 DHJETOR 2016

VENDIM Nr. 72, Datë 27.05.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË OSHEE SH.A. PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS PËR  SHËRBIMIN E SHPËRNDARJES DHE ÇMIMIT TË SHITJES ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR PËRIUDHEN  1 KORRIK-31 DHJETOR 2016

VENDIM Nr. 73, Datë 27.05.2016 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “REKA ENERGY” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC –ET “ZAJE” ME FUQI 220 KW, “TURAJ” ME FUQI 320 KW, “XHAFERAJ-MESHTEKEN” ME FUQI 3680 KW, “NOVOSEJ” ME FUQI 220 KW,  DHE “KOLLOVOZ” ME FUQI 1500 KW(ME FUQI TOTALE 5940 KW)

VENDIM Nr. 75, Datë 07.06.2016 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016 PËR KESH SH.A

VENDIM Nr. 76, datë 07.06.2016 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË OST SH.A. PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR PERIUDHËN 1 KORRIK 2016 – 31 DHJETOR 2016

VENDIM Nr. 77, Datë 07.06.2016 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 78, Datë 07.06.2016 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS “PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE TEKNIKE NË SISTEMIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A DHE KESH SH.A”

VENDIM Nr. 79, Datë 07.06.2016 MBI MIRATIMIN E “KONTRATËS PËR SIGURIMIN E SHËRBIMEVE NDIHMËSE DHE TË BALANCIMIT TË SISTEMIT ELEKTRO-ENERGJITIK PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2016 – 30.06.2016” MIDIS OST SH.A. DHE KESH SH.A.

VENDIMI NR. 80, MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER”SH.A., PËR LIÇENSIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “BANJE” DHE “MOGLICE”

VENDIMI NR. 81, MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS SE SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER”SH.A.,  PËR LICENSIM NE AKTIVITETIN  E  FURNIZIMIT TE ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIMI NR. 82, MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “AE DISTRIBUTION” SH.P.K., PËR LICENSIM NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TE ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIMI NR. 83, MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “AE DISTRIBUTION”SH.P.K., PËR LICENSIM NE AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIMI NR. 84, MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY ” SH.P.K,  PËR SHTYRJEN E AFATEVE TE LICENSËS NR. 64, TE DHËNË  ME VENDIMIN E BORDIT TE KOMISIONERËVE NR. 90, DATE 06.08.2008

VENDIMI NR. 85, MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERS-08 ” SH.P.K,  PËR SHTYRJEN E AFATEVE TE LICENSËS NR.59, SERIA NPM08P “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE”, TE DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT  NR. 63, DATE 13.06.2008.

VENDIMI NR. 86, MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K,  PËR SHTYRJEN E AFATEVE TE LICENSËS NR. 49, SERIA NPM07  “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE ELEKTRIKE ,( PROJEKTI KAPPET)”, TE DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TE ERE-S ME NR. 61, DATE 02.11.2007.

VENDIMI NR. 87, MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E VENTO S.R.L ALBANIA” SH.P.K,  PËR SHTYRJEN E AFATEVE TE LICENSËS NR. 60, SERIA NPM08, “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE”, TE DHËNË ME VENDIMIN NR. 84, DATE 17.07.2008.

VENDIMI NR. 88, MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIA GREEN ENERGY ” SH.P.K PËR SHTYRJEN E AFATEVE TE LICENSËS NR. 63, TE DHËNË  ME VENDIMIN E BORDIT TE ERE-S, NR. 89, DATE 06.08.2008.

VENDIMI NR. 89, MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALB WIND ENERGY” SH.P.K,  PËR SHTYRJEN E AFATEVE TE LICENSËS NR. 53 , SERIA NPM08P  “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE ME ERE ( PROJEKTI VISU DHE PROJEKTI TERPAN)”, TE DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TE KOMISIONERËVE TE ERE-S ME NR. 13, DATE,28.01.2008, I NDRYSHUAR.

VENDIMI NR. 90, MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KËRKESËN E SHOQËRISË “NORDIC INVEST GROUP” SH.P.K., PËR LICENSIM NE AKTIVITETIN E TREGTIMIT TE ENERGJISË ELEKTRIKE. 

VENDIMI NR. 91, MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR KËRKESËN E SHOQËRISË “GAVRAN  ENERGY”SH.P.K.,  PËR LIÇENSIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TE ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “GAVRAN 1” DHE “GAVRAN.

VENDIMI NR. 92, MBI FILLIMIN E  PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZGJIDHJEN SE MOSMARRËVESHJEVE DHE TRAJTIMIN E ANKESAVE MES KLIENTËVE DHE TË LICENSUARVE NE SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR

VENDIMI NR. 93, MBI FILLIMIN E  PROCEDURAVE  PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI NDRYSHIMIN E FURNIZUESIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIMI NR. 94, DATË 17.06.2016, “MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË LLOGARITJES SË DËMIT EKONOMIK NGA OPERATORI I SISTEMIT, SI PASOJE E NDËRHYRJEVE TË PALIGJSHME NË SISTEMIN E SHPËNDARJES

VENDIMI NR. 95, DATË 17.06.2016, “MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET MINIMALE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIMI NR.96, DATË 17.06.2016, “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE PROCEDURAT E ERE-S.”

VENDIMI NR. 97, DATË 17.06.2016, “MBI MIRATIMIN E LICENSËS SË TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.”

VENDIMI NR. 98, DATË 17.06.2016, “MBI MIRATIMIN E LIÇENSËS PËR VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.”

VENDIMI NR. 99, DATË 17.06.2016, NR. 99, DATË 17.06.2016, “MBI MIRATIMIN E LICENSËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.”

VENDIMI NR. 100, DATË 17.06.2016, “MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PER MIRATIMIN E KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDERMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TE SHERBIMIT UNIVERSAL.”

VENDIM Nr.101, Datë 23.06.2016 MBI MIRATIMIN E  DISA  NDRYSHIMEVE NË MODELIN E KONTRATËS SË SHITBLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A. (FPSH) DHE PRODHUESVE TË VEGJËL TË ENERGJISË (PVE) MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 80 DATE 23.10.2009, TE NDRYSHUAR

VENDIM Nr.102, Datë 23.06.2016 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË OST SH.A. LIDHUR ME MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E TRANSMETIMIT,SHËRBIMET NDIHMËSE DHE DISBALANCAT
               
VENDIM Nr.103, Datë 23.06.2016 MBI MIRATIMIN E  RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK 

VENDIM Nr.104, Datë 23.06.2016 MBI PËRCAKTIMIN E METODOLOGJISË SË VLERAVE REFERUESE NË RAST SE TË DHËNAT E MATJES JANË PËRKOHESISHT TË PADISPONUESHME DHE TË PAARRITËSHME  SI DHE MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMEVE TË ERE NR.49, DATË 21.10.2004, DHE NR. 146, DATË 24.12.2013
 
VENDIM Nr. 105, Datë 23.06.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN/KLASIFIKIMIN E SISTEMEVE TË MBYLLURA TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr.106, Datë 29.06.2016 PËR MIRATIMIN E  NJË NDRYSHIMI NË “RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr.107, Datë 29.06.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË “BALKAN GREEN ENERGY” SH.P.K  ME NR.3, SERIA.PVO3K, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TE KOMISIONEREVE  NR. 69, DATË 12.12.2007

VENDIM Nr.108, datë 29.06.2016 MBI KËRKESËN E SHOQATËS SHQIPËTARE TË ENERGJISË SË RINOVUESHME  PËR RISHIKIMIN/PEZULLIMIN E VENDIMIT TE BORDIT TE ERE-s  NR 77 DATË 07.06.2016 “PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

VENDIM Nr.109, Datë 29.06.2016 MBI MIRATIMIN  E RREGULLORES PËR PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN, MODIFIKIMIN, TRANSFERIMIN, RINOVIMIN OSE HEQJEN E LICENSAVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.111, Datë 01.07.2016 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMEVE NR .139, NR. 141, NR. 145, NR.146, NR.147, NR. 148 DATË 26.12.2014 TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S PËR PERIUDHËN 1 KORRIK 2016-31 DHJETOR 2016

VENDIM Nr. 112, Datë 08.07.2016 PËR PËRCAKTIMIN E TË LICENCUARIT TË NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE PËR USHTRIMIN E DETYRIMIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL

VENDIM Nr. 113, Datë 08.07.2016 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR NDRYSHIMIN E FURNIZUESIT TË ENERGJISE ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 114, Datë 08.07.2016 PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER TRAJTIMIN E ANKESAVE TË PARAQITURA NGA KLIENTËT DHE PËR ZGJIDHJEN E MOSMARREVESHJEVE MIDIS TE LICENCUARVE NE SEKTORIN E ENERGJISE ELEKTRIKE DHE TE GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 115, Datë 08.07.2016 MBI PËRCAKTIMIN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 116, datë 08.07.2016 MBI KËRKESËN E SHOQATËS SHQIPËTARE TË ENERGJISË SË RINOVUESHME PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 101 DATË 23.06.2016 TË BORDIT TË ERE “MBI MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË MODELIN E KONTRATËS SË SHITBLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A. (FPSH) DHE PRODHUESVE TË VEGJËL TË ENERGJISË (PVE) MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 80 DATE 23.10.2009, TË NDRYSHUAR”
 
VENDIM Nr. 117, Datë 15.07.2016 MBI  FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT PËR ÇERTIFIKIMIN NË AKTIVITETIN E TRANSMENTIMIT TË ENERGJISË  ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT” SH.A.

VENDIM NR.118, DATË 21.07.2016 MBI ANKIMIN ADMINISTRATIV TË OSHEE SH.A NDAJ VENDIMIT NR. 103, DATË 23.06.2016, “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”

VENDIM NR.119, DATË 21.07.2016 PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES SË PROÇEDURAVE TË TRANSFERIMIT TË ASETEVE NGA TË LIÇENSUARIT"

VENDIM NR.120, DATË 21.07.2016 MBI LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “REKA ENERGY” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC –ET “ZAJE” ME FUQI TË INSTALUAR 220 KW, “TURAJ” ME FUQI TË INSTALUAR 320 KW, “XHAFERAJ-MESHTEKEN” ME FUQI TË INSTALUAR 3680 KW, “NOVOSEJ” ME FUQI TË INSTALUAR 220 KW, DHE “KOLLOVOZ” ME FUQI TË INSTALUAR 1500 KW, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 5940 KW

VENDIM NR.121, DATË 21.07.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “NORDIC INVEST GROUP” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM NR.122, DATË 21.07.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “PRELL ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PRELLË” ME FUQI  TË INSTALUAR 14970 KW

VENDIM NR.123, DATË  21.07.2016 MBI MIRATIMIN E LICENSËS PËR VEPRIMTARINË E OPERIMIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

VENDIM NR.124, DATË 21.07.2016 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE TË MENAXHIMIT TË KAPACITETIT TE KUFIZUAR

VENDIM Nr.125, datë 29.07.2016 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E VENDOSJES DHE REDUKTIMIT TË GJOBAVE

VENDIM Nr.126, Datë 29.07.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURES PER MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË SHERBIMIT TE TRANSMETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE NDERMJET OST SH.A. DHE FURNIZUESIT.

VENDIM Nr.127, Datë 29.07.2016 MBI KËRKESËN E KESH SH.A. PËR ANULLIMIN VENDIMIT NR. 103, DATË 23.06.2016, “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK

VENDIM Nr.128, Datë 29.07.2016 MBI TARIFAT E SHITJES ME PAKICE TE ENERGJISE ELEKTIKE PER KLIENTET E LIDHUR NE TM DHE ME MATES NE TU PER PERIUDHEN 1KORRIK -31 DHJETOR 2016

VENDIM Nr.129, Datë 29.07.2016 MBI ANKIMIN ADMINISTRATIV TE OST  SH.A NDAJ VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR 103, DATË 23.06.2016, “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”

VENDIM Nr.131, Datë  15.08.2016 MBI “NDËRPRERJEN E PROCEDURËS SË SHPALLUR NGA SHOQËRIA KESH SH.A “FTESË PËR SHPREHJE INTERESI PËR MARRËVESHJEN KUADËR PËR DEPOZITIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr.132, Datë 15.08.2016 MBI SHQYRTIMIN E PROPOZIMEVE PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË MODELIN E KONTRATËS SË SHITBLERJES SË ENERGJISË MIDIS OSHEE DHE PPE TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 101, DATË 23.06.2016

VENDIM Nr.133, Datë 15.08.2016 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016 PËR SHOQËRINË  “KESH” SHA.

VENDIM Nr.134, Datë 15.08.2016 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016 PËR SHOQËRINË “OST” SHA.

VENDIM Nr.135, Datë 15.08.2016 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016 PËR SHOQËRINË “OSHEE” SHA.

VENDIM Nr.136, Datë 15.08.2016 MBI KËRKESËN  E SHOQËRISË “KESH” SH.A. PËR RISHIKIMIN  E VENDIMIT TË ERE NR.111, DATE 01.07.2016 “MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMEVE  NR.139, NR.141, N.145, NR.146, NR.147, NR.148, DATË 26.12.2014, TË BORDIT TË ERE-S PËR PËRIUDHËN 1 KORRIK 2016 - 31 DHJETOR 2016

VENDIM Nr. 137, Datë 15.08.2016 MBI KËRKESËN E OST SH.A. LIDHUR ME MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E TRANSMETIMIT PËR PERIUDHËN E MBETUR TË VITIT 2016

VENDIM Nr.138, Datë 15.08.2016 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OSHEE SH.A PËR NJË SHTESË AFATI PËR FATURIMIN E KLIENTËVE ME NIVEL TENSIONI NËN 150 V

VENDIM Nr. 139, Datë 15.08.2016 MBI MIRATIMIN E “RREGULLAVE TË PËRKOHËSHME  TË TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr.140, Datë 15.08.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “GAVRAN ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “GAVRAN 1” ME FUQI TË INSTALUAR 998 KW DHE “GAVRAN“ ME FUQI TË INSTALUAR 1215 KW, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 2213 KW

VENDIM Nr.141, Datë 15.08.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “PRELL ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PRELLË” ME FUQI TË INSTALUAR 14970 KW

VENDIM Nr.142, Datë 15.08.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENERGY MRKET ALBANIA” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.143, Datë 15.08.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K., PËR VENDOSJE TË HIPOTEKËS MBI PASURITË E SHOQËRISË “LENGARICA & ENERGY” SH.P.K NË FAVOR TË GREEN FOR GROËTH FUND SOUTHEAST EUROPE, OESTERREEICHISCHE ENTËICKLUNGBANK AG

VENDIM Nr.144, Datë 25.08.2016 MBI MIRATIMIN E  KONTRATËS TIPPËR SHITBLERJE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDERMJETSHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI/KESH SH.A DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL OSHEE SH.APËR PERIUDHËN 01.07.2016 – 31.12.2016.

VENDIM Nr.145, Datë  25.08.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURES PER MIRATIMIN E KONTRATËS PER SHIT-BLERJEN E ENERGJISE ELEKTRIKE NDERMJET KESH SH.A.DHE OSHEE SH.A PER TEPRICAT E ENERGJISE ELEKTRIKE, PERFSHIRE TEPRICAT NE KUSHTET E PRURJEVE TE MEDHA,ME QELLIM PLOTESIMIN E HUMBJEVE NE RRJETIN E SHPERNDARJES PER PERIUDHEN KOHORE 01.07.2016-31.12.2016

VENDIM Nr. 147, Datë 30.09.2016 MBI MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË MODELIN E KONTRATËS SË SHITBLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE MIDIS OSHEE DHE PPE TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 101, DATË 23.06.2016

VENDIM Nr. 148, Datë 30.09.2016 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË KESH SH.A PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 131 DATË 15.08.2016 TË BORDIT TË ERE “MBI NDËRPRERJEN E PROCEDURËS SË SHPALLUR NGA SHOQËRIA KESH SH.A. “FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR MARRËVESHJEN KUADËR PËR DEPOZITIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 149, Datë 30.09.2016 MBI KËRKESAT E KESH SH.A DHE MINISTRISË SË ENERGJISË DHE INDUSTRISË  PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 133, DATE 15.08.2016 TË BORDIT TË ERE, “MBI MIRATIMIN E PLANIT TE INVESTIMEVE TE KESH SH.A.”


VENDIM Nr. 150, Datë 30.09.2016 MBI KËRKESAT E KESH SH.A DHE MINISTRISË SË  ENERGJISË DHE INDUSTRISË PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 144, DATE 25.08.2016 TË BORDIT TË ERE, “PER MIRATIMIN E KONTRATES TIP PER SHIT-BLERJE TE ENERGJISE ELEKTRIKE NDERMJET SHOQERISE SE PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE, AKSIONET E SE CILES KONTROLLOHEN PLOTESISHT APO PJESERISHT NGA SHTETI/KESH SH.A. DHE FURNIZUESIT TE SHERBIMIT UNIVERSAL/OSHEE SH.A. PER PERIUDHEN 01.07.2016- 31.12.2016"

VENDIM Nr. 151, Datë 30.09.2016 MBI KËRKESËN E KESH SH.A. PËR RISHIKIM E VENDIMIT NR. 139 DATE, 15.08.2016 TË BORDIT TË ERE.

VENDIM Nr. 152, Datë 30.09.2016 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E DRAFT – RREGULLORES PËR PROCEDURAT E LICENSIMIT, MODIFIKIMIT, TRANSFERIMIT TË PJESSHËM OSE TË PLOTË, HEQJEN  E LICENSAVE NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 153, Datë 30.09.2016 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLAVE TË ANKANDIT TË ZYRËS SË KOORDINUAR TË ANKANDEVE PËR EVROPËN JUGLINDORE (SEE CAO), VERSIONI 1.4

VENDIM Nr. 154, Datë 06.10.2016 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “XHENGO ENERGJI” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KASOLLET E SELCËS” ME FUQI TË INSTALUAR 4000 KW

VENDIM Nr. 155, Datë 06.10.2016 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË  “XHENGO ENERGJI” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 156, Datë 06.10.2016 PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË  “XHENGO ENERGJI” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 157, Datë 06.10.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “ENERGY MARKET ALBANIA” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 158, Datë 06.10.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË  SHOQËRISË “ENERGAL” SH.P.K, NË FAVOR TË BANKËS “SOCIETE GENERALE ALBANIA”SH.A.

VENDIM Nr. 159, Datë 06.10.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË  SHOQËRISË “EURON ENERGY” SH.P.K, NË FAVOR TË BANKËS “SOCIETE GENERALE ALBANIA” SH.A.

VENDIM Nr. 160, Datë 06.10.2016 MBI PËRJASHTIMIN E KLIENTËVE FUNDORË QË FURNIZOHEN NGA SHERBIMI UNIVERSAL NGA PËRGJEGJËSIA PËR DISBALANCAT

VENDIM Nr. 161, Datë 06.10.2016 MBI MODIFIKIMIN E LIÇENSËS SË SHOQËRISË “BALKAN GREEN ENERGY” SH.P.K  ME NR.3, SERIA.PVO3K, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TE KOMISIONEREVE  NR. 69, DATË 12.12.2007

VENDIM Nr. 162, Datë 06.10.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “DAAB ENERGY GROUP” SH.P.K.  NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC ‘DOBRENJË - TOMORRICË ME FUQI TË INSTALUAR 2400 KW

VENDIM Nr. 163, Datë 06.10.2016 MBI LICENSIMIN E SHOQËRISË “DAAB ENERGY GROUP” SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGËTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 164, Datë 06.10.2016 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS TIP PËR VERIFIKIMIN DHE VULOSJEN E MATËSAVE ELEKTRIKË

VENDIM Nr. 165 , Datë 06/10/2016 MBI CERTIFIKIMIN PARAPRAK  TË SHOQËRISË “OPERATORI I
SISTEMIT TË TRANSMETIMIT” SH.A.


VENDIM Nr. 166, Datë 10.10.2016 PER  MIRATIMIN E “RREGULLORE PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES”

VENDIM Nr. 167, Datë 18.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË ANKANDIT TË ZYRËS SË KOORDINUAR TË ANKANDEVE PËR EVROPËN JUGLINDORE (SEE CAO)” VERSIONI 1.4

VENDIM Nr. 169, Datë 31.10.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E DISA  NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN E ERE NR 103 DATË 23.06.2016 , “MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”

VENDIM Nr. 170 Datë 31.10.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET DHE PROCEDURAT E VENDOSJES SËMASAVE ADMINISTRATIVE DHE MASËN KONKRETE PËR ÇDO SHKELJE NGA TË LICENCUARIT NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 171, Datë 31.10.2016 MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE ME NR. 88, DATË 26.09.2011, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË EURON ENERGY GROUP” SH.P.K, PËR AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE” NR.187, SERIA T11P

VENDIM Nr. 172, Datë 31.10.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SHOQËRISË “DENAS POWER” SH.P.K,NË FAVOR TË BANKËS “SOCIETE GENERALE ALBANIA”SH.A.

VENDIM Nr. 173, Datë 31.10.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “ALBTEK ENERGY” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA IMPIANTI I PËRPUNIMIT TË MBETJEVE URBANE, ME FUQI TË INSTALUAR 2850 KW.

VENDIM Nr. 174, Datë 07.11.2016 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS/MARRËVESHJES PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A. DHE OSHEE SH.A. PËR TEPRICAT E ENERGJISË ELEKTRIKE, PËRFSHIRË TEPRICAT NË KUSHTET E PRURJEVE TË MËDHA, ME QËLLIM PLOTËSIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.07.2016-31.12.2016

VENDIM Nr. 175, Datë 07.11.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË “M.C INERTE LUMZI” SH.P.K, NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “TUC” DHE “LUMZI”.
            
VENDIM Nr. 176, Datë 07.11.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË  “M.C INERTE LUMZI” SH.P.K, NË  AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 177, Datë 08.11.2016 MBI MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE, TË PROPOZUARA NGA SHOQËRIA “OSHEE” SH.A, NË RREGULLOREN PËR LIDHJET E REJA NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES, TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 166 TË BORDIT TË ERE, DATË 10.10.2016

VENDIM Nr.181, datë 23.11.2016 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.104 DATË 23.06.2016 TË BORDIT TË ERE, “MBI PËRCAKTIMIN E METODOLOGJISË SË VLERAVE REFERUESE NË RAST SE TË DHËNAT E MATJES JANË PËRKOHËSISHT TË PADISPONUESHME DHE TË PAARRITËSHME   SI DHE  MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMEVE TË  ERE NR.49, DATË 21.10.2004  DHE  NR 146 DATË 24.12.2013”

VENDIM Nr. 182, Datë 23.11.2016 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E METODOLOGJISË SË PËRCAKTIMIT TË ÇMIMEVE PËR SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE ME PAKICË TEK KLIENTËT QË FURNIZOHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL.

VENDIM Nr. 183, Datë 23.11.2016 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SHOQËRISË “EURON ENERGY” SH.P.K, NË FAVOR TË BANKËS “SOCIETE GENERALE ALBANIA” SH.A.

VENDIM Nr. 184, Datë 23.11.2016 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SHOQËRISË ”ENERGAL” SH.P.K, NË FAVOR TË BANKËS “SOCIETE GENERALE ALBANIA”SH.A.

VENDIM Nr. 185, Datë 23.11.2016 MBI KËRKESËN E TAP AG PËR APROVIMIN E “PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË RREGULLATORE/REGULATORY COMPLIANCE PROGRAMME” TË RISHIKUAR, PARAQITUR NË BAZË TË OPINIONIT TË PËRBASHKËT PËRFUNDIMTAR /FINAL JOINT OPINION MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 12, DATË 14.02.2014

VENDIM Nr.186, Datë 23.11.2016 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “LUÇENTE KONÇESIONARE” SH.P.K. PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SPATHARË” ME FUQI TË INSTALUAR 1038 KW

VENDIM Nr.187, Datë 23.11.2016 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “LUÇENTE KONÇESIONARE” SH.P.K., PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 188, Datë 23.11.2016 MBI KËRKESËN PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SHOQËRISË
“DENAS POWER“ SH.P.K., NË FAVOR TË BANKËS “SOCIETE GENERALE ALBANIA” SH.A.


VENDIM Nr. 190, Datë 22.12.2016 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMEVE NR .139, NR. 145, NR.146, NR. 147, NR. 148 DATË 26.12.2014 TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, VENDIMIT NR. 13 DATË 16.02.2016, VENDIMIT NR.128 DATË 29.07.2016 TË BORDIT TË ERE-S DERI NË 31.03.2017

VENDIM Nr. 191, datë  22.12.2016 MBIFILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË OST SH.A. PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2017

VENDIM Nr. 192, Datë  22.12.2016 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR ÇDO NIVEL TENSIONI PËR AKTIVITETIN E SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2017

VENDIM Nr. 193, Datë 22.12.2016 MBI FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR RISHIKIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI UNIVERSAL PËR KATEGORINË KLIENT – OBJEKTE KULTI/BASHKËSI FETARE

VENDIM Nr.194 , Datë 30.12.2016 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË OST SH.A. LIDHUR ME MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E TRANSMETIMIT, SHËRBIMET NDIHMËSE DHE DISBALANCAT

VENDIM Nr. 195, Datë 30.12.2016 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMIT TË ERE-S NR 115, DATË 07.08.2016, MBI PËRCAKTIMIN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE DERI NË 30 QERSHOR 2017