Viti 2012

Rregjistri i Vendimeve 2012

Vendim nr.1 per shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “KESH” sh.a për transferimin e aseteve përkatësisht “nënstacioni Lanabregas”; “nënstacioni Bogovë”; “nenstacioni Gjanç”; “nënstacioni Bushat 110/20kv”; “ rrjeti 20 kv Koplik”; “nënstacioni Shkodër 110/20kv”; “nënstacioni Fier 110/20kv”; “nënstacioni Gjirokastër”, “nënstacioni 110/20 kv sarandë” tek shoqëria CEZ Shpërndarje Sh.a

Vendim nr.2 per modifikimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike me seri PM09SH, NR. 77, leshuar me vendim te bordit te komisionereve te ERE-s NR. 23, dt. 25.03.2009për shoqërinë KESH sh.a

Vendim nr.3 per fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Peshku Picar 1” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec “Picari 1”

Vendim nr.4 per kualifikimin e impiantit prodhues “Hec Klos” te shoqërisë “Malido Energji” sh.p.k si burim i rinovueshëm energjie

Vendim nr.5 per licensimin e shoqërisë “Malido Energji ” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.6 per modifikimin e liçensës për ndërtimin, instalimin dhe shfrytëzimin e centralit elektrik si dhe prodhimit të energjisë elektrike me seri NPM06k, nr. 41, leshuar me vendim të bordit të komisionerëve të ERE-s nr. 83, dt 27.11.2006për shoqërinë Energo – Sas sh.p.k

Vendim nr.7 për miratimin e marrëveshjes së transmetimit të energjisë elektrike me NR. 4168 prot. date 30.12.2011 midis OST sh.a dhe Rudnap Energy Tirana sh.p.k

Vendim nr.8 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Hydro Salillari” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.9 për fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të shoqërise “Hydro Salillari” sh.p.k për kualifikimin e impiantit prodhues për “Hec Vertop” si burim i rinovueshem energjie

Vendim nr.10 mbi ankimin administrativ të Cez Shpërndarje sh.a në lidhje me vendimin nr. 147 datë 07.12.2011, “Për Përcaktimin E Tarifës Të Shpërndarjes Së Energjisë Elektrike për Periudhen e Trete Rregullatore” dhe vendimin nr. 148, datë 07.12.2011, “Për Përcaktimin e Çmimeve të Shitjes me Pakicë të Energjisë Elektrike për Konsumatorët Tarifore për Periudhen e Trete Rregullatore” të bordit të komisionerëve të ERE-s

Vendim nr.11 për modifikimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike me seri PV10K, nr. 104, leshuar me vendim te bordit te komisionereve te ERE-s nr. 51, dt. 05.07.2010për shoqërinë WENERG sh.a

Vendim nr.12 për licensimin e shoqërisë “SNOW ENERGY” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga hec “KOKA 1”

Vendim nr.13 për licensimin e shoqërisë “SNOW ENERGY” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.14 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë hydro power plant of Korca sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga HEC –et “VERBA 1” dhe “VERBA 2”

Vendim nr.15 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë Albanian Power sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec Martanesh

Vendim nr.16 mbi kapacitetet e interkonjeksioneve ne drejtimin import eksport per muajin mars 2012

Vendim nr.17 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “kurum energy” sh.a në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.18 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Kurum Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.19 për licensimin e shoqërisë “Stravaj Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec stravaj

Vendim nr.20 për licensimin e shoqërisë “Hec Stravaj Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike


Vendim nr.21 për miratimin eaplikimit të ost sh.a për ndryshimin e planit te investimeve per periudhen e trete regullatore 2012 – 2014

Vendim nr.22 per miratimin e rregullores se lidhjeve te reja, marreveshjes se lidhjes se re dhe formularit te aplikimit per lidhje te re

Vendim nr.23 për miratimin e disa ndryshimeve në rregullat e tregut të energjisë elektrike

Vendim nr.24 për licensimin e shoqërisë “Peshku Picar 1” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrikenga Hec “Picari 1”

Vendim nr.25 për licensimin e shoqërisë “Hydro Salillari” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga hec “Vertop”

Vendim nr.26 për licensimin e shoqërisë “Hydro Salillari” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.27 për miratimin e marrëveshjes së transmetimit të energjisë elektrike me nr. 952 prot. datë 23.02.2012 midis OST sh.a dhe GSA sh.p.k

Vendim nr.28 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Henz Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga hec – et “Darsi 1”, “Darsi2” “Darsi 3”

Vendim nr.29 për miratimin e raportit vjetor të ERE-s “gjëndja e sektorit të energjisë dhe veprimtarisë së ERE-s gjatë vitit 2011

Vendim nr.30 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror

Vendim nr.31 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a në aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror

Vendim nr.32 për fillimin e proçedurave të liçensimit të shoqërisë “Albpetrol” sh.a në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.33 për fillimin e proçedurave të liçensimit të shoqërisë “Albpetrol” sh.a në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.34 për liçensimin e shoqërisë Albanian Power sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec Martanesh

Vendim nr.35 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Albanian Power” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.36 për fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të shoqërise “Albanian Power” sh.p.k për kualifikimin e impiantit prodhues për “Hec Martanesh” si burim i rinovueshem energjie

Vendim nr.37 për miratimin e planit të risikuar të investimeve të CEZ shperndarje sh.a për Periudhën e Tretë Rregullatore 2012-2014

Vendim nr.38 për licensimin e shoqërisë Hydro Power Plant Of Korca sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga Hec –Et “Verba 1” dhe “Verba 2”

Vendim nr.39 për miratimin e udhezuesit për menaxhimin dhe alokimin e kapaciteteve në projektin Trans Adriatik Pipeline (TAP), sipas paragrafit 6, të nenit 36 të Direktivës 2009/73/EC

Vendim nr.40 për miratimin e marrëveshjes së transmetimit të energjisë elektrike midis OST sh.a dhe Gen – I Tirana sh.p.k

Vendim nr.41 për licensimin e shoqërisë “Hydro Salillari” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.42 për kualifikimin e impiantit prodhues të shoqërisë “Hydro Salillari” sh.p.k si burim i rinovueshem energjie nga “Hec Vertop”

Vendim nr.43 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Bindi” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.44 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Henz Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.45 për fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të shoqërise “Henz Energy” sh.p.k për kualifikimin e impianteve prodhuese nga hec-et “Darsi 1”, “Darsi 2” Dhe “Darsi 3” si burime të rinovueshme energjie

Vendim nr.46 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Erdat Lura” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec-et “Lura 1”, “Lura2” Dhe “Lura 3”

Vendim nr.47 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Erdat Lura” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.48 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Energji Ashta” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.49 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Ashta” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike
Vendim nr.50 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Ylliad” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.51 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Hydro Borshi” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec-et “Fterra”, “Fterra 1”

Vendim nr.52 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë Hec “Ulëz - Shkopet” sh.a në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.53 për miratimin e kontratës së shit – blerjes së energjisë elektrike midis shoqërisë KESH sh.a dhe shoqërisë “Hec Bistrica 1 dhe 2” sh.a

Vendim nr.54 për miratimin e kontratës së shit – blerjes së energjisë elektrike midis shoqërisë KESHsh.a dhe shoqërisë “Hec Lanabregas” sh.a

Vendim nr.55 për miratimin e kontratës së shit – blerjes së energjisë elektrike midis shoqërisë KESH sh.a dhe shoqërisë “Hec Ulëz – Shkopet” sh.a

Vendim nr.57 për fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të shoqërisë “Lu & Co Eco Energy 2011” sh.p.k për kualifikimin e impiantit prodhues “Hec Ostren i Vogël” si burim i rinovueshëm energjie

Vendim nr.58 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Lu & Co Eco Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirikenga Hec “Ostren i Vogël”

Vendim nr.59 për fillimin e proceduravë për modifikimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë Power Elektrik Sllabinje sh.p.kme nr. 93, sera pv10k, leshuar me vendim te bordit te komisionereve te ERE-s nr. 10, dt. 08.02.2010

Vendim nr.60 për fillimin e proçedurave të liçensimit të shoqërisë Hec “Bistrica 1 dhe Bistrca 2” sh.a në aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.61 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Gjo Spa Power” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga Hec “Lapaj”

Vendim nr.62 për fillimin e proçedurave të liçensimit të shoqërisë “Gjo Spa Power” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.63 për liçensimin e shoqërisë “Kurum Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.64 për licensimin e shoqërisë “Kurum Energy” sh.a në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.65 për Liçensimin e shoqërisë “henz energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec – et “Darsi 1”, “Darsi 2”, “Darsi 3”

Vendim nr.66 mbi miratimin e standarteve te trajtimit te ankesave te klienteve te energjise elektrike nga te licensuarit per aktivitetet nga te licensuarit per aktivitetet e shperndarjes dhe furnizimit me pakice te energjise elektrike

Vendim nr.67 per Licensimin e shoqerise "Hydroborsh" sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike nga HEC-et "Fterra", "Fterra1"

Vendim nr.68 për fillimin e proçedurave të liçensimit të shoqërisë “Evn Trading” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.69 per fillimin e procedurave te licensimit te shoqerise "Danske Commodities Albania" sh.p.k ne aktivitetitn e tregetimit te energjise elektrike

Vendim nr.70 per fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise "E.T.H.H" sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike nga HEC-et "Kozel", "Helmes 1" dhe "Helmes 2"


Vendim nr.73 per fillimin e procedurave "Per miratimin e Studimit te Borxhit te Keq"

Vendim nr.74 per licensimin e shoqerise "Albpetrol" sh.a ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike

Vendim nr.75 per licensimin e shoqerise "Alpetrol" sh.a ne aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar te emergjise elektrike

Vendim nr.76 per licensimin e shoqerise "Lu & Co Eco Energy 2011" sh.p.k ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike nga HEC "Ostreni i Vogel"

Vendim nr.77 per licensimin e shoqerise "Albanian Power" sh.p.k ne aktivitetin e tregetimit te energjise elektrike
Vendim nr.78 per kualifikimin e impiantiti prodhues "Hec Martanesh" i shoqerise "Albanian Power" si burim i rinovueshem energjie

Vendim nr.79 per miratimin e dokumentit “Ftese per Shprehje Interesi” qe do te shpallet nga TAP ag ne perputhje me udhezuesin për menaxhimin dhe alokimin e kapaciteteve të projektit Trans Adriatik Pipeline (Tap), sipas paragrafit 6, të nenit 36 të direktivës 2009/73/EC


Vendim nr.80 mbi miratimin e studimit te Borxhit te Keq

Vendimi nr.81 për fillimin e proçedurave për rishikimin e tarifës së furnizuesit publik me shumicë për periudhën e tretë rregullatore 2012-2014 për akomodimin e efekteve financiare të vendimit nr. 80, datë 15.06.2012 të bordit të komisionerëve të ERE-s

Vendim nr.82 për miratimin e një ndryshimi në Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike

Vendim nr.83 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Rej Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC – et “Cemerica 1”, “Cemerica 2” “Cemerica 3”

Vendim nr.84 për fillimin e proçedurave të liçensimit të shoqërisë “Rej Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.85 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Seament Albania” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.86 për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Seament Albania” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.87 për rishikimin e tarifës së Furnizuesit Publik me Shumicë për Periudhën e Tretë Rregullatore 2012-2014 për akomodimin e efekteve financiare të vendimit nr. 80, datë 15.06.2012 të bordit të komisionerëve të ERE-s

Vendim nr.88 për miratimin e Pagesave të Rregullimit për vitin 2012

Vendim nr.89 për miratimin e tranferimit të pronësisë së aksioneve në masën 100 % nga kompania “Hec Lanabregas” tek subjekti “Ujësjellës Kanalizime” sh.a Tiranë

Vendim nr.90 për fillimin e procedurave mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Hec Vlushe” sh.p.k, për lënien peng të aseteve të saj si kolateral pranë Bankës Kombetare Tregetare

Vendim nr.91 për liçensimin e shoqërisë “Gjo Spa Power” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Lapaj”

Vendim nr.92 për liçensimin e shoqërisë “Ylliad” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.93 per miratimin e disa ndryshimeve ne Rregullat e Tregut te Energjise Elektrike

Vendim nr.94 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Sa-Gle Kompani” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga Hec “Trebisht”

Vendim nr.95 për modifikimin e liçensës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “Power Elektrik Sllabinje sh.p.k” me Nr. 93, Sera PV10K, leshuar me vendim te bordit te komisionereve te ERE-s Nr. 10, dt. 08.02.2010

Vendim nr.96 për licensimin e shoqërisë “Henz Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.97 për kualifikimin e impianteve prodhuese nga Hec-et “Darsi 1”, “Darsi 2” dhe “Darsi 3” të shoqërise “Henz Energy”, si burime të rinovueshme energjie

Vendim nr.98 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Caushi Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec “Qafëzeze”

Vendim nr.99 për liçensimin e shoqërisë “Energji Ashta” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.100 për licensimin e shoqërisë “ Energji Ashta” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.101 për miratimin e rregullores per vendosjen e gjobave dhe kushteve te lehtësimit prej tyre

Vendim nr.102 për miratimin e marrëveshjes së transmetimit të energjisë elektrike midis OST sh.a dhe CEZ Shpërndarje sh.a

Vendim nr.103 për fillimin e proçedimit administrativ per vendosje kundravajtje administrative ndaj shoqerise CEZ Shperndarje sh.a.

Vendim nr.104 për licensimin e shoqërisë “Erdat Lura” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga Hec-et “Lura 1”, “Lura2” Dhe “Lura 3”

Vendim nr.105 për liçensimin e shoqërisë “Erdat Lura” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.106 për liçensimin e shoqërisë Hec “Ulëz - Shkopet” sh.a në aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.107 për liçensimin e shoqërisë “Bindi” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.108 per liçensimin e shoqërisë “Gjo Spa Power” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.109 për miratimin e disa ndryshimeve në Metodologjine e Llogaritjes se Demit Ekonomik

Vendim nr.110 liçensimin e shoqërisë “Hec Bistrica 1 dhe 2” sh.a. në aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.111 mbi kapacitetet e interkonjeksioneve ne drejtimin import per muajin gusht 2012

Vendim nr.112 për fillimin e proçedurave për licensimin e shoqërisë “Wenerg” sh.a në aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike

Vendim nr.113 per fillimin e procedurave per rishikimin e rregullave te alokimit te kapaciteteve te interkonjeksionit miratuar me vendimin e bordit te komisionereve nr.13, date 22.02.2011

Vendim nr.114datë 22.08.2012 mbi kërkesën e CEZ shpërndarje sh.a për moszhvillimin e ankandit të kapaciteteve në drejtimin import muajt shtator, tetor, nëntor, dhjetor, të vitit 2012

Vendim nr.115 për fillim procedure për rinovimin e liçensës" për aktivitetin e furnizimit publik me pakicë të energjisë elektrike" me nr. 68, seria P08FPP të miratuar me vendimet e bordit të komisionerëve nr. 09, datë 25.01.2008 dhe nr. 58, datë 03.06.2008

Vendim nr.116 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Energji Xhaci” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga Hec “Mollaj”

Vendim nr.117 për licensimin e shoqërisë “E.T.H.H” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga Hec-et “Kozel”, “Helmes 1” dhe “Helmes 2”

Vendim nr.118 për liçensimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror

Vendim nr.119 për liçensimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a në aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror

Vendim nr.120 per liçensimin e shoqërisë “Rej Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec-et “cemerica 1”; “cemerica 2” dhe “cemerica 3”

Vendim nr.121 per liçensimin e shoqërisë “Rej Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.122 per liçensimin e shoqërisë “caushi energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec “qafëzeze”

Vendim nr.123 per licensimin e shoqërisë “sa-gle kompani” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec “trebisht”

Vendim nr.124 per liçensimn e shoqërisë “evn trading” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.125 per licensimin e shoqërisë “danske commodities albania” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.126 per ankimin administrativ të cez shpërndarje sh.a në lidhje me vendimin nr. 102, datë 19.07.2012 “për miratimin e marrëveshjes së transmetimit të energjisë elektrike midis ost sh.a dhe cez shpërndarje sh.a” bordit të komisionerëve

Vendim nr.127 per kërkesën e gsa sh.p.k dhe “rudnap energy tirana” shpk mbi zbatimin e vendimit nr.114 date 22.08.2012

Vendim nr.128 per procedimin administrativ per vendosje gjobe ndaj shoqerise cez shperndarje sh.a.

Vendim nr.129 per shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “cez shpërndarje” sha, për miratimin e një marrëveshje hipotekore ndërmjet cez shpërndarje sh.a. Dhe bankës europiane për rindërtim dhe zhvillim ( ebrd) dhe korporatës financiare ndërkombëtare ( ifc), ne kuadër të huasë bankare prej 100 milion euro te marre nga kompania “cez shpërndarje” sha.

Vendim nr.130 per fillimin e proçedurave për modifikimin e liçensës me seri pv03k, te shoqërisë “balkan green energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec “barmash”, te miratuar me vendimin e bordit te komisionereve te ere-s, nr. 20, date 19.12.2003, modifikuar me vendimin nr. 79 date 23.10.2009

Vendim nr.131 per liçensimin e shoqërisë “seament albania” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.132 per liçensimin e shoqërisë “seament albania” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit te kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.133 për anetaresimin e ERE ne Unionin Nderkombetare Te Gazit (IGU)

Vendim nr.134 mbi kontratën për furnizimin me energji elektrike ndërmjet shoqërisë KESH sh.a (furnizuesi publik me shumicë) dhe shoqërisë CEZ shpërndarje sh.a (furnizuesit publik me pakicë) për periudhën 01.01.2012 deri më 31.12.2014

Vendim nr.135 mbi ankimin administrativ të Cez Shpërndarje sh.a në lidhje vendimin nr. 128, datë 11.09.2012, “Per Procedimin Administrative Per Vendosje Gjobe Ndaj Shoqerise Cez Shperndarje sh.a” te bordit te komisionereve te ERE

Vendim nr.136 për kualifikimin e impiantit prodhues “Hec Ostren i Vogël” të shoqërisë Lu & Co Eco Energy 2011, si burim i rinovueshëm energjie

Vendim nr.137 për liçensimin e shoqërisë “Wenerg” sh.a në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.138 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Tucep” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga hec – “Tucep”

Vendim nr.139 për ndryshimin e strukturës së kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Hec-i Dragostunje sh.p.k

Vendim nr.140 për fillimin e proçedurave për rishikimin e tarifës së prodhimit të energjisë elektrike nga KESH sh.a për periudhen e trete rregullatore 2012 – 2014 në zbatim te “Metodologjisë Së Llogaritjes së Tarifave për Kompaninë Publike të Prodhimit”

Vendim nr.141 për fillimin e proçedurave për rishikimin e tarifës së furnizimit publik me shumicë të energjisë elektrike nga KESH sh.a për periudhën e tretë rregullatore 2012 – 2014 në zbatim të “Metodologjisë së Llogaritjes së Tarifave për Furnizuesin Publik me Shumicë”
 

Vendim nr.142 për liçensimin e shoqërisë “Energji Xhaci” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Mollaj”

Vendim nr.143 mbi kërkesën e shoqërisë kesh sh.a për alokimin e kapaciteteve të interkonjeksionit për muajin nëntor 2012

Vendim nr.144 për fillimin e procedurave për rishikimin e rregullave të tregut shqiptar te energjise elektrike miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve nr. 68, datë 23.06.2008|

Vendim nr.145 për fillimin e proçedurave për shqyrtimin e përditësimit të aplikimit të tarifave për vitet 2012-2014 të OST sh.a për Periudhën e Tretë Rregullatore 2012-2014

Vendim nr.146 për fillimin e proçedurave për shqyrtimin e përditësimit të aplikimit të tarifave të CEZ Shpërndarje sh.a për Periudhën e Tretë Rregullatore

Vendim nr.147 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Truen” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Truen”

Vendim nr.148 për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Truen” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit te energjise elektrike
 

Vendim nr.149 per nje ndryshim te pikes 2 te vendimit nr. 143, date 24.10.2012, te bordit te komisionereve te
ERE-se


Vendim nr.150 mbi fillimin e procedurave ligjore per kontraktimin e nje konsulenti ligjor qe do asistoje ERE ne mosmarreveshjet e krijuara me shoqerine CEZ Shperndarja sh.a

Vendim nr.151 për fillimin e proçedurës për vendosje gjobe ndaj shoqërise CEZ shpërndarje sh.a

Vendim nr.152 për rishikimin e Rregullave të Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 68, datë 23.06.2008

Vendim nr.153 për modifikimin e liçensës me nr. 13, seria pv03k, të shoqërisë “Balkan Green Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektirike nga Hec “Barmash”, te miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s, nr. 20, datë 19.12.2003, modifikuar me vendimin nr. 79 date 23.10.2009

Vendim nr.154 per për fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Favina 1” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike

Vendim nr.155 për fillimin e proçedurave të liçensimit të shoqërisë “Favina 1” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike

Vendim nr.156 për miratimin e kërkesës së shoqërisë “Hec Vlushe” sh.p.k, për ndryshimin e ortakut që kontrollon interesat e shoqërisë

Vendim nr.157 mbi kerkesen e shoqerise KESH sh.a per alokimin e kapaciteteve te interkonjeksionit per muajin dhjetor 2012

Vendim nr.158 për fillimin e procedurave për heqjen e licensës së shoqërisë CEZ shpërndarje sh.a, për aktivitetin e shpërndarjes së energjise elektrike, miratuar me vendimin nr. 08, date 25.01.2008, te ndryshuar dhe për aktivitetin e furnizimit publik me pakicë të energjisë elektrike” të miratuar me vendimet e bordit të komisionerëve nr. 09, datë 25.01.2008 të ndryshuar

VENDIM Nr. 159 Datë 21.11.2012 MBI KËRKËSËN E SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE PËR RINOVIM TË LICENSËS "PËR AKTIVITETIN E FURNIZIMIT PUBLIK ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE" ME NR 68, SERIA P08FPP TË MIRATUAR ME VENDIMET E BORDIT TË KOMISIONERËVE NR. 09, DATË 25.01.2008 DHE NR. 58, DATË 03.06.2008

VENDIM Nr. 160 Datë 26.11.2012 MBI ANKIMIN ADMINISTRATIV TË KESH SH.A DHE CEZ SHPERNDARJE SH.A NË LIDHJE ME VENDIMIN NR. 134, DATË 17.09.2012 "PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE MIDIS SHOQËRISË KESH SH.A/FPSH DHE SHOQËRISË CEZ SHPËRNDARJE SH.A/FPP PËR PERIUDHËN 01.01.2012 - 31.12.2014"

VENDIM Nr. 161 Datë 07.12.2012 MBI SHQYRTIMIN E APLIKIMEVE TË KESH SH.A, TEC VLORE SH.A, OST SH.A, CEZ SHPËRNDARJE SH.A, ULËZ-SHKOPET SH.A, BISTRICA 1, 2 SH.A PËR PËRDITËSIMIN E TARIFAVE TË GJENERIMIT, TË FURNIZIMIT PUBLIK ME SHUMICË, TË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT, TË SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES DHE FURNIZIMIT ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR KONSUMATORËT TARIFORË PËR PERIUDHËN E TRETË RREGULLATORE (2012-2014)

VENDIM Nr. 162 Datë 07.12.2012 PËR DISA NDRYSHIME TË KONTRATËS SË SHITBLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE MIDIS KESH sh.a dhe PVE TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 80, DATË 23.10.2012 TË BORDIT TË KOMISIONEREVE TË ERE-S

VENDIM Nr. 163 Datë 17.12.2012 MBI ANKANDIN VJETOR DHE MUJOR TE KAPACITETEVE TË INTERKONJEKSIONIT TË VITIT 2013

VENDIM Nr. 164 Datë 18.12.2012 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LIÇENSIMIN E SHOQËRISË "A-91" SH.P.K NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 165 Datë 18.12.2012 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË "HYDRO POWER PLANT OF KORÇA" SH.P.K PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SAJ SI KOLATERAL PRANË BERZH

VENDIM Nr. 166 Datë 18.12.2012 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISË "GJO SPA POWER" SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC-I "LAPAJ" SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE

VENDIM Nr. 167 Datë 18.12.2012 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE "ERDAT LURA" SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC-ET "LURA 1", "LURA 2" DHE "LURA 3" SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE

VENDIM Nr. 168 Datë 18.12.2012 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË "HEC VLUSHE" SH.P.K PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SAJ SI KOLATERAL PRANË BANKËS KOMBETARE TREGETARE

VENDIM Nr. 169 Datë 18.12.2012 PËR MIRATIMIN E SKEMËS SË PËRLLOGARITJES SË KAPACITETIT TOTAL TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 170 Datë 18.12.2012 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE MES KESH SH.A DHE ENERGJI ASHTA SH.P.K

VENDIM Nr.171 Date 24.12.2012 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRIS1Ë “HYDRO POWER PLANT OF KORÇA” SH.P.K  PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË SAJ SI KOLATERAL PRANË BERZH

VENDIM Nr.172 Date 24.12.2012 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “ERMA M.P” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA  HEC “CARSHOVË” SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE

VENDIM Nr.173 Date 24.12.2012 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “BALKAN GREEN ENERGY” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC-ET “ARRAS”, “FUNARES”, “DUKAGJIN”, NIKOLICE”, “BULQIZE”, “LURE”, “ORGJOST”, “LEKBIBAJ”, “VELCAN”, “ZERQAN”, “BORSH”, “LESHNICE”, “SHOSHAN”, “UJANIK”, “KERPICE”, “BARMASH”, “LUNIK”, “HOMESH”, “MUHUR”, “RAJAN”, “MARJAN” DHE “TRESKE 2” SI BURIME TË RINOVUESHME ENERGJIE

VENDIM Nr.174 Date 24.12.2012 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA HEC “SMOKTHINA” SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE

VENDIM Nr.175 Date 24.12.2012 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “FAVINA 1” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA  HEC “VITHKUQ” SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE

VENDIM Nr.176 Date 24.12.2012 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISE “DUKA T2” SH.P.K PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES NGA  HEC “TUCEP 2” SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJI

VENDIM Nr.177 Date 24.12.2012 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “DUKA T2” SH.P.K NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTIRIKE NGA HEC “TUCEP 2”

VENDIM Nr.178 Date 24.12.2012 PËR FILLIMIN E PROÇEDURAVE TË LIÇENSIMIT TË SHOQËRISË “ERMA M.P” SH.P.K NË AKTIVITETIN E FURNIZUESIT TË KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.179 Date 28.12.2012 PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE