Takim i Kryetarit te ERE-s me Ambasadorin e Ambasades Italiane ne Tirane Z. Gaiani

 

Ne date 12 Janar 2012 u zhvillua nje takim mes Kryetarit te ERE-s Z. Ramadani dhe Ambasadorit te Ambasades Italiane ne Tirane Z. Gaiani.

Ne takim u diskutua mbi rendesine e vendosjes se nje mardhenie bashkepunimi mes ketyre institucione persaperket sektorit te energjise ne Shqiperi dhe rolit te Rregullatorit ne kete sektor.

Nga ana e Ambasadorit Italian u shpreh mbi rendesine e nxitjes se investimeve te huaja ne kete sektor, ndertimi i linjes nen-ujore me Italine, marrveshjet nder-qeveritare mes dy vendeve tona si dhe marrveshjet bilaterale mes dy Rregullatoreve.

Nga ana e Kryetarit te ERE-s u be nje pershkrim i shkurter i sektorit te energjise ne Shqiperi, dhe rolit te rregullatorit dhe sfidat qe shfaqen perpara tij dhe nevojat qe ka ERE aktualisht ne drejtim te energjive te rinovueshme, tregut te energjise, cilesise se sherbimit, harmonizmit te legjislacionin me vendet e zhvilluara te BE-se etj.

Gjithashtu u diskutua dhe Projekti IPA Cross Border Adriatik dhe perfitimet qe do te sillte ky projekt per forcimin e kapaciteteve dhe ngritjes institucionale te Rregullatorit. Si dhe ne drejtim harmonizmit te legjislacionit me vendet fqinje dhe ato te BE-se, fuksionimin e tregut te energjise, praktikat per mbrojtjen e konsumatoreve, per energjine e rinovueshme dhe investimet lidhur me to, si dhe per forcimin e bashkepunimit ne rajon e me gjere.

Persaperket fushes se gazit dhe projektit TAP u sigurua nga te dy palet se do te punohet me tej per ta nxitur zhvillimin e ketij projekti me avantazhe per te dyja vendet tona.

Nga te dy palet u ra dakort se bashkepunimi i nisur ndermjet dy paleve do te vazhdoje edhe ne te ardhmen perfshire shkembimin e eksperiencave te rregullatoreve te te dy vendeve dhe krijimin e nje klime te pershtatshme investimesh per investitoret privat ne sektorin e energjise.