Publikohet kontrata për shit-blerjen e energjisë elektrike ndermjet OSHEE sh.a dhe prodhuesve me perparesi te energjise elektrike