Njoftim per vazhdimin e mbledhjes së Bordit të Komisionerëve të datës 30.09.2011 ne daten 13.10.2011