Njoftim per Shtyrjen e Mbledhjes se Bordi te dates 22.10.2012

 
Enti Rregullator i Energjise, njofton shtyrjen e  mbledhjes se parashikuar per tu zhvilluar ne daten 22 tetor 2012, ne lidhje me fillimin e proçedurave per heqjen e Licenses per Shpërndarjen e Energjise Elektrike shoqerise CEZ Shperndarje sh.a. per arsye te përfundimit te analizes se te dhenave dhe argumentave plotësuese te kërkuara nga ana e ERE-s per CEZ Shperndarje si dhe rakordimit me institucionet nderkombetare, me qellim minimizimin e kostove dhe gjetjen e nje zgjidhje sa me te drejte qe nuk do te cenonte garantimin e sigurise se furnizimit me energji elektrike dhe mbrojtjen e interesave te konsumatoreve.

Faleminderit !