Njoftim për shlyerjen e detyrimit të Pagesës Rregullatore me Vendim të Bordit nr.142,datë 15.06.2021 për vitin 2021.

Në zbatim të nenit 17 pikat 1, 2 dhe 4 të Ligjit nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, nenit 14 të Ligjit nr.102/2015 “Për sektorin e gazit natyror”, i ndryshuar, "Rregullores për përcaktimin dhe miratimin e pagesave rregullatore", miratuar me vendimin e Bordit të ERE nr. 190, datë 23.11.2017, ndryshuar me vendimin e Bordit të ERE nr.129, datë 10.08.2020, Bordi i ERE-s me vendimin nr.142, datë 15.06.2021 ka miratuar pagesën rregullatore për vitin 2021.

Sjellim në vëmendje se Vendimi i Bordit nr.142, datë 15.06.2021 është botuar në Fletoren zyrtare nr: 103, datë 29.06.2021.

Deri në bërjen aktive të sistemit të fiskalizimit nga ana e ERE-s, të licensuarit të  kryejnë shlyerjen e pagesës të detyrimit  brenda 30 ditëve nga botimi në Fletore Zyrtare.

Në zbatim të AKTIT NORMATIV Nr.27, datë 1.07.2021  “Për një shtesë në Ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për  procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, shtohet pika 7  me këtë  përmbajtje:

“Përjashtimisht parashikimeve në këtë ligj, për  kundravajtje  administrative që lidhen me afatet e hyrjes në fuqi dhe zbatimit efektiv të ligjit nr.87/2019, ”Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, të ndryshuar, zbatimi i sanksioneve do të filloj të aplikohet pas datës 1 Janar 2022.

Ky akt normativ është  botuar në Fletoren Zyrtare  numër :106, me datën 2  Korrik 2021,

dhe  hyn në  fuqi menjëherë me botimin  në Fletoren Zyrtare.

Linku i Aktit Normativ: Pamja e dokumentit - Qendra e Botimeve Zyrtare (qbz.gov.al)

Likujdimi do të bëhet në BKT Dega “Ismail Qemali” Tiranë nr. llogarie 0200511 në lek, ose IBANI AL 7320511021200511 CLCUCLALLL shërbimi i komisionit të bankës (në nisje dhe mbërritje) do të paguhet nga ana juaj.