Njoftim për Rinovim Licence ne mbledhjen e Bordit te dates 24.04.2023 së shoqërisë “ENER TRADE” shpk