Njoftim per mbledhjen e Bordit të Komisionerëve

 
Në zbatim të nenit 7 të Ligjit Nr.9072, datë 22.05.2003, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 9 të Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Brendshëm të Entit Rregullator të Energjisë të miratuar me vendimin Nr. 141, datë 24.12.2008 dhe nenit 14 të Rregullave të Praktikës dhe Proçedurave të ERE-s, ju njoftoj se ditën e Merkure datë 06.06.2012, ora 10.00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Komisionerëve sipas këtij rendi dite:   Kliko per materialin e plote